Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Παπαθανασίου

Μαρία Παπαθανασίου - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Zwischen Arbeit, Spiel und Schule

 

Επεξεργασμένη εκδοχή της συνταγμένης στα γερμανικά διδακτορικής διατριβής με θέμα την εργασία, τη θέση και το ρόλο των παιδιών στην οικονομία των εργατικών οικογενειών τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό χώρο της Αυστρίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

 

Zwischen Arbeit, Spiel und Schule. Die ökonomische Funktion der Kinder ärmerer Schichten in Österreich 1880-1939. (Between Work, Play and School: The Economic Function of Children of the Poorer  Classes in Austria 1880-1939).

 [Sozial– und Wirtschaftshistorische Studien, 24], Wien, München, 1999, 332 Seiten, Verlag für Geschichte und Politik Wien, ISBN 3-7028-0360-2 / R. Oldenbourg Verlag München, ISBN 3-486-56409-9.

The book is based on the author’s PhD thesis and deals with children’s economic role in rural as well as urban working class families in Austria during the late 19th, the early 20th centuries and the interwar period. The study makes extensive use of autobiographical records as well as statistical surveys and labour inspectors’reports. For an English language review see among other: The Journal of Modern History , Volume 73, n. 4 (2001) (by Matthew Berg) and Austrian History Yearbook, Volume XXXIII (2002) (Jim Brown)

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΟ

Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα

Ερευνητική μονογραφία με θέμα την καθημερινότητα και τη βιωμένη εμπειρία των παιδιών στον ορεινό ελληνικό χώρο κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Αξιοποιούνται προπάντων προφορικές μαρτυρίες και επομένως ως κεντρικό μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται η προφορική ιστορία. 

 

Growing up in mountainous regions: Children and Childhood in Krokylion/Dorida during the first decades of the 20th century, Historical Archives of Greek Youth, v. 38), Athens 2003, 381 pages, ISBN 960-7138-29-5. (with an extensive english summary)

This study deals with children’s everyday lives, experiences and education in mountainous rural Greece during the early 20th century and the interwar period, and, among other, connects the history of rural children with that of the making of middle classes in Greece. It argues for the history of children and childhood being an integrated part of social history. Drawing extensively on interviews made by the author, the book is mainly an oral history study, combining oral evidence with local archival records.

Δύο Ζαχαροπλάστες στην Ευρώπη του 19ου Αιώνα

 

Ερευνητική μονογραφία που εντάσσεται στη θεματική της ιστορίας των περιπλανώμενων τεχνιτών και μελετά τις βιωμένες εμπειρίες και τη συγκρότηση ταυτοτήτων σε διάφορα πεδία (εργασία, εθνότητα, θρήσκευμα, κοινωνική τάξη, φύλο) περιπλανώμενων γερμανόφωνων ζαχαροπλαστών κατά τις δεκαετίες του 1840 και του 1860. 

 

Tramping Artisans’ Routes and Identities: Two journeymen-confectioners in 19th century Europe, Smili publications, Athens 2012, ISBN 9 789606 880186. (with an extensive english summary)

This book is a microhistorical study on the history of nineteenth century german speaking tramping artisans. It deals with the cases of two Austrian confectioners who travel as journeymen all over Europe during the 1840s and the 1860s. It examines the extensive autobiographical records (including a diary) left behind and explores aspects of work, social class, national, religious and gender identities. Among other the study argues for integrating the history of nationalism as well as gender history in the history of artisans.

Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

 

Επισκόπηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας από τον 15ο αιώνα και εξής με σχετική έμφαση στους 19ο και 20ο αιώνες. Συντάχθηκε ως εγχειρίδιο για λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 

Colonies and Rivalries: 15th-20th centuries, Hellenic Open University, 2001, 173 pages, ISBN: 960-538-346-2.

An introduction in the history of european colonization since the late 15th century, with an emphasis on the 19th and 20th centuries.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Τόμος με επιμέλεια της Μ. Παπαθανασίου. Αποτελείται από μεταφρασμένα στα ελληνικά θεμελιώδη άρθρα της γερμανόγλωσσης βιβλιογραφίας, ενδεικτικά ορισμένων βασικών τάσεών της στα πεδία της θεωρίας της ιστορίας και της κοινωνικής ιστορίας. 

 

(ed.), Perspectives in german language history ( Historical Theory and Studies, volume 18_ Athens 2004 -2nd edition–first ed. 2000), 309 pages, ΙSBN 960-7089-16-2, Society for the Studz of Modern Hellenism.

A volume with crucial articles by german speaking historians on historical theory and social history, translated in greek by the editor and other scholars.