Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

14.09.2020

Ανακοίνωση μεταφορά θέσης ακαδ. έτους 2020-2021

A N A K O I N Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 29, κεφ. Δ΄ του Ν.4327/2015 και την υπ’ αριθμ. 143458/Ζ1/16-9-2015 (ΦΕΚ2011/2015 τ. Β΄) υπουργική απόφαση, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματός μας από 17-9-2020 έως 15-10-2020 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  και ώρες 11.00-14.00), προκείμενου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης τους,
  2. πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας συμφώνα με τις με αρ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β ́) και 140277/ Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β ́) υπουργικές αποφάσεις και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελός του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

 

Αθήνα 14/9/2020

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ