Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Ανεζίρη

Συγγραφικό έργο - Σοφία Ανεζίρη

Βιβλία

Sophia Aneziri, Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte, Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereine. Historia Einzelschr. 163. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2003, pp. 542, ISBN 3-515-08126-7

To βιβλίο πραγματεύεται τα σωματεία των Διονυσιακών τεχνιτών κατά την ελληνιστική εποχή. Συζητώνται οι σχέσεις τους με τους φορείς της πολιτικής εξουσίας (πόλεις, ελληνιστικούς και Ρωμαίους ηγεμόνες), η σύνθεση, η διοίκηση και τα οικονομικά τους, η σύνδεσή τους με τη διοργάνωση και διεξαγωγή γιορτών και αγώνων. Σε παράρτημα δίνονται τα κείμενα των περίπου 90 επιγραφών που αφορούν το θέμα, ενώ το βιβλίο συνοδεύεται από πλούσιους προσωπογραφικούς πίνακες.

The book is an analytical research on the associations of Dionysiac artists during the Hellenistic period. It is investigated the relations of the associations with the cities, the Hellenistic kings and the Roman rulers, their administration and finances, the membership, as well as the complex role of the guilds in the greek festivals. The book has an addendum with the epigraphic material (ca. 90 inscriptions) and detailed prosopographical tables.

S. Aneziri, N. Giannakopoulos, P. Paschidis, Index du Bulletin épigraphique (1987-2001). I. Les publications. Meletemata 43, Athènes 2005, pp. 395, ISBN 960-7905-25-3

S. Aneziri, N. Giannakopoulos, P. Paschidis, Index du Bulletin épigraphique (1987-2001). II. Les mots grecs. Meletemata 43, Athènes 2005, pp. 686, ISBN 960-7905-26-1

S. Aneziri, N. Giannakopoulos, Index du Bulletin épigraphique (1987-2001). III. Les mots francais. Meletemata 43, Athènes 2005, pp. 569, ISBN 960-7905-27-X

Πρόκειται για τα συνολικά ευρετήρια του επιγραφικού περιοδικού Bulletin épigraphique κατά την δεκαπενταετία 1987-2001 οργανωμένα σε τρεις τόμους: δημοσιεύσεις, ελληνικές λέξεις, γαλλικές λέξεις. Τα ευρετήρια αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη χρήση του περιοδικού, στο οποίο καταγράφεται η επιγραφική βιβλιογραφία κατά έτος.

Τhe index of the "Bulletin épigraphique"is a three volume work for the years 1987-2001 divided into: Publications, Greek words, French words. The indices are an indispensable tool for the use of this journal, which records the epigraphic literature of each year.

Ανθολόγιο. Eπιλογή πρωτογενών πηγών της μετακλασικής αρχαιότητας στο χώρο της Aνατολικής Mεσογείου, επιμ. Σ. Aνεζίρη, Aθήνα 2008, τυπογραφείο ΕΚΠΑ, σελ. 381 [= Αnthologio. Selection of primary sources concerning the post-classical antiquity in the Eastern Mediterranean area, ed. S. Aneziri, Athens 2008]

Πρόκειται για μια επιλογή ελληνικών επιγραφών και παπύρων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου. Δίνεται το αρχαίο κείμενο, μετάφραση και σχόλια. Tα κείμενα ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες (ψηφίσματα, επιστολές, συμβόλαια, αναθέσεις κ.ά.) και αφορούν πολλές όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.

A selection of Greek inscriptions and papyri of the Hellenistic and Roman period with translations and historical commentary. The various text categories, e.g. decrees, letters, contracts, dedications etc. illuminate aspects of the public and private sphere of the ancient world.

Εορτές και αγώνες στην αρχαία Αθήνα. Επιλογή επιγραφικών μαρτυριών. Κατάλογος έκθεσης του Επιγραφικού Μουσείου, επιμ. Σ. Ανεζίρη, Αθήνα 2014, σελ. 72, ISBN 978-960-89862-5-1 [Festivals and contests in Ancient Athens. Exhibition of inscriptions from the Epigraphic Museum, ed. S. Aneziri, Athens 2014, pp. 72]

Αυτός ο κατάλογος έκθεσης, η οποία οργανώθηκε στο Επιγραφικό Μουσείο, περιλαμβάνει αττικές επιγραφές που αφορούν ζητήματα γιορτών και αγώνων. Τα αρχαία κείμενα συνοδεύονται από μετάφραση και σχόλια και εντάσσονται σε θεματικούς άξονες που αφορούν μεταξύ άλλων την οργάνωση και διεξαγωγή των γιορτών, τις τιμές για τους διοργανωτές και συντελεστές, τη σχέση μεταξύ των γιορτών και της πολιτικής. Ο κατάλογος προέκυψε από εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών πρώτου κύκλου, οι οποίοι υπογράφουν τα κείμενα.

Τhe book is the catalogue of an exhibition, which was held at the Epigraphic Museum. It includes Attic inscriptions relating to festivals and competitions. The ancient texts are accompanied by translations and comments and placed in thematic unities concerning among others the organization and conduct of the festivals, the honours for the organizers and participants, the interaction between festivals and politics. The book derived from the work of students who participated to a postgraduate seminar.

Ανθολόγιο. Eπιλογή επιγραφών και παπύρων της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου, επιμ. Σ. Aνεζίρη, εκδ. Πατάκης, Aθήνα 2018, σελ. 350 [= Αnthologio. Α selection of inscriptions and papyri from the Hellenistic and Roman period, ed. S. Aneziri, Athens 2018]

Πρόκειται για μια επιλογή ελληνικών επιγραφών και παπύρων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου. Δίνεται το αρχαίο κείμενο, μετάφραση και σχόλια. Tα κείμενα ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες (ψηφίσματα, επιστολές, συμβόλαια, αναθέσεις κ.ά.) και αφορούν πολλές όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.

A selection of Greek inscriptions and papyri of the Hellenistic and Roman period with translations and historical commentary. The various text categories, e.g. decrees, letters, contracts, dedications etc. illuminate aspects of the public and private sphere of the ancient world.