Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Χρήστου

Ειρήνη Χρήστου - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Έργα και ημέρες δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη. Από την εποχή της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα (726-1054), Αθήνα 2000.

 

Works and Days of Western Emissaries to Constantinople. From the Iconoclastic Era to the Schism (726-1054), Athens 2000.

Aυτοκρατορική εξουσία και πολιτική πρακτική. Ο ρόλος του παραδυναστεύοντος στη βυζαντινή διοίκηση (τέλη 8ου-αρχές 11ου αιώνα. Αθήνα 2008.

 

Imperial Authority and Political Practice. The Role of the παραδυναστεύων in Byzantine Administration (late eighth – early eleventh century), Athens 2008.