Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

24.09.2014

Ανακοίνωση σχετικά με την Παιδαγωγική Επάρκεια

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από μακρόχρονες, συντονισμένες προσπάθειες, ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι με διαπιστωτική πράξη του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2433, τεύχ, 2, 12/9/2014):

«Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και εξής, πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την κατοχή του πτυχίου του ανωτέρω Τμήματος, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα, όπως αυτά εμφαίνονται σε πίνακα που προσαρτάται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 24/03−04−2014 (θέμα 6ο) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του Ν. 4186/2013).

Yπενθυμίζεται ότι α) η συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προϋποθέτει, εκτός από το σχετικό με τον κλάδο πτυχίο, πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια∙ β) η πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εξασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης είτε εξωτερικού, ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας είτε με την κατοχή πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση (αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτό συνέβη στην περίπτωσή του Τμήματός μας).

Με σκοπό ακριβώς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του εντός του τετραετούς διάρκειας προγράμματος σπουδών του, το Τμήμα προέβη ήδη σε περιορισμένης έκτασης εσωτερική αναμόρφωση του προγράμματος αυτού για τους φοιτητές του, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εξής , σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και δίχως αύξηση του αριθμού των συνολικά 52 μαθημάτων που απαιτούνταν έως σήμερα για τη λήψη του πτυχίου του (αναλυτικά, στην οικεία ενότητα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προ του 2013-2014 εισαχθέντες φοιτητές του Τμήματος καθώς και οι πτυχιούχοι αυτού ΔΕΝ υπάγονται στις σχετικές με την υποχρέωση πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας διατάξεις και το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τους διασφαλίζει αυτομάτως τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, όπως αυτό ίσχυε και πριν από την ψήφιση του ν. 3848/2010.

 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ