Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Μαντζουράνη

Ελένη Μαντζουράνη - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Μαντζουράνη, Ε. και Ν. Μαρινάτου, επιμ. 2014. Σπυρίδων Μαρινάτος 1901-1974. Η ζωή και η εποχή του. Ιστορήματα 4. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.

Mantzourani, E. and Ph. P. Betancourt, eds. 2012. Philistor. Studies in Honor of Costis Davaras. Philadelphia, Pennsylvania: INSTAP Academic Press.  

Μαντζουράνη, Ε. 2009. Η ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο. Μέρος Α΄. Στρωματογραφία και αρχιτεκτονική. Τόμοι Α-Β. Λευκωσία: Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Μαντζουράνη, Ε. 2006 (2η έκδοση). Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.

Μαντζουράνη, Ε. 2002. Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή στους νεοανακτορικούς χρόνους. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.
Cherry, J. F., J. L. Davis, and E. Mantzourani.  1991. Landscape Archaeology as Long-Term History. Northern Keos in the Cycladic Islands from Earliest Settlement until Modern Times. Los Angeles:  Institute of Archaeology, University of California.