Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

12.02.2019

Συνεργασία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με Ε.Ι.Ε ακαδ. έτος 2018-2019

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης" θα διδαχθεί το εξής μεταπτυχιακό σεμινάριο:

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ/ MARIA CHRISTINA CHATZIIOANNOU

Εαρινό εξάμηνο/ Spring semester

Θέμα: Το ελληνικό κράτος ως νέος τόπος επιχειρηματικών προσδοκιών και εγχειρημάτων (19ος-20ός αιώνας)

Subject: The Greek state as a new area of business aspirations and ventures (19th-20thcentury). The establishment of the Greek state and the gradual distancing from the institutional framework of the Ottoman Empire will lead to changes, reversals, and continuities in the economy.

Περίληψη: Η ίδρυση του ελληνικού κράτους και η σταδιακή απομάκρυνση από το θεσμικό πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα επιφέρει αλλαγές, ανατροπές, αλλά και συνέχειες στον κόσμο της οικονομίας. Η γη, το εμπόριο, οι μεταφορές και η χρηματοδότηση όλου του οικονομικού συστήματος θα γνωρίσουν σιγά -σιγά μια μεγάλη ανανέωση που θα προκληθεί από την ανάδειξη της εθνικής οικονομίας. Τομείς ιδιωτικών και κρατικών επιχειρηματικών σχεδίων:·Ο φυσικός πλούτος που συνδέεται με τις εμπορευματικές καλλιέργειες·Ο κόσμος της μεταποίησης πρώτων υλών με προορισμό την κατανάλωση (διατροφή, ένδυση)·Οι υπηρεσίες: έμποροι, μεταφορείς, χρηματοδότες

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να τεθεί το πλαίσιο αναφοράς καθώς και ερωτήματα γύρω από το ποιες ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στο ελληνικό κράτος στο ξεκίνημα του και σε ποιους τομείς της οικονομίας θα μπορούσαν να προσβλέπουν οι επίδοξοι/φιλόδοξοι επενδυτές. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θα αναγνωριστεί το υποκείμενο ως ενεργός διαμεσολαβητής των συλλογικών διεργασιών και η ανάδειξη της βιωμένης εμπειρίας ως καθοριστικής παραμέτρου στην κατανόηση της ιστορίας, αλλά και στον «εξανθρωπισμό» της οικονομικής ιστορίας.

Following a period of transition, land, trade, maritime transport and finance will gradually experience a major renewal, which will come as a consequence of the emergence of the national economy. Sectors of private and state business plans:·The natural capitalas sociated with commodity crops·The manufacture’s world of raw materials (consumables, clothing)·Services: merchants, carriers, financiers.

This seminar has a twofold aim: 1) to set the reference framework, 2) and to address issues concerning the conditions prevailing in the Greek state during its foundation and the sectors of the economy that aspiring/ambitious investors were interested in. Through specific examples, the agents will be recognized as active mediators of collective processes, and the emergence of experience as a defining factor in the understanding of history, but also in “humanizing” economic history.