Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

26.10.2021

Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις πτυχιούχων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από 1  έως 15 Νοεμβρίου, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού,  γραφείο 304, 3ος όροφος Φιλοσοφική Σχολή ή μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου  https://eprotocol.uoa.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας