Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Μανιάτη

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Ανέκδοτο έργο του Μιχαήλ Ψελλού: Η παράφραση του κανόνα στην Μεγάλη Πέμπτη Κοσμά του Μαϊουμά, Δίπτυχα Α΄ (1979) 194-238 + πίνακες Ι-ΙΙ (και περίληψη στην γαλλική).

 

Παρουσιάζεται και εκδίδεται (editio princeps) ένα ελάχιστα γνωστό ποιητικό κείμενο. Η εισαγωγή επικεντρώνεται, αφ’ ενός, στα προβλήματα της χειρόγραφης παράδοσης και της πατρότητας του κειμένου, σε σύγκριση με έργα του Ψελλού, και, αφ’ ετέρου, στον χαρακτήρα του και την σχέση του με την «Έκθεση πίστεως» του Ψελλού.

 

Presentation and critical edition (editio princeps) of a little-known poetic text. The introduction focuses on the problems of the manuscript tradition and the paternity of the text, compared to the works of Psellos, and on the character of the poem and its relation to Psellos’ “Ekthesis Pisteos”.

 

Θεόδωρος Αρ(ι)ολογάς: Ένας κωδικογράφος του ις΄ αι. από την Κρήτη, Πεπραγμένα του Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Β΄, Αθήνα 1981, σ. 190-214 + πίνακες 86-89.

 

Μελέτη για τη ζωή, την δραστηριότητα και το οικογενειακό επώνυμο ενός ελάχιστα γνωστού μεταβυζαντινού αντιγραφέα, με βάση αρχειακό υλικό της Βενετοκρατίας και σημειώματα σε τέσσερεις χειρόγραφους κώδικες, οι οποίοι και περιγράφονται αναλυτικά.  

 

A study about the life, activity and family name of a little known post-byzantine copyist, based on archival material of the Venetian period in Crete and the Peloponnese and on notes in four manuscripts, which are also described analytically.


 

 

Πρόνοια-οικονομία και μοναχοί - λαϊκοί. Η διεκδίκηση των οικονομικών προνομίων στη Μακεδονία (12ος- 15ος αι.), Αφιέρωμα στη Μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου - Βυζαντινά 21 (2000)  251-270.

 

Διερευνώνται οι κοινωνικές-οικονομικές σχέσεις, οι αντίστοιχοι  θεσμοί και η παροχή προνομίων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και, δευτερευόντως, των σχέσεων εκκλησίας - κράτους και της απονομής δικαιοσύνης, στον συγκεκριμένο ευρύ χώρο κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες.

 

Socio-economic relations and relevant institutions, as well as granting of privileges are examined in the frame of fiscal policies and, additionally, of the relations between State and Church and of the distribution of justice in the specific area during the later Byzantine centuries.

 

Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο (12ος-15ος αι.), [Το Βυζάντιο και οι ξένοι 5, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν] Αθήνα 2003, σελ. 87.

 

Επιχειρείται ο προσδιορισμός των επαφών Βυζαντινών και ξένων στον ίδιο γεωγραφικό χώρο με κριτήριο τις «δωρεές» δημόσιων εσόδων. Είναι προφανής μεν η πολιτική σκοπιμότητα της παροχής προνομίων οικονομικής φύσης αλλά και, όσον αφορά την βυζαντινή αυτοκρατορία, η έλλειψη διάκρισης ξένου και Ῥωμαίου, στο πλαίσιο των ειρηνικών και μη σχέσεων με την Δύση ή τους βόρειους και ανατολικούς γείτονες και κατακτητές.

 

The attempted study of the interaction between Byzantines and ‘foreigners’ within the same geographical area, on the basis of granting public revenue, leads to some conclusions. Although the political purpose of financial grants is obvious, we notice also, as far as the Byzantine Empire is concerned, the lack of discrimination between foreign and Roman, in the context of peaceful and non-peaceful relations with the West or the northern and eastern neighbours and conquerors.

 

Εργαζόμενοι και μη εργαζόμενοι δικαιούχοι γαιοπροσόδων στην εποχή των Παλαιολόγων, Χρήμα και Αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων (13ος-15ος αι.), επιστημ. επιμ. Ν. Γ. Μοσχονάς [ΕΙΕ/ΙΒΕ, Το Βυζάντιο σήμερα, 4] Αθήνα 2003, σελ. 219-236.

 

Σύγχρονες απόψεις για την οικονομία και το κοινωνικό γίγνεσθαι παραπέμπουν και στην κοινωνική και οικονομική δομή των τελευταίων βυζαντινών αιώνων προκαλώντας ανάλογα ερωτήματα σχετικά με την απόκτηση εισοδήματος από τη γη με βάση την προσωπική εργασία ή ανεξάρτητα από αυτήν, καθώς και σχετικά με τον ρόλο του βυζαντινού Κράτους ως ρυθμιστή αυτής της κατάστασης.

 

Modern theories on the economy and social circumstances could also refer to the social and economic status of the last Byzantine centuries, and generate relevant questions about enjoying land revenues out of personal labour or regardless of it, as well as about the role of the Byzantine State as moderator of the situation.

 

Κλητόριον εἰς μνήμην Νίκου Οκονομίδη, επιμ. Φλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά & Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 470.

 

Ο τόμος αφιερώνεται στον εκλιπόντα το 2000 καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματός μας. Περιλαμβάνει μελέτες, σε γλώσσα ελληνική, αγγλική, γαλλική ή γερμανική, των κληθέντων να συμμετάσχουν 23 Ελλήνων και ξένων Βυζαντινολόγων, οι οποίες αφορούν θέματα ιστορικά, φιλολογικά και αρχαιολογικά.

 

The volume is dedicated to the late professor of Byzantine History  Nikos Oikonomides, who passed away in 2000, by his colleagues and many other Greek and foreign Byzantinists, who have been invited to participate. The 23 papers, in Greek, English, French or German included focus on historical, philological and archaeological subjects.

 

Βυζαντινές πηγές για την Άλωση του 1204, Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, Επιστημονική επιμέλεια Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ [Ι.Β.Ε./Ε.Ι.Ε., Το Βυζάντιο σήμερα 5] Αθήνα 2008, σελ. 203-238.

 

Με επίκεντρο την περιγραφή της πρώτης Άλωσης της Κωνσταντινούπολης  και των αιτίων, αφορμών και συνεπειών της από τον Νικήτα Χωνιάτη, καθώς και τις μεταγενέστερες πηγές, προβάλλονται οι απόψεις των Βυζαντινών για τους Δυτικούς και την παρουσία τους στον βυζαντινό χώρο.

 

Focusing on the description of the first Fall of Constantinople and its causes, motives and repercussions presented by Niketas Choniates, as well as later sources, the opinions of Byzantines concerning Westerners and their presence in the Byzantine space brought to the fore.

 

Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία, (οργάνωση, εποπτεία, γεν. επιμ.) Κ. Μπουραζέλης - Κ. Μεϊδάνη, [Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. (και Εκδόσεις Λιβάνη)] Αθήνα 2011, σελ. 687 - Μέρος Β, Βυζάντιο, ειδ. επιμέλεια Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (σελ. 175-428).

 

Επιλογή, εποπτεία και επιμέλεια της αφιερωμένης στη Βυζαντινή Περίοδο ενότητας (253 σελ.), η οποία περιλαμβάνει έξι μελέτες (τριών διδακτόρων της Βυζαντινής Ιστορίας και ενός Αρχαιολόγου-Νομισματολόγου) και εκτενή Βιβλιογραφία.

 

Selection, supervision and editing of the dedicated to the Byzantine Period section (253 p.p.), which includes six studies (by three doctors in Byzantine History and an archaeologist-numismatist) and extensive Bibliography.
 

Η γοητεία του Βυζαντίου άλλοτε και τώρα - Ϛ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22-25 Σεπτεμβρίου 2005) Εισηγήσεις – Ερευνητικά Προγράμματα – Περιλήψεις Ανακοινώσεων, επιμ. Φλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά και Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Αθήνα 2015, σελ. 396.

 

Εκδίδονται 18 Εισηγήσεις και 6 Ανακοινώσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων, καθώς και 63 Περιλήψεις Ανακοινώσεων, του 4μερου Συνεδρίου, που οργανώθηκε από τους Βυζαντινολόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών με ευρεία συμμετοχή.

 

Proceedings of the 6th Meeting of Byzantinists of Greece and Cyprus. It includes 18 Lectures, 6 Research Program presentations and 63 Abstracts of the 4-day Conference organized by the Byzantinists of the University of Athens, widely attended by.

Β΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24-26 Σεπτεμβρίου 1999), Εισηγήσεις, ερευνητικά προγράμματα, περιλήψεις ανακοινώσεων, επιμ. Α. Κόλια-Δερμιτζάκη, Β. Λεονταρίτου και Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Αθήνα 2000, σελ. 224.

 

Εκδίδονται 11 Εισηγήσεις και 7 Ανακοινώσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων, καθώς και 30 Περιλήψεις Ανακοινώσεων, του 3μερου Συνεδρίου που οργανώθηκε από τους Βυζαντινολόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού συνέδρων.

 

Proceedings of the 2nd Meeting of Byzantinists of Greece and Cyprus. It includes 11 Lectures, 7 Research Programme presentations and 30 Abstracts of the 3-day Congress organized by the Byzantinists of the University of Athens and attended by a large number of participants.