Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Κοπανιάς

Κώστας Κοπανιάς - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Κ. Κοπανιάς. 2015.

Εισαγωγή στην Ιστορία και Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής.

Αθήνα: ΣΕΑΒ. Ανανεωμένη έκδοση 2018.

Δημοσιεύθηκε ως ψηφιακό βιβλίο:

http://repository.kallipos.gr/handle/11419/319.

ISBN: 978-960-603-037-6.

 

G. Vavouranakis, K. Kopanias, Chr. Kanellopoulos. Επιμ. (υπό έκδ.).

Popular religion and ritual in the east Mediterranean from the 3rd millennium BC to the 5th century AD. Proceedings of the International Conference by the Department of History and Archaeology of the National and Kapodistrian University of Athens,

December 2013.

Oxford: Archaeopress.

 

 

 

 

K. Kopanias, J. MacGinnis. Επιμ. 2016.

Archaeological Research in the Kurdistan Region of Iraq and the adjacent areas. Conference Proceedings, Athens, November 1st-3rd 2013. Oxford:Archaeopress.

ISBN: 9781784913939.

 

 

 

 

Ν. Stampolidis, C. Maner, K. Kopanias. Eπιμ. (υπό έκδ.). NOSTOI. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Proceedings of the International Conference held in Istanbul 31/3/11-3/4/11. Κων/λη: Koç University Press.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν ευρήματα από την πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα στις δύο ακτές του Αιγαίου. Στον τόμο συζητώνται τα εξής:

1) Η πολιτική γεωγραφία των τοπικών βασιλείων της δυτικής Μικράς Ασίας κατά τη δεύτερη χιλιετία βάσει των γραπτών πηγών (J.D. Hawkins και M. Alparslan), της μυκηναϊκής (P.A.Mountjoy) και της τοπικής "ανατολιακής" (P. Pavúk) κεραμικής, αλλά και αναλύσεων με την βοήθεια της Γεωαρχαιολογίας (R. Becks).

2) Το φαινόμενο της μετανάστευσης μέσα από χεττιτικά και χουρριτικά κείμενα (M.R. Bachvarova), οι πηγές που αφορούν στη μετανάστευση των Φρυγών/Mushki (Κ. Κοπανιάς), καθώς και των Ελλήνων προς τη Μικρά Ασία στις αρχές της 1ης χιλιετίας (C. Chabot Aslan - Pavol Hnila, Fl. Fragkopoulou και N. Mac Sweeney).

3) Δημοσίευση ευρημάτων από ανασκαφές που έγιναν στο ΝΑ Αιγαίο (F.K. Seroglou – D. Sfakianakis, J. Eerbeek, S. Vitale - A. Trecarichi, A. Vlachopoulos – M. Georgiadis), τις Κυκλάδες (J.W. Earle) και το ΒΑ Αιγαίο (L. Girella – P. Pavúk, L. Coluccia, L. Danile. και μία φιλολογική προσέγγιση από τον A. Dale) με έμφαση στη μη Μυκηναϊκή κεραμική, καθώς και ευρήματα από θέσεις της δυτικής και νότιας Μικράς Ασίας (R. Yağcı, Elif Ünlü, B. Hürmüzlü – P. Iversen, N. Momigliano – B. Aksoy, I. Kaiser – J. Zurbach, M. Krumme, V. Şahoğlu, R. Meriç – A. Kazım Öz, S. Günel, S. Mangaloğlu-Votruba), και από το Alalakh (K.A. Yener).

4) Το εμπόριο (A. Michailidou, E. Kozal), η θρησκεία ή διάφορα κοινωνικά φαινόμενα (M. Mikrakis, R. Vaessen, M. Pieniążek, K. Giannakos, E. Gorogianni – J. Cutler – R.D. Fitzsimons, A.P. Agelarakis).

Κων/λη. Koç University Press

 

Ν. Stampolidis, C. Maner, K. Kopanias. Eds. Forthcoming. NOSTOI. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Istanbul: Koç University Press

Istanbul. Koç University Press

Link in academia.edu

 

Προϊστορική Μεσοποταμία

 

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια κριτική αλλά και ευσύνοπτη επισκόπηση της αρχαιολογίας της προϊστορικής Μεσοποταμίας, δηλαδή της περιόδου που προηγείται της εμφάνισης της γραφής στα τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ., και συγκεκριμένα στη Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο (10.500 – 3100). Στο πρώτο κεφάλιο παρουσιάζεται η γεωγραφία, το κλίμα και οι κυριότερες γλώσσες και γραφές της Εγγύς Ανατολής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Νεολιθική εποχή, τόσο στην Μεσοποταμία, όσο και στην νοτιοανατολική Ανατολία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση του πολιτισμού Hassuna που άνθησε στη βόρειο Μεσοποταμία κατά την 7η χιλιετία π.Χ., και στο τέταρτο κεφάλαιο συζητάται ο πολιτισμός Samarra (6500 – 5700 π.Χ.). Από την Χαλκολιθική περίοδο παρουσιάζονται οι περίοδοι Halaf (6000 – 5300 π.Χ.), Ubaid (περ. 6500 – 4000 π.Χ.) και Uruk (4000-3100 π.Χ.). Στο τέλος του βιβλίου γίνεται μία σύντομη επισκόπηση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή της Jemdet Nasr και Νινευητική 5 (3100 – 2500 π.Χ.), καθώς και της Πρώιμης Δυναστικής περιόδου (περ. 2900 – 2350 π.Χ.).

Αθήνα. Εκδόσεις Καρδαμίτσα 2013

ISBN: 978-960-354-330-5

 

Prehistoric Mesopotamia

 

Athens. Kardamitsa Publications 2013

ISBN: 978-960-354-330-5

Link in academia.edu

 

Η χρονολόγηση της ανατολιακής/υστεροχεττιτικής πλαστικής και η σχέση της με την αρχαϊκή ελληνική τέχνη

 

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η (επανα)χρονολόγηση των "φρυγικών" γλυπτών, δηλαδή με ανατολιακή/ υστεροχεττιτική τεχνοτροπίας, καθώς ο καθορισμός της σχέσης τους με την ελληνική αρχαϊκή τέχνη.

Βερολίνο. Logos 2013

ISBN: 978-3-8325-3734-0

 

Die Datierung der anatolisch/späthethitischen Plastik und ihre Beziehung zu der archaischen griechischen Kunst

 

Aim of this book is the (re)dating of the "phrygian", i.e. anatolian/late hittite sculptures and the re-determination of their relationship to the Greek archaic art.

Berlin. Logos 2013

ISBN: 978-3-8325-3734-0

Link in academia.edu

 

Μέθοδοι Προσέγγισης και Έρευνας της
Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Γλυπτικής

Γ. Κοκκορού-Αλευρά και Κ. Κοπανιάς (επιμ.)

Πρακτικά Διεθνούς Ημερίδας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την 1η Απριλίου 2004. Περιλαμβάνει οκτώ μελέτες ενδεικτικές των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γλυπτικής.

Αθήνα. Εκδόσεις Καρδαμίτσα 2007

ISBN: 978-960-6608-77-3

 

Research Methods in Ancient
Greek and Roman Sculpture

G. Kokkorou-Alevras and K. Kopanias (eds.)

Proceedings of an International Conference organized by the Program of Postgraduate Studies, Faculty of History and Archaeology, University of Athens, on 1st of April 2004. Included are eight papers, which represent the modern archaeological methods used in the research of ancient the Greek and Roman sculpture.

Athens. Kardamitsa Publications 2007

ISBN: 978-960-6608-77-3

Link in academia.edu