Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Νικολάου

Κατερίνα Νικολάου - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Eλληνικός Xώρος και Πρώιμοι Σλάβοι-Bούλγαροι-Σέρβοι (6ος-15ος αι.). Aναλυτική Bιβλιογραφία, Αθήνα 1992 (σε συνεργασία με τη Θεώνη Μπαζαίου-Barabas)

 

Hellenic region and early Slavs, Bulgars, Serbs (6th-15th c.). Bibliographie raisonnée, Athens 1992 (in collaboration with Theoni Bazeou-Barabas) 

 

Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1993

 

Woman’s position in the byzantine society, Athens 1993

 

Βυζαντινά βασιλικά συνοικέσια «μετ’ ἀλλοφύλων καὶ ἀλλογλώσσων» (7ος-11ος αι.), Αθήνα 2000

 

Byzantine royal arranged marriages with foreigners (8th-11th c.), Athens 2000

Η γυναίκα στη μέση βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα και καθημερινός βίος στα αγιολογικά κείμενα, Αθήνα 2005

 

The woman in the middle Byzantine period. Social models and everyday life in the hagiographical texts, Athens 2005

Kατερίνα Νικολάου - Κώστας Τσικνάκης (επιμ.), Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018-1185), Αθήνα 2008

 

Katerina Nikolaou - Kostas Tsiknakis (ed.), Byzantium and the Bulgarians (1018-1185), Athens 2008