Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές


 


Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2003 δέχεται μεταδιδάκτορες ερευνητές για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, εφόσον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνει με γραπτή διαβεβαίωση την επίβλεψή τους.

Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και συνοπτική ερευνητική πρόταση στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών και να υποβληθεί σε συνέντευξη από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου γνωστικού αντικειμένου. Ο επόπτης μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει να προέρχεται από το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το αιτούμενο προς έρευνα θέμα. Η μεταδιδακτορική έρευνα διαρκεί από ένα έως τρία ακαδημαϊκά έτη.

Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να καταθέτει στη Γραμματεία γραπτή έκθεση της πορείας της έρευνάς του στο τέλος εκάστου ακαδημαϊκού έτους, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση του επόπτη καθηγητή. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς του ο μεταδιδάκτορας ερευνητής καταθέτει στη Γραμματεία συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της, έκτασης τουλάχιστον 6.000 λέξεων, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με περίληψη 1000-1500 λέξεων στην αγγλική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της έρευνας θα γίνεται μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές του Τμήματος οφείλουν να αναφέρουν τη συναφή ιδιότητά τους στις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούν επί του αντικειμένου της έρευνάς τους.

Οι μεταδιδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν φροντιστηριακά μαθήματα συναφή με την ειδικότητά τους κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης και υπό την επίβλεψη του επόπτη τους.