Ελληνική αρχική σελίδα » Εκδόσεις » Εκδόσεις του Τμήματος

Εκδόσεις του Τομέα Ιστορίας

Στο πλαίσιο της σειράς «Δημοσιεύματα του Τομέα Ιστορίας» με τίτλο «Ιστορήματα»

 

«Θέατρο και κοινωνία στη διαδρομή της ελληνικής ιστορίας. Μελέτες από μία ημερίδα προς τιμήν της Άννας Ραμού-Χαψιάδη», Αθήνα, Ιστορήματα 1. Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2009, 226 σ.,

Στον τόμο συγκεντρώνονται 13 άρθρα αφιερωμένα στο θέατρο και την εξέλιξή του στο χρόνο, εκκινώντας από την αρχαία Σπάρτη και φτάνοντας στο κυπριακό θέατρο στη δεκαετία του 1950. Τα έργα, οι συγγραφείς, ο ρόλος του θεάτρου στην πνευματική και κοινωνική ζωή, οι προσλήψεις και η ιστορική έρευνα αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα που τίθενται σε διαφορετικές χρονικές εποχές και συγκυρίες.

 

Theater and society in the course of Greek history. Studies presented at a colloquium in honour of Anna Ramou-Hapsiadi, Athens, Historemata 1. Institouto tou Vivliou – A. Kardamitsa, 2009, 226 p.

The volume contains thirteen papers dedicated to the theater and its development through time, from ancient Sparta until the theater in Cyprus in the 1950s. Topics studied include theatrical works, authors, the role of the theater in intellectual and social life, perceptions and historical research at varying times and situations.

Ιστορήματα – 2

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Κατερίνα Γαρδίκα (επιμ.), Μικέλα Σκούντζου (συνεργασία), Ρωσία και Μεσόγειος, Πρακτικά Α΄Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαϊου 2005) [=Olga Katsiardi-Hering, Athina Kolia-Δερμιτζάκη, Katerina Gardikas (eds), Mikela Skountzou (collaboration), [Russia and the Mediterranean, Proceedings of the 1st Interantional conference, Athens 19-22 Mai 2005], Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ηρόδοτος/ Athens, UoA/Herodotos, 2011, 1-2 τ., σελ. 497+439

Στο βιβλίο συγκεντρώνονται 58 επιστημονικά άρθρα που πραγματεύονται σχέσεις των λαών της Μεσογείου με τη Ρωσία από την αρχαιότητα, τους βυζαντινούς χρόνους ώς τα τέλη του 19ου αι. με χαρτογραφικό, εικονογραφικό και στατιστικό υλικό. Αρκετά άρθρα δημοσιεύονται στην αγγλική.

Τhe book contains 58 scientific articles on the relations of the Mediterranean people with Russia from the ancient times, to the Byzantine era and the Modern times until the end of the 19th cent. with carographic, illustrative and statisticacl material. Some of the articles are published in the English language.

Κώστας Μπουραζέλης, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Στυλιανός Κατάκης (επιμ.), Η μνήμη της κοινότητας και η διαχείρισή της. Μελέτες από μια ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη, Αθήνα, Ιστορήματα 3. Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2011, 364 σ. 

O συλλογικός τόμος είναι αφιερωμένος σε ζητήματα συγκρότησης, συντήρησης, αξιοποίησης και μεταβίβασης της συλλογικής μνήμης, στον ελληνικό χώρο, σε μια διαχρονική οπτική που εκκινεί από την προανακτορική Κρήτη και φτάνει έως τη συγχρονία. Τα νεκροταφεία, τα έργα τέχνης, οι επιτάφιοι λόγοι, οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι τελετές, τα αρχεία και τα μουσεία συνιστούν παραδείγματα μέσα από τα οποία ανιχνεύονται διαφορετικές πλευρές της διαχείρισης της μνήμης, αναδεικνύοντας τη σύνδεσή της με την ιστορική συγκυρία και τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.

 

Kostas Buraselis, Vangelis Karamanolakis, Stylianos Katakis (eds.), Negotiating Community Memory. Studies presented at a colloquium in  memory of Titos Papamastorakis, Athens, Historemata 3. Institouto tou Vivliou – A. Kardamitsa, 2011, 364 p.

The volume is dedicated to issues pertaining to the shaping, preservation,  uses and transmission of collective memory in the Greek lands across time, from pre-palatial Crete to the present era. Cemeteries, works of art, funeral orations, festivities, ceremonies, archives and museums constitute instances through which one may investigate different negotiations of memory and highlight the connection between memory and historical conjuncture, political and social circumstances.

Σπυρίδων Μαρινάτος, 1901-1974, Η ζωή και η εποχή του, Αθήνα, Ιστορήματα 4. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2014, 457 σ.

Αυτός ο τόμος αποτελεί την τελική δημοσίευση συνεδρίου στη μνήμη του Καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτου. Περιλαμβάνει, εκτός του προλόγου, του επιλόγου και της τελικής αποτίμησης του συνεδρίου, 19 μελέτες ποικίλου περιεχομένου, όπως βιογραφικά στοιχεία, αξιολόγηση του ογκώδους αρχαιολογικού και λοιπού ερευνητικού έργου του και της διδακτικής προσφοράς του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις σχέσεις του με προσωπικότητες της εποχής του και άλλα.

 

Spyridon Marinatos, 1901-1974, His Life and Times, Athens, Historemata 4. Institouto tou Vivliou – A. Kardamitsa, 2014, 457 p.

This volume constitutes the final publication of a conference in the memory of Professor Spyridon Marinatos. It contains, apart from the preface, the epilogue and the overall conclusions of the conference, 19 articles of various content, as for instance biographical data, evaluation of his huge archaeological and other research work and his teaching contribution to the University of Athens, his relations with personalities of his times and other.

Κατερίνα Γαρδίκα, Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κώστας Ράπτης (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ’40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος, Αθήνα, Ιστορήματα 5. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2015, 463 σ.

O συλλογικός τόμος περιλαμβάνει 23 επεξεργασμένες ανακοινώσεις συνεδρίου
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας προς τιμήν του αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Χάγκεν Φλάισερ με πηγή έμπνευσης το πρωτοποριακό του έργο για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική, «δεύτερη ζωή» του. Η διαχείριση του ναζιστικού παρελθόντος στην Ευρώπη, η μνήμη του Ολοκαυτώματος, η αντίσταση και ο δωσιλογισμός στην Ελλάδα, οι λογοτεχνικές, πολιτικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και διαμάχες για τη δεκαετία του 1940 αποτελούν τις κύριες θεματικές του τόμου.

 

Katerina Gardikas, Anna-Maria Droumbouki, Vangelis Karamanolakis, Kostas Raptis (eds.) The Long Shadow of the '40s. War, Occupation, Resistance, Civil War, Athens, Historemata 5, Alexandreia 2015, 463 pp.

This edited volume contains 23 revised papers from the conference organised by the Faculty of History and Archaeology in honour of emeritus professor Hagen Fleischer. The conference was inspired by his ground-breaking work on the Second World War and its postwar "second life." The treatment of Europe's Nazi past, the memory of the Holocaust, resistance and quislings in Greece and literary, political and historiographical approaches and controversies over the 1940s are the main subject matter of this volume.

 


Εκδόσεις του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Corpus Αρχαίων Λατομείων


Λατομεία του ελλαδικού χώρου
από τους προϊστορικούς έως τους μεσαιωνικούς χρόνους

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, Ειρήνη Πουπάκη,
Αλέξης Ευσταθόπουλος, Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου

 

Κάντε κλικ στην εικόνα
για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Εικόνες λατομείων

ΑΛΑΣΑΡΝΑ ΙΙ

 

ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΧΕΙΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΕΡΓΑ
από το Ιερό του Απόλλωνα και τον παλαιοχριστιανικό οικισμό

Ειρήνη Α. Πουπάκη

 

Κάντε κλικ στην εικόνα
για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.