Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Κατσιαρδή

Όλγα Κατσιαρδή-Hering - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Όλγα Κατσιαρή-Hering, Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων: από τη Θεσσαλία στην Κεντρική Ευρώπη (18ος-αρχές 19ου αι.). Επίμετρο: Η Αμπελακιώτικη συντροφιά (1805). [= Olga Katsiardi-Hering, Artisans and cotton-yarn dying methods. From Thessaly to Central Europe (18th to the beginning of the 19th cent.): Addendum: The "Company" of Ampelakia, 1806)] , Αθήνα/Αμπελάκια: Ηρόδοτος, [=Athens / Ampelakia] 2003, σ. 382.

Με πλούσιο αρχειακό υλικό από τα αυστριακά και ουγγρικά αρχεία αναδεικνύεται ο ρόλος των Ελλήνων τεχνητών για τη μεταφορά της τεχνικής της ερυθροβαφής βαμβακονημάτων από τη Θεσσαλία στην κεντρική Ευρώπη, την ίδρυση εκεί προνομιακών εργαστηρίων, αλλά και την εμπορία τους. Ως επίμετρο δημοσιεύεται και αναλύεται στις οικονομικές του διαστάσεις το τελευταίο (1806) καταστατικό της εμποροτεχνικής 'συντροφιάς' των Αμπελακιωτών με έδρα τη Βιέννη και τα Αμπελάκια.

Τhe book is based on rich material from the Austrian and Hungarian archives. It is investigated the role of the Greek technicians from Thessaly for the trasmission of the cotton-yarn dying method to Central Europe, the establishment of privileged fabircs and firms in the Habsburg lands as well their commerce with the cotton yarns for more than 60 years. As Addendum is published the last statute (1806) of the Ampelakia commercial-artisanal 'Company' established in Ampelakia and Vienna.

Όλγα Κατσιαρή-Hering, Λησμονημένοι ορίζοντες Ελλήνων εμπόρων· το εμπορικό πανηγύρι στη Senigallia (18ος-αρχές 19ου αι.) [=Olga Katsiardi-Hering, Forgotten horizonts of Greek merchants:the fair of Senigallia (18th-beginning of 19th cent.), Aθήνα: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, Νότης Καραβίας, 1989, σ. 237

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η παρουσία των Ελλήνων εμπόρων στο διεθνές εμπορικό πανηγύρι της Senigallia, η οποία ανήκε στο Παπικό κράτος. Βασίζεται σε έρευνα στα αρχεία της Ρώμης, της Senigallia, της Βενετίας.

The object of this book is the presence and the role of the Greek merchants in the international commercial fair of Senigallia, that belonged in the Papal Sate . It is based on archival material from Rome, Senigallia and Venice.

 

Όλγα Κατσιαρή-Hering, Η Ελληνική Παροικία της Τεργέστης, 1750-1830 [=Olga Katsiardi-Hering, The Greek paroikia in Trieste, 1750-1830], Αθήνα: Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών [=Athens, Sofia N. Saripolos' Library University of Athens,1986, vols 1-2.

Το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορία της συνολικής παρουσίας των Ελλήνων στην Τεργέστη τόσο από την πλευρά της κοινοτικής οργάνωσης (διοίκηση, εκκλησία, εκπαίδευση, φιλανθρωπία,) όσο και την πλούσια οικονομική δραστηριότητα τους στο ελεύθερο λιμάνι. Εντάσσεται στη βιβλιογραφία για τη διασπορά, τις μεταναστεύσεις, την οικονομική, κοινωνική ιστορία.

It is an analytical research on the whole presence of the Greeks in Trieste from the communat organisational aspect (administration, church, education, philanthropy) , as well their very rich economical activities on the free city-port. This study belongs to the literature concerning the diaspora, migration, economic and social history.

Harald Heppner/ Olga Katsiardi-Hering (eds) Die Griechen und Europa. Außen- und Innensichten im Wandel der Zeit. Serie: Zur Kunde Südosteuropas, Band ΙΙ/ 25, Vienna, Böhlau, 1998, p. 237

 

It is a collection of the following articles: A. Papadia-Lala, " 'Europe' in the Venetian-Ruled Greek Territories (13th-o 18th c.): Perceptions and Realities" // O. Katsiardi-Hering, "Identitätssuche und Europa-Bildder neugriechen vom 17. Bis zum Anfang des 19.Jahrhunderts" // K. Gavroglu, D. Dialetis, "Appropriating New Scientific Ideas in Greek-Speaking Regions during the 17th and 18th c." // E. Gazi, " 'Europe': Writing an ambivalent concept in 19th c. Greek Historical Culture", // H. Fleischer, "Europas Rückkehr nach Griechenland. Kulturpolitik der Großmächte in einem Staat der Peripherie", // S. Verney, "Dual Vision: Divided Perceptions of Europe in the Political Party Debate on European Integration" // H. Heppner, "Das Europa-Verständnis der Griechen, Rumänen und Bulgaren – eine Zusammenfassung".

Κατερίνα Γαρδίκα-Αλεξανδροπούλου, Μαρία Ευθυμίου, ¨Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα (επιμ.), Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα, Λύχνος 1992

 

Ο τόμος περιλαμβάνει 18 μελέτες γραμμένες από τους μαθητές του καθηγητή της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Βασ. Σφυρόερα. Αναφέρονται σε θέματα πνευματικής, οικονομικής, κοινωνικής ιστορίας της νεοελληνικής περιόδου.

 

The volume contains 18 articles written by students of the Athenian University Professor for Early Modern Greek History Prof. Vassileios Sfyroeras. They refer to intellectual, economic, social aspects of the Modern Greek History

Ι. Κ. Χασιώτης, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ευρυδίκη Αμπατζή (επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά 15-21ος αι. [=I. K. Hasiotis, Olga Katsiardi-Hering, EvrydikiAbatzi (eds.) The Greeks in Diaspora, 15-21th. Cent.), Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων / Αthens, Greek Parliament, 2007, σ. 453

 

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης που οργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων και συγκεντρώνει 35 επιστημονικά άρθρα για την ελληνική διασπορά στην Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία, Αφρική, με πλούσιο χαρτογραφικό, εικονογραφικό υλικό και βιβλιογραφία.

 

Ιt is the catalogue of the exhibition organised by the Greek Parliament and contains 35 scientific articles on the Greek Diaspora in Europe, America, Asia, Australia, Africa, with a rich cartographic, illustrative material and literature

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Κατερίνα Γαρδίκα (επιμ.), Μικέλα Σκούντζου (συνεργασία), Ρωσία και Μεσόγειος, Πρακτικά Α΄Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαϊου 2005) [=Olga Katsiardi-Hering, Athina Kolia-Δερμιτζάκη, Katerina Gardikas (eds), Mikela Skountzou (collaboration), [Russia and the Mediterranean, Proceedings of the 1st Interantional conference, Athens 19-22 Mai 2005], Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ηρόδοτος/ Athens, UoA/Herodotos, 2011, 1-2 vols, p. 497+439

 

Στο βιβλίο συγκεντρώνονται 58 επιστημονικά άρθρα που πραγματεύονται σχέσεις των λαών της Μεσογείου με τη Ρωσία από την αρχαιότητα, τους βυζαντινούς χρόνους ώς τα τέλη του 19ου αι. με χαρτογραφικό, εικονογραφικό και στατιστικό υλικό. Αρκετά άρθρα δημοσιεύονται στην αγγλική.

 

Τhe book contains 58 scientific articles on the relations of the Mediterranean people with Russia from the ancient times, to the Byzantine era and the Modern times until the end of the 19th cent. with carographic, illustrative and statisticacl material. Some of the articles are published in the English language.

Victor N. Zakharov, Gelina Harlaftis and Olga Katsiardi-Hering (eds), Merchant Colonies in the Early Modern Period, London: Pickering & Chatto, Series: Perspectives in Economic and Social History, 19, 2012, p. 245.

Το βιβλίο φιλοξενεί την εισαγωγή των τριών εκδοτών καθώς και τις επί μέρους μελέτες των ίδιων και ακόμη έξ ιστορικών με τις οποίες καλύπτονται θεματικές ενότητες που αφορούν στην εγκατάσταση εμπορικών παροικιών και κοινοτήτων των Άγγλων, Αρμενίων, Γάλλων, Γερμανών, Ελλήνων, Iταλών, Ρώσσων στην Ευρώπη και η ένταξή τους στο παγκόσμιο εμπόριο.

The book contains the Introduction of the three editors and their articles as well as papers of six more Historians. It is investigated the role of the Armenian, English, French, German, Greek, Italian, Russian merchant 'colonies' / communities in Europe and their integration in the global commerce.

Olga Katsiardi-Hering and Maria A. Stassinopoulou (eds.), Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th C.).

The volume appears in the sub-series Studies in Global Migration History, Dirk Hoerder (ed.) of the series Studies in Global Social History, Marcel van der Linden (ed.), Leiden: Brill, 2017

 

http://www.brill.com/products/book/across-danube-southeastern-europeans-and-their-travelling-identities-17th-19th-c

http://www.brill.com/publications/studies-global-migration-history

http://www.brill.com/publications/studies-global-social-history

 

Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης. Επιστημονική συνάντηση (8 Απριλίου 2016, Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών), Όλγα Κατσιαρδή-Hering – Βάσω Σειρηνίδου (επιμ.), σειρά: e-ιστορήματα 1, Αθήνα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2017, σελ. 151, e-book, ISBN: 978-618-811-1-6-8 , Τυπώθηκε στο Ε.Κ.Π.Α., Σταδίου 5, 10562 Αθήνα.


Modern Greek History and Ottoman Studies: an Attempt to Map the Fields. A Workshop (8 April 2016, Historical Archive of the University of Athens), Olga Katsiardi-Hering – Vaso Seirinidou (eds), Series: e-historemata 1, Athens: Department of History and Archaeology, Section of History, National and Kapodistrian University of Athens, 2017, p. 151, e-book, ISBN: 978-618-811-1-6-8 , Printed in N.K.U.A, 5 Stadiou Str., Athens.

 

 

Όλγα Κατσιαρδή-Hering (επιμ.), Βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου, τέλη 17ου – αρχές 18ου αιώνα. Από τη Συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Αυστρίας, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2018, σ. 544.

Βλ.:https://www.miet.gr/book-list/book-Benetikoi-xartes-ths-Peloponnhsoy-telh-17oy-arxes-18oy-aiwna-Apo-th-Syllogh-toy-Polemikoy-Arxeioy-ths-Aystrias

Δελτίο τύπου. Βενετικοί χάρτες


Olga Katsiardi-Hering (ed.), Venetian maps of the Peloponnese, late 17th-early 18th century. From the Austrian War Archive Collection, Athens, Cultural Foundation of the National Bank of Greece (MIET), 2018, p. 544.

See:https://www.miet.gr/book-list/book-Benetikoi-xartes-ths-Peloponnhsoy-telh-17oy-arxes-18oy-aiwna-Apo-th-Syllogh-toy-Polemikoy-Arxeioy-ths-Aystrias

Venetian Maps of the Peloponnese

Όλγα Κατσιαρδή-Hering (επιμ.),  Οι πόλεις των Φιλικών. Οι αστικές διαδρομές ενός επαναστατικού φαινομένου [=Olga Katsiardi-Hering (ed.), The cities of the members of the ‘Filiki Hetaireia’.  Urban routes of a revolutionary phenomenon], Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2018, σ. 216.

Πρόκειται για τα Πρακτικά ημερίδας (Ιαν. 2015), που οργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων με αφορμή τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (1814). Δημοσιεύονται 10 άρθρα Ιστορικών για τις πόλεις όπου έδρασαν ή υπήρξαν σημαντικές στην πορεία δράσης της Φιλικής Εταιρείας.

The volume contains the Proceedings of the Conference, organized on January 2015 by the Faculty of History and Archaeology and the Foundation of the Hellenic Parliament, on the occasion of the celebration of the 200 years since the establishment of the ‘Filiki Hetaireia” (1814). In the volume are published ten articles of Historians about the cities, which have been very crucial for the establishment or the course of action of the ‘Filiki Hetaireia’.