Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

06.05.2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ JANET ZAKOS

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 

Το Ίδρυμα Janet Zakos προσφέρει υποτροφία για το έτος 2015, συνολικού ποσού 5.000 ευρώ. Δυνατότητα λήψης της υποτροφίας έχουν μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες Β΄ Κύκλου στη Βυζαντινή Ιστορία ή τη Βυζαντινή Αρχαιολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η εκταμίευση του παραπάνω ποσού θα γίνει εφάπαξ, μετά την κατάθεση στη Μεταπτυχιακή Επιτροπή Έκθεσης Προόδου υπογεγραμμένης από τον/την επιτυχόντα/-ούσα υπότροφο και τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/γήτρια, στην οποία θα εμφανίζεται η πορεία της έρευνάς του/της.
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:
1. Ακαδημαϊκή επίδοση κατά τη διάρκεια του Α΄ Κύκλου Σπουδών
2. Οικονομική κατάσταση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Α΄ Κύκλου Σπουδών
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κατά το ίδιο διάστημα
7. Εκκαθαριστικό της Εφορίας του/της υποψήφιου/ας ή ελλείψει αυτού των γονέων του/της
8. Συνοδευτική επιστολή 350 λέξεων με το περιεχόμενο, τους στόχους και την πορεία της έρευνας

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, κυψέλη 301, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

Επικοινωνία: 210-7277319, 210-7277887, jmskord@arch.uoa.gr