Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

05.07.2022

Προκήρυξη κενών θέσεων Π.Μ.Σ του Παν/μίου Ιωαννίνων 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, κατά το μέγιστο, τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων στο Π.Μ.Σ., στο οποίο μετέχουν οι Τομείς Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΦΕΚ 1800/τ.Β ́/21-5- 2018). Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις παρακάτω κατευθύνσεις: Α. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Β. Προϊστορική Αρχαιολογία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Γ. Κλασική Αρχαιολογία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1 του ν. 4485/2017, με βαθμό πτυχίου κατ ́ ελάχιστη απαίτηση «Λίαν Καλώς» (6,50), να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα) από 5 έως 16 Σεπτεμβρίου 2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και ενδελεχή αυτό- αξιολόγηση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Π.Μ.Σ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει επιστημονικές δραστηριότητές του.

3. Αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

5. Φωτοτυπία ταυτότητας. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2022. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στις τρείς κατευθύνσεις πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις σε δύο μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, την οποία επιθυμούν, καθώς και σε ξενόγλωσσο κείμενο (γραπτώς), συναφές, ως προς το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, το οποίο θα αξιολογείται επιτυχώς ή όχι, σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική. Θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ. 2651007180 – nfasoula@uoi.gr) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία https://acw.hist-arch.uoi.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.hist-arch.uoi.gr.

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν να κατατεθούν δια ζώσης, στην γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ηλεκτρονικά, με σαρωμένα αρχεία από τα πρωτότυπα έγγραφα στα οποία θα υπάρχει εμφανώς η πρωτότυπη υπογραφή του συντάκτη. Η αποστολή των σχετικών αρχείων σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης την αιτήσεως θα πραγματοποιηθεί στο ανωτέρω email της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Το ωράριο των εξετάσεων, οι αίθουσες που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους με νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε στον διπλανό σύνδεσμο την προκήρυξη: www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/secr/anakoinwseis_tritwn/prokhruxi_pan-miou_iwanninwn_2022.pdf


Με τιμή

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια

Κατερίνη Λιάμπη