Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Καλοπίση

Σοφία Καλοπίση - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Πολύγλωσσο Εικονογραφημένο Λεξικό Όρων Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και Γλυπτικής, επιστ. επιμ. Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου (Ελληνικά, Αγγλικά, Αλβανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά, Ρωσικά, Σερβικά). xxxvii + 667 σελ., 835 εικόνες (φωτογραφίες και σχέδια), Ηράκλειο 2010 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Συνεργάτες λημμάτων: Elka Bakalova (βουλγαρικά), Ecatherina Buculei (ρουμανικά), Raffaella Farioli Campanati (ιταλικά), (†) Μίλτος Γαρίδης και Olga Etinhof (ρωσικά), Πύρρος Θώμος (αλβανικά), Anka Stojaković (σερβικά).

Σχέδια: Πέτρος Κουφόπουλος, Σταύρος Μαμαλούκος, Μαρίνα Μυριανθέως-Κουφοπούλου.

Το Λεξικό περιλαμβάνει 1000 περίπου όρους βυζαντινής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Με βάση την ελληνική γλώσσα, δίνονται οι αντίστοιχοι όροι και τα συνώνυμά τους σε εννέα γλώσσες.. Ενισχύοντας τη γλωσσική πολυμορφία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικότητας, το Λεξικό στοχεύει αφενός στην καταγραφή των όρων που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση συγκεκριμένων μορφών και τύπων ώστε να αποτελέσουν το έναυσμα για τη δημιουργία ενός θησαυρού κοινών όρων, και αφετέρου στη διατήρηση, χάρη στους συνώνυμους όρους, του πλούτου των εθνικών γλωσσών.

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Τάξη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών, 2011


Multilingual Illustrated Dictionary Of Byzantine Architecture And Sculpture Terms. Edited by Sophia Kalopissi-Verti and Maria Panayotidi-Kesisoglou (Greek, English, Albanian, French, Italian, Romanian, Bulgarian, Russian and Serbian). xxxii+ 667 pages, 835 illustrations (photos and drawings), Crete, Herakleio 2010.

Terminology collaborating colleagues: Elka Bakalova (Bulgarian), Ecaterina Buculei (Romanian), Raffaella Farioli Campanati (Italian), (†) Miltos Garidis and Olga Etinhof (Russian), Thomas Pyrros (Albanian), Anka Stojaković (Serbian).

Drawings: Petros Koufopoulos, Stavros Mamaloukos, Marina Myriantheos-Koufopoulou.

The Dictionary includes about 1000 terms relating to Byzantine architecture and sculpture, encountered in modern bibliography. Based on Modern Greek, it provides corresponding terms and synonyms in nine languages. Buttressing the linguistic multicultural multilingualism, within its European cultural environment, the dictionary seeks to record the terms used in stating specific forms and types, so that they might become the impetus for the creation of a thesaurus of common terms, on the one hand, and in the preservation, thanks to its synonyms, of national languages, on the other.

The Dictionary was awarded a prize by the Academy of Athens in 2011.

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Καρδάμαινα. Αρχαία Αλάσαρνα. Οδηγός, Αθήνα 2010, 78 σελίδες, 91 εικόνες.

Σύντομος επιστημονικός οδηγός, με πλούσια εικονογράφηση, βασισμένος στα πορίσματα της ανασκαφής που διεξάγεται από το 1985 στο Ιερό του Απόλλωνα και τον παλαιοχριστιανικό οικισμό στην αρχαία Αλάσαρνα (σημερινή Καρδάμαινα) της Κω. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών ανασκαφικών δεδομένων και των πιο αντιπροσωπευτικών ευρημάτων.


Georgia Kokkorou-Alevras, Sophia Kalopissi-Verti and Maria Panayotidi-Kesisoglou, Kardamaina. Ancient Halasarna. A Guide, Athens 2006, 77 pages, 91 figures.

A brief scientific guide, extensively illustrated, based on the conclusions of the excavation that has been going on, since 1985, at the Apollo Sanctuary and at the settlement of the early Christian period, at ancient Ηαlasarna (now called Kardamaina) of the island of Kos. Brief presentation of the basic excavation facts and the most representing findings.

Archaeology and the Crusades, edited by Peter Edbury and Sophia Kalopissi-Verti {Pierides Foundation], Athens 2007, 209 σελίδες..

Περιλαμβάνονται επτά ανακοινώσεις Στρογγυλήs Τράπεζας με τίτλο Αρχαιολογία και οι Σταυροφορίες, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1-2-2005 στη Λευκωσία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος (Culture 2000) που υλοποίησε το Ίδρυμα Πιερίδη με θέμα «Σταυροδρόμια: Μετακινήσεις πληθυσμών και μετακινήσεις πολιτισμών: Αλλαγές στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή».

Συγγραφείς: Sophia Kalopissi-Verti; Anna-Maria Kasdagli, Angeliki Katsioti and Maria Michaelidou; Marina Solomonidou-Ieronymidou; Annemarie Weyl Carr; Denys Pringle; Robert Kool; Balázs Major; Nicholas Coureas (συμπερασματικές παρατηρήσεις). Στον τόμο συμπεριλαμβάνεται και η διάλεξη που έδωσε ο Peter Edbury στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης.


Archaeology and the Crusades, edited by Peter Edbury and Sophia Kalopissi-Verti {Pierides Foundation], Athens 2007, 209 pages.

The volume includes seven papers presented at a Round Table entitled Archaeology and the Crusades which took place in Nicosia on 1-2-2005. It was organized by the Pierides Foundation within the framework of the European Program Crossings: Movements of People and Movement of Cultures Changes in the Mediterranean from Ancient to Modern Times, a project supported by the European Union’s Culture 2000 program.

Contributors: Sophia Kalopissi-Verti; Anna-Maria Kasdagli, Angeliki Katsioti and Maria Michaelidou; Marina Solomonidou-Ieronymidou; Annemarie Weyl Carr; Denys Pringle; Robert Kool; Balázs Major; Nicholas Coureas (concluding remarks). A public lecture given by Peter Edbury on the same occasion is also included.

Διδακτική Συλλογή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Κεραμικής. Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, επιστ. επιμ. Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Αθήνα 2003, 141 σελίδες, 72 εικόνες.

Συλλογική εργασία που προέκυψε από προπτυχιακό σεμινάριο για τη βυζαντινή κεραμική. Περιλαμβάνονται α) σύντομα εισαγωγικά κείμενα της επιμελήτριας της έκδοσης για τη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και εισηγμένη εφυαλωμένη κεραμική (εξέλιξη, διακόσμηση, κατηγορίες, τεχνικές), β) λήμματα για τα εκθέματα της Συλλογής γραμμένα από τους φοιτητές που είχαν λάβει μέρος στο σεμινάριο συνοδευόμενα από έγχρωμες φωτογραφίες και σχέδια, γ) παράρτημα για τα σχήματα των αγγείων της Συλλογής από την Ειρήνη Καστανά.


Didactic Collection of Byzantine and Post-Byzantine Pottery. Museum of Archaeology and History of Art. University of Athens - Department of History and Archaeology, ed. by Sophia Kalopissi-Verti, Athens 2003, 141 pages, 72 figures.

The volume presents the collective work resulting from an undergraduate seminar on Byzantine pottery. Included are: a) brief introductory texts by the editor on Byzantine, post-Byzantine and imported glazed pottery (development, decoration, categories, techniques), b) explanatory texts for the exhibition items, written by students who had taken the seminar, accompanied by color photographs and drawings, c) an appendix on the shapes of the pots in the collection by Eirene Kastana.

 

Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth-Century Churches ofGreece. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für die Tabula Imperii Byzantini, Band 5, Wien 1992. 

Η συγκέντρωση, δημοσίευση και μελέτη των κτητορικών επιγραφών και των προσωπογραφιών των αφιερωτών σε βυζαντινούς ναούς της Ελλάδας του 13ου αιώνα οδηγούν σε συμπεράσματα για την κοινωνική προέλευση των δωρητών και το ρόλο τους στη διαμόρφωση της τέχνης. Η μελέτη δημοσιεύτηκε από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών.


Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth-Century Churches ofGreece. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für die Tabula Imperii Byzantini, Band 5, Wien 1992. 

The collection of the dedicatory inscriptions and donor portraits in thirteenth century churches of Greece leads to conclusions concerning society and the role of the donors in the formation of art. A publication of theAustrianAcademyof Sciences.

 

Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi in der Argolis (1244). Ikonographische und stilistische Analyse der Malereien. Miscellanea Byzantina Monacensia 20, München 1975. 

Μελέτη για την εικονογραφία και την τεχνοτροπία των τοιχογραφιών του ναού της Αγίας Τριάδας στο Κρανίδι Αργολίδας (1244). Διδακτορική διατριβή δημοσιευμένη το 1975 στη σειρά Miscellanea Byzantina Monacensia του Πανεπιστημίου του Μονάχου. 


Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi in der Argolis (1244). Ikonographische und stilistische Analyse der Malereien. Miscellanea Byzantina Monacensia 20, München 1975.

Iconographic and stylistic analysis of the wall paintings of thechurchofHagia Triadaat Kranidi / Argolid (1244). Doctoral thesis published in the series Miscellanea Byzantina Monacensia of theUniversityofMunichin 1975.