Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Πάλλης

Γεώργιος Πάλλης - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Από τη Λαμία στο Ζητούνι.


Ανασυνθέτοντας μια μικρή βυζαντινή πόλη.


Σχεδόν όλες οι πόλεις της Ελλάδας κρύβουν ένα βυζαντινό παρελθόν, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οργάνωσης και της εικόνας τους έως τις μέρες μας. Εντούτοις, στις περισσότερες το παρελθόν αυτό έχει αφήσει πολύ λίγα υλικά ίχνη –συνήθως ένα κάστρο– και έχει καταστεί εξαιρετικά δυσανάγνωστο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Λαμία, το μεσαιωνικό Ζητούνι, μία μικρή βυζαντινή πόλη που υπήρξε για περισσότερο από μία χιλιετία στρατηγικός κόμβος στον δρόμο από και προς τη νότια Ελλάδα. Συνδυάζοντας τις πενιχρές αναφορές των γραπτών πηγών και τις αποσπασματικές αρχαιολογικές μαρτυρίες, στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η ανασύνθεση της μορφής και της εξέλιξης της Λαμίας από τον 4ο ώς τον 15ο αιώνα, και η αποτίμηση της σημασίας της ως τοπικού διοικητικού, στρατιωτικού και εκκλησιαστικού κέντρου. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι δυνατότητες που προσφέρουν τα αποσπασματικά ιστορικά και αρχαιο¬λογικά δεδομένα για την αποκατάσταση του βυζαντινού κρίκου της εξέλιξης των ελληνικών πόλεων.

Κωδικός καταλόγου: 9581088
ISBN: 978-960-01-2095-0
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2020

 

From Lamia to Zitouni: reconstructing a small Byzantine city, Athens 2020.

Η βυζαντινή Άνδρος (4ος-12ος αιώνας).
Νεότερα από την αρχαιολογική έρευνα και τις αποκαταστάσεις των μνημείων.
Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015), Ανδριακά Χρονικά 43, Άνδρος 2016.


Byzantine Andros (4th-12th c.).
New Evidence from the Archaeological Research and the Restoration of Monuments.
Proceedings of a Scientific Conference (Αthens, 20 Μarch 2015), Αndriaka Chronika 43, Andros 2016.

 

Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι την Άλωση, Αθήνα 2014 (Επιμέλεια έκδοσης σε συνεργασία με τον ομότιμο καθηγητή Ν. Γκιολέ).

Atlas of the Christian Monuments of the Aegean. From the First Christian Years to the Fall of Constantinople, Athens 2014 (Co-editor with Professor Emeritus N. Gioles).

 

Γ. Πάλλης, Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. Οικισμοί, οδικό δίκτυο και μνημεία. Μεταβυζαντινά Μνημεία 1, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2009.


G. Pallis, Τhe Topography of the Athenian Plain in the Post Byzantine Era. Settlements, Road Network and Monuments. Μεταβυζαντινά Μνημεία 1, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, Thessaloniki 2009.

 

Γ. Πάλλης, Το Μαρούσι της Αττικής. Δοκίμιο τοπικής ιστορίας, Αθήνα 2004
(και 2008²).


G. Pallis, Maroussi, Attica. An Essay on Local History, Αthens 2004 (and
2008²)