Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Ράπτης

Κωνσταντίνος Ράπτης - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Konstantinos Raptis, Die Grafen Harrach und ihre Welt, 1884-1945, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2017, 373 Seiten

Το βιβλίο Οι κόμητες Χάραχ και ο κόσμος τους 1884-1945, εκδόσεις Böhlau, Βιέννη-Κολωνία-Βαϊμάρη 2017, 373 σελ. ασχολείται με την κεντροευρωπαϊκή αριστοκρατία, την πιο προνομιούχο και κοινωνικά αποκλειστική ομάδα της Αψβουργικής Μοναρχίας. Βασισμένη σε εκτενές και ποικίλο αρχειακό υλικό, η μελέτη εξετάζει τις οικογενειακές δομές και σχέσεις, την οικονομική θέση, τον τρόπο ζωής, τις νοοτροπίες και την πολιτική συμπεριφορά των κομήτων Χάραχ, μιας από τις παλαιότερες οικογένειες της αυλικής-υψηλής ευγένειας και από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες της Βοημίας και της Κάτω Αυστρίας. Εκκινώντας από το κομβικό ερώτημα της σύγχρονης ιστορικής έρευνας για το βαθμό και τους όρους επιβίωσης των ευγενών στην Ευρώπη του 20ού αιώνα η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει, ότι παρά την πολιτική περιθωριοποίηση, τις οικονομικές αντιξοότητες και τις κοινωνικές ανακατατάξεις που επέφεραν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η διάλυση της Αυστροουγγαρίας, ευγενείς σαν τους Χάραχ διατήρησαν στην Αυστρία και την Τσεχοσλοβακία του Μεσοπολέμου σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ευρωστία, τις συνήθειες, την κοινωνική ενδογαμία, την οικογενειακή-κοινωνική συνοχή και τον αξιακό τους κώδικα.

The Counts Harrach and their world from 1884 to 1945, Böhlau, Vienna-Cologne-Weimar 2017, 373 pages

The book deals with the history of Central European aristocracy. It examines the family structures and relations, the economic position, the life-style, the mentalities and political behavior of the Harrach one of the oldest and most influential noble families in the Habsburg Monarchy, members of the court nobility and great landowners with estates mainly in Bohemia and Lower Austria. Drawing on extensive archival research the study argues that despite their political marginalization, their economic restraints and the social upheaval caused by the outcome of the First World War and the dissolution of Austria-Hungary, nobles such as the Harrachs managed to retain much of their estates and wealth, their social endogamy, their social and family cohesion, their life-style and values in interwar Austria and Czechoslovakia.


Κωνσταντίνος Ράπτης, Γενική Ιστορία της Ευρώπης από τον 6ο έως τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, 2 τόμοι, Πάτρα 1999-2000, 477 σελ.

Το δίτομο βιβλίο Γενική Ιστορία της Ευρώπης, Πάτρα 1999-2000 αποτελεί εγχειρίδιο μελέτης για την ομώνυμη Θεματική Ενότητα του Προγράμματος Σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» στο Ελληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο και είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σκοπός του βιβλίου είναι να εφοδιάσει το φοιτητή ή τη φοιτήτρια με βασικές γνώσεις ευρωπαϊκής ιστορίας.

1ος τόμος: Γενική Ιστορία της Ευρώπης από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα, 222 σελ.

2ος τόμος: Γενική Ιστορία της Ευρώπης κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, 255 σελ.

 

Konstantinos Raptis, A Concise History of Europe from 6th to 20th Century, 2 vols., Hellenic Open University Press, Patra 1999-2000, 477 p.

First volume
A Concise History of Europe from 6th to 18th Century, Patra 1999, 222 p.

Second volume
A Concise History of Europe from 19th to 20th Century, Patra 2000, 222 p.


 Konstantinos Raptis, Kaufleute im alten Österreich 1848-1900, WUV, Wien 1996

Το βιβλίο «Έμποροι στην Αψβουργική Μοναρχία κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Οι σχέσεις τους με τη διοίκηση και η θέση τους στην οικονομία, κοινωνία και δημόσια ζωή», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Βιέννης 1996, αποτελεί συντετμημένη και επεξεργασμένη μορφή διδακτορικής διατριβής που κατετέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Η έρευνα βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο Αρχείο του Υπουργείου Εμπορίου της Αυστρίας (Arcihiv des Handelsministeriums), τμήμα του Γενικού Αρχείου Διοίκησης (Allgemeines Verwaltungsarchiv) των Κρατικών Αρχείων της Αυστρίας (Osterreichisches Verwaltungsarchiv). Το βιβλίο επιχειρεί ανιχνεύει το πεδίο επαφών και σχέσεων των εμπόρων με το αυστριακό κράτος και αφετέρου αναδεικνύει τη θέση και τον ιστορικό ρόλο της εμπορικής αστικής τάξης στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημόσια ζωή της παλαιάς Αυστρίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Konstantinos Raptis, Merchants in Imperial Austria 1848-1900, Vienna University Press, 358 p.

The book Merchants in Imperial Austria 1848-1900. Their relations to the Administration and their position in Economy, Society and Public Life is an elaborated version of the Dissertation of K. Raptis, approved at the University of Vienna. It draws mainly on the Archives of the Austrian Ministry of Commerce (Arcihiv des Handelsministeriums) and deals with the wide range of relations and contacts among the Austrian Merchants and the Central Administration during the second Half of the 19th century, an era of liberalization of the economy and the ascendancy of the middle classes. It tries also to trace the economic, social political and cultural profile of the 1404 merchants sample on a collective biographical basis.

Επιμέλεια-συνεπιμέλεια συλλογικών τόμων

 

Κατερίνα Γαρδίκα, Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κώστας Ράπτης (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετίας του '40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος, Αθήνα, Ιστορήματα 5. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2015, 463 σ.

O συλλογικός τόμος περιλαμβάνει 23 επεξεργασμένες ανακοινώσεις συνεδρίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας προς τιμήν του αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Χάγκεν Φλάισερ με πηγή έμπνευσης το πρωτοποριακό του έργο για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική, «δεύτερη ζωή» του. Η διαχείριση του ναζιστικού παρελθόντος στην Ευρώπη, η μνήμη του Ολοκαυτώματος, η αντίσταση και ο δωσιλογισμός στην Ελλάδα, οι λογοτεχνικές, πολιτικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και διαμάχες για τη δεκαετία του 1940 αποτελούν τις κύριες θεματικές του τόμου.

Katerina Gardikas, Anna-Maria Droumbouki, Vangelis Karamanolakis, Kostas Raptis (eds.) The Long Shadow of the '40s. War, Occupation, Resistance, Civil War, Athens, Historemata 5, Alexandreia 2015, 463 pp.

This edited volume contains 23 revised papers from the conference organised by the Faculty of History and Archaeology in honour of emeritus professor Hagen Fleischer. The conference was inspired by his ground-breaking work on the Second World War and its postwar "second life." The treatment of Europe's Nazi past, the memory of the Holocaust, resistance and quislings in Greece and literary, political and historiographical approaches and controversies over the 1940s are the main subject matter of this volume.