Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Αλευρά

Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

«Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας.
Σύντομη Ιστορία (1050-50 π.Χ.)»

3η εκδ. (Αθήνα 1995), σελ. 339, εικ. 330 

Εγχειρίδιο με πλούσια εικονογράφηση και αναλυτική βιβλιογραφία ανά εποχή και κατηγορία μνημείων: αρχιτεκτονική, γλυπτική και κεραμική (αγγειοπλαστική και αγγειογραφία). Συζητούνται οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες άνθησαν και παρήκμασαν τα μνημεία αυτών των κατηγοριών καθώς και τα χαρακτηριστικά δομικά-τεχνοτροπικά γνωρίσματα ανά ιστορική περίοδo. 

Handbook of  Ancient Greek Art with rich iconographic material and bibliography according to the period of creation and  the category to which the presented monuments belong: Architecture, sculpture and pottery – vase painting. It discusses the socio-political circumstances in which the monuments of these categories flourished and declined, as well as the characteristic structural and stylistic criteria according to each historical period.

«Μέθοδοι Προσέγγισης και Έρευνας της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Γλυπτικής» -  «Research Methods in Ancient Greek and Roman Sculpture»

Γ. Κοκκορού-Αλευρά – Κ. Κοπανιάς (επιμ.), Αθήνα 2007, σελ. 146. 

Πρακτικά Διεθνούς Ημερίδας που διοργανώθηκε και  πραγματοποιήυθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την 1η Απριλίου 2004. Περιλαμβάνει οκτώ (8) μελέτες ενδεικτικές των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γλυπτικής. 

Proceedings of an International Conference organized by the Program of Postgraduate Studies, Faculty of History and Archaeology, University of Athens, on 1st of April 2004. Eight (8) papers which are representative of the methods used by  modern archaeological research of ancient Greek and Roman sculpture are included.

«Αρχαία Ελληνικά Λατομεία»

Γ. Κοκκορού-Αλευρά,- Α. Ευσταθόπουλος- Ειρ. Πουπάκη, (Αθήνα 2010), σελ. 84. 

Εγχειρίδιο για τις κατηγορίες και τα είδη των αρχαίων ελληνικών λατομείων. Eξετάζονται οι τρόποι λειτουργίας τους, οι εξορυσσόμενες πρώτες ύλες, τα εργαλεία, οι μέθοδοι εξόρυξης, οι ειδικότητες εργαζόμενων,οι εγκαταστάσεις, οι τρόποι διακίνησης των εξορυσσόμενων λίθων, εν τέλει η συμβολή τους ως απτών μαρτυριών της τεχνολογίας και των τρόπων της  αρχαίας παραγωγικής διαδικασίας. 

A Handbook on the categories and kinds of ancient Greek quarries. It examines the function, the extracted materials, the tools, the methods of extraction, the kind of  workers, the way of transport of the stones extracted, their dissemination in the ancient world, lastly the significance of the quarries as concrete documents of the technological and productive process of the ancient world .

 

«Ιστορία –Τέχνη - Αρχαιολογία της Κω»

Γ. Κοκκορού-Αλευρά – Α. Λαιμού – Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά (επιμ.), (Αθήνα 2001), σελ. 476.  

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που διοργνώθηκε και πραγματοποιήθηκε στην Κω το1997. Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σαράντα ενός (41) ερευνητών σε ποικίλα θέματα (φιλολογικά, ιστορικά, αρχαιολογικά) που αφορούν την Κω. 

Proceedings of an International Conference which was organized on Kos in 1997.Papers of forty-one (41) researchers of philological, historical and archaeological interest concerning the island of Kos are included.

 

«Αρχαϊκά Αγάλματα και Ανάγλυφα.
Από το Λατομείο στον τόπο ανίδρυσής τους»

(Αθήνα 2008), σελ. 173  

Πανεπιστημιακές σημειώσεις για τη διδασκαλία της αρχαϊκής ελληνικής πλαστικής ( πρώτες ύλες,  τεχνικές, τύποι, δομικά-τεχνοτροπικά γνωρίσματα, στυλιστική εξέλιξη, κέντρα δημιουργίας της αρχαϊκής πλαστικής).  

University scriptum for the teaching of Archaic Greek sculpture (material, techniques, types, structural and stylistic criteria, stylistic evolution, most important centers)

 

«Αρχαία Αλάσαρνα της Κω. Οδηγός»

Γ. Κοκκορoύ-Αλευρά, Σ. Καλοπίση-Βέρτη, Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, (Αθήνα 2010), σελ. 78, εικ. 91. 

Σύντομος επιστημονικός οδηγός, με πλούσια εικονογράφηση, βασισμένος στα πορίσματα της ανασκαφής που διεξάγεται από το 1985 στο Ιερό του Απόλλωνα και τον παλαιοχριστιανικό οικισμό στην αρχαία Αλάσαρνα (σημερινή Καρδάμαινα) της Κω. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών ανασκαφικών δεδομένων και των πιο αντιπροσωπευτικών ευρημάτων.

 

"Kardamaina. Ancient Halasarna. A Guide"

Georgia Kokkorou-Alevras, Sophia Kalopissi-Verti and Maria Panayotidi-Kesisoglou, (Athens 2006), 77 pages, 91 figures.

A brief scientific guide, extensively illustrated, based on the conclusions of the excavation that has been going on, since 1985, at the Apollo Sanctuary and at the settlement of the early Christian period, at ancient Halasarna (now called Kardamaina) on the island of Kos. Brief presentation of the basic excavation facts and the most representative findings.

 

«Αλάσαρνα Ι. Οι Επιγραφές.»

(Αθήνα 2004), σελ. 170, πίν. 26. 

Στη μονογραφία αυτή δημοσιεύονται 21 νέες επιγραφές που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του ιερού του Απόλλωνα και του Παλαιοχριστιανικού Οικισμού στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω και ανασυντίθεται η ιστορική διαδρομή αυτού του αρχαίου δήμου με τη βοήθεια των γραμματειακών πηγών και της σύγχρονης ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας.Παρατίθεται επίσης πλήρης κατάλογος των επιγραφών που έχουν σχέση με αυτόν τον αρχαίο δήμο. 

In this monograph twenty-one recently found inscriptions at the Sanctuary of Apollo and the Early Christian Settlement at Kardamaina (ancient Halasarna) on Kos are published, to which a full catalogue of Halasarnitan inscriptions is added. Furthermore the history of the ancient deme of Halasarna is reconstructed based on the philological tradition and the modern historical and archaeological research.  

"Archaische Naxische Bildhauerei"

Antike Plastik 24, 1995, 37- 138, πίν. 9-55. 

Εκτεταμένη μελέτη μονογραφικού χαρακτήρα με πλήρη εικονογράφηση. Αποτελεί ουσιαστικά το β΄ μέρος της έρευνας της συγγραφέως για την αρχαϊκή ναξιακή πλαστική που είχε αρχίσει με τη διδακτορική της διατριβή. Ερευνώνται η μαρμαρογλυπτική της Νάξου του 7ου και 6ου αι. π.Χ. ως οικονομικός παράγοντας, η τεχνική λάξευσης με βάση τα πολλά ημίεργα γλυπτά που είναι εγκαταλελειμμένα ως επί το πλείστον στα λατομεία, οι μεγάλες στυλιστικές ομάδες των ναξιακών γλυπτών που συσχετίζονται με διαφορετικά εργαστήρια και δημιουργούς, οι εικονογραφικές τέλος προτιμήσεις των Ναξίων δημιουργών που αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις της σύγχρονής τους ναξιακής κοινωνίας. 

Extensive study of  Archaic Naxian sculpture  with full iconographic documentation. It comprises essentially the second part of the Naxian sculpture research of the author which had begun with her dissertation. The economic factor of Naxian marble sculpture of the 7th and 6th century, its carving technique  based on  the half-finished sculptures left in the quarries, the most important stylistic groups,  the workshops, the sculptors and finally the iconographical preferences of the Naxians are studied.

"Archaische Naxische Plastik"

(München 1975), σελ. 127. 

Διδακτορική διατριβή με στόχο α) την εξακρίβωση των γνήσιων ναξιακών έργων γλυπτικής με βάση το υλικό, τις επιγραφές και τον τόπο εύρεσής (Νάξος) τους και β) την οριοθέτηση του στυλ, των αλληλεπιδράσεων και του ρόλο της Νάξου ως πρωτοποριακού  κέντρου της αρχαϊκής γλυπτικής (7ου και 6ου αι. π.Χ.). 

PhD Thesis aiming at: a)  the assessment of the genuine Archaic Naxian sculptures based on their material, inscriptions and their place of discovery and b) the determination of the style, the interrelations and the role of Naxos as an avant-garde center of Archaic sculpture.