Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Πάλλης

Γεώργιος Πάλλης - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Γ. Πάλλης, Το Μαρούσι της Αττικής. Δοκίμιο τοπικής ιστορίας, Αθήνα 2004
(και 2008²).


G. Pallis, Maroussi, Attica. An Essay on Local History, Αthens 2004 (and
2008²) 

 

Γ. Πάλλης, Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. Οικισμοί, οδικό δίκτυο και μνημεία. Μεταβυζαντινά Μνημεία 1, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2009.


G. Pallis, Τhe Topography of the Athenian Plain in the Post Byzantine Era. Settlements, Road Network and Monuments. Μεταβυζαντινά Μνημεία 1, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, Thessaloniki 2009.

 

Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι την Άλωση, Αθήνα 2014 (Επιμέλεια έκδοσης σε συνεργασία με τον ομότιμο καθηγητή Ν. Γκιολέ).

Atlas of the Christian Monuments of the Aegean. From the First Christian Years to the Fall of Constantinople, Athens 2014 (Co-editor with Professor Emeritus N. Gioles).

 

Η βυζαντινή Άνδρος (4ος-12ος αιώνας).
Νεότερα από την αρχαιολογική έρευνα και τις αποκαταστάσεις των μνημείων.
Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015), Ανδριακά Χρονικά 43, Άνδρος 2016.


Byzantine Andros (4th-12th c.).
New Evidence from the Archaeological Research and the Restoration of Monuments.
Proceedings of a Scientific Conference (Αthens, 20 Μarch 2015), Αndriaka Chronika 43, Andros 2016.