Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

01.02.2023

Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης 2022-2023

30/1/2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023

Την Δευτέρα 16/01/2022 στην αίθουσα 405 συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων, όπως ορίστηκε από την Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (4η έκτακτη Συνέλευση 28/06/2022), για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2022-2023 με περίοδο υλοποίησης από Μάρτιο έως Οκτώβριο 2023.

Παρόντες ήταν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Επιλογής:

  1. Νικόλαος Δημάκης, επίκουρος καθηγητής (Πρόεδρος)
  2. Ευρυδίκη Κεφαλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια (Μέλος)
  3. Εμμανουήλ Κούμας, επίκουρος καθηγητής (Μέλος)

Συνολικά υποβλήθηκαν 81 αιτήσεις (για 105 προσφερόμενες θέσεις), από τις οποίες 80 έγιναν δεκτές (Πίνακας 1) καθώς πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής, ενώ 1 απορρίφθηκε λόγω μη πλήρωσης των ελάχιστων κριτηρίων επιλογής (Πίνακας 2). Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά έχουν οριστεί στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης και περιλαμβάνονται και στην Πρόσκληση.

  •  Προσωρινά Αποτελέσματα
  •  Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών, αλλά ο Αριθμός Μητρώου και ο Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να κρατήσουν στο αρχείο τους.
  • Τα προσωρινά αποτελέσματα θα παραμείνουν ανηρτημένα στην ιστοσελίδα, καθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να παρέλθει διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους για τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από τη Συνέλευση του Τμήματος.
  • Μετά την πάροδο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ενστάσεις, οι πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων θα υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη Συνέλευση του Τμήματος (16/02/2022), και στη συνέχεια θα αναρτηθούν ως «Τελικά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2022-2023».
  • Εγγραφή στο e-class: παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στους επιλεγέντες των προσωρινών αποτελεσμάτων να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ) προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις και να υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
  • Αναλυτικές πληροφορίες για τις επόμενα στάδια της διαδικασίας και τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι φοιτητές/τριες για την έναρξη της άσκησης (μετά την ανάρτηση και των Τελικών Αποτελεσμάτων), είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Φοιτητές» της ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης)

  Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος