Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

14.01.2021

Προκήρυξη κενής θέσης στη βαθμίδα επίκ. καθηγητή_Προϊστορική Αρχαιολογία. Μυκηναϊκή Αρχαιολογία 14-1-2021

Η Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14/3/2021

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία: Μυκηναϊκή Αρχαιολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της θέσης:

Αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, το οποίο εστιάζει στη μελέτη του υλικού πολιτισμού κατά το β’ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ., κυρίως στον ελλαδικό χώρο και δευτερευόντως στα σχετικά αρχαιολογικά κατάλοιπα στην ευρύτερη ανατολική και κεντρική Μεσόγειο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ΄ αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-17 (ΦΕΚ 225/31-1-17 τ. Β΄) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. πρώτο της υπ΄ αριθ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-20 (ΦΕΚ 2657/30-6-20 τ. Β΄) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών

4.Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

  •  Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  •  Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
  •  Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικά δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).