Ελληνική αρχική σελίδα » Εκδόσεις » Εκδόσεις του Τμήματος

Εκδόσεις του Τομέα Ιστορίας

Στο πλαίσιο της σειράς «Δημοσιεύματα του Τομέα Ιστορίας» με τίτλο «Ιστορήματα»

 

«Θέατρο και κοινωνία στη διαδρομή της ελληνικής ιστορίας. Μελέτες από μία ημερίδα προς τιμήν της Άννας Ραμού-Χαψιάδη», Αθήνα, Ιστορήματα 1. Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2009, 226 σ.,

Στον τόμο συγκεντρώνονται 13 άρθρα αφιερωμένα στο θέατρο και την εξέλιξή του στο χρόνο, εκκινώντας από την αρχαία Σπάρτη και φτάνοντας στο κυπριακό θέατρο στη δεκαετία του 1950. Τα έργα, οι συγγραφείς, ο ρόλος του θεάτρου στην πνευματική και κοινωνική ζωή, οι προσλήψεις και η ιστορική έρευνα αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα που τίθενται σε διαφορετικές χρονικές εποχές και συγκυρίες.

 

Theater and society in the course of Greek history. Studies presented at a colloquium in honour of Anna Ramou-Hapsiadi, Athens, Historemata 1. Institouto tou Vivliou – A. Kardamitsa, 2009, 226 p.

The volume contains thirteen papers dedicated to the theater and its development through time, from ancient Sparta until the theater in Cyprus in the 1950s. Topics studied include theatrical works, authors, the role of the theater in intellectual and social life, perceptions and historical research at varying times and situations.

Ιστορήματα – 2

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Κατερίνα Γαρδίκα (επιμ.), Μικέλα Σκούντζου (συνεργασία), Ρωσία και Μεσόγειος, Πρακτικά Α΄Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαϊου 2005) [=Olga Katsiardi-Hering, Athina Kolia-Δερμιτζάκη, Katerina Gardikas (eds), Mikela Skountzou (collaboration), [Russia and the Mediterranean, Proceedings of the 1st Interantional conference, Athens 19-22 Mai 2005], Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ηρόδοτος/ Athens, UoA/Herodotos, 2011, 1-2 τ., σελ. 497+439

Στο βιβλίο συγκεντρώνονται 58 επιστημονικά άρθρα που πραγματεύονται σχέσεις των λαών της Μεσογείου με τη Ρωσία από την αρχαιότητα, τους βυζαντινούς χρόνους ώς τα τέλη του 19ου αι. με χαρτογραφικό, εικονογραφικό και στατιστικό υλικό. Αρκετά άρθρα δημοσιεύονται στην αγγλική.

Τhe book contains 58 scientific articles on the relations of the Mediterranean people with Russia from the ancient times, to the Byzantine era and the Modern times until the end of the 19th cent. with carographic, illustrative and statisticacl material. Some of the articles are published in the English language.

Κώστας Μπουραζέλης, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Στυλιανός Κατάκης (επιμ.), Η μνήμη της κοινότητας και η διαχείρισή της. Μελέτες από μια ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη, Αθήνα, Ιστορήματα 3. Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2011, 364 σ.

O συλλογικός τόμος είναι αφιερωμένος σε ζητήματα συγκρότησης, συντήρησης, αξιοποίησης και μεταβίβασης της συλλογικής μνήμης, στον ελληνικό χώρο, σε μια διαχρονική οπτική που εκκινεί από την προανακτορική Κρήτη και φτάνει έως τη συγχρονία. Τα νεκροταφεία, τα έργα τέχνης, οι επιτάφιοι λόγοι, οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι τελετές, τα αρχεία και τα μουσεία συνιστούν παραδείγματα μέσα από τα οποία ανιχνεύονται διαφορετικές πλευρές της διαχείρισης της μνήμης, αναδεικνύοντας τη σύνδεσή της με την ιστορική συγκυρία και τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.

 

Kostas Buraselis, Vangelis Karamanolakis, Stylianos Katakis (eds.), Negotiating Community Memory. Studies presented at a colloquium in memory of Titos Papamastorakis, Athens, Historemata 3. Institouto tou Vivliou – A. Kardamitsa, 2011, 364 p.

The volume is dedicated to issues pertaining to the shaping, preservation, uses and transmission of collective memory in the Greek lands across time, from pre-palatial Crete to the present era. Cemeteries, works of art, funeral orations, festivities, ceremonies, archives and museums constitute instances through which one may investigate different negotiations of memory and highlight the connection between memory and historical conjuncture, political and social circumstances.

Σπυρίδων Μαρινάτος, 1901-1974, Η ζωή και η εποχή του, Αθήνα, Ιστορήματα 4. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2014, 457 σ.

Αυτός ο τόμος αποτελεί την τελική δημοσίευση συνεδρίου στη μνήμη του Καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτου. Περιλαμβάνει, εκτός του προλόγου, του επιλόγου και της τελικής αποτίμησης του συνεδρίου, 19 μελέτες ποικίλου περιεχομένου, όπως βιογραφικά στοιχεία, αξιολόγηση του ογκώδους αρχαιολογικού και λοιπού ερευνητικού έργου του και της διδακτικής προσφοράς του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις σχέσεις του με προσωπικότητες της εποχής του και άλλα.

 

Spyridon Marinatos, 1901-1974, His Life and Times, Athens, Historemata 4. Institouto tou Vivliou – A. Kardamitsa, 2014, 457 p.

This volume constitutes the final publication of a conference in the memory of Professor Spyridon Marinatos. It contains, apart from the preface, the epilogue and the overall conclusions of the conference, 19 articles of various content, as for instance biographical data, evaluation of his huge archaeological and other research work and his teaching contribution to the University of Athens, his relations with personalities of his times and other.

Κατερίνα Γαρδίκα, Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κώστας Ράπτης (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετίας του '40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος, Αθήνα, Ιστορήματα 5. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2015, 463 σ.

O συλλογικός τόμος περιλαμβάνει 23 επεξεργασμένες ανακοινώσεις συνεδρίου
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας προς τιμήν του αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Χάγκεν Φλάισερ με πηγή έμπνευσης το πρωτοποριακό του έργο για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική, «δεύτερη ζωή» του. Η διαχείριση του ναζιστικού παρελθόντος στην Ευρώπη, η μνήμη του Ολοκαυτώματος, η αντίσταση και ο δωσιλογισμός στην Ελλάδα, οι λογοτεχνικές, πολιτικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και διαμάχες για τη δεκαετία του 1940 αποτελούν τις κύριες θεματικές του τόμου.

 

Katerina Gardikas, Anna-Maria Droumbouki, Vangelis Karamanolakis, Kostas Raptis (eds.) The Long Shadow of the '40s. War, Occupation, Resistance, Civil War, Athens, Historemata 5, Alexandreia 2015, 463 pp.

This edited volume contains 23 revised papers from the conference organised by the Faculty of History and Archaeology in honour of emeritus professor Hagen Fleischer. The conference was inspired by his ground-breaking work on the Second World War and its postwar "second life." The treatment of Europe's Nazi past, the memory of the Holocaust, resistance and quislings in Greece and literary, political and historiographical approaches and controversies over the 1940s are the main subject matter of this volume.

Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Βάσω Σειρηνίδου, Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης (επιμ.), Μαρίλια Λυκάκη (συνεργασία επιμ.), Ιστορίες πολέμου στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια προσέγγιση στη διαχρονία. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με αφορμή τα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913) (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013) [Ιστορήματα 6], Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ηρόδοτος, Αθήνα 2018.

Στον τόμο συγκεντρώνονται 25 επεξεργασμένες ανακοινώσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο, που οργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατά τη συμπλήρωση 100 χρόνων από του Βαλκανικούς Πολέμους. Σε αυτές αναδεικνύονται πτυχές του πολεμικού φαινομένου και η πολλαπλότητα των εμπειριών που συνδέονται με αυτό σε μια διαχρονική προοπτική από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ού αι. Ο τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Νίκου Μπιργάλια.

Athina Kolia-Dermitzaki, Vaso Seirinidou, Spyridon G. Ploumidis (eds), Marilia Lykaki (collaboration ed.), Histories of War in South-eastern Europe. An approach in the longue durée. Proceedings of the International Conference on the Occasion of the Centenary since the Balkan Wars of 1912-1913 (Athens, 7-9 November 2013) [Historemata 6], National and Kapodistrian University of Athens / Hêrodotos, Athens 2018.

This volume contains 25 edited papers which were presented at the International Congress organized by the Department of History and Archeology at the completion of 100 years since the Balkan Wars. The articles reveal different aspects of the "war" phenomenon and the multiplicity of experiences associated with it in a longue durée perspective, from antiquity to the early 20th century. The volume is dedicated to the memory of Nikos Birgalias.

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης (επιμ.), Έλλην, Ρωμηός, Γραικός: Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, Ιστορήματα, 7, Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία, 2018, σελ. 686.

Olga Katsiardi-Hering, Anastasia Papadia-Lala, Katerina Nikolaou, Vangelis Karamanolakis (eds.), Hellene, Romios, Greek: Collective Identifications and Identities, Historimata,7, Athens: Evrasia, 2018, p. 686.

The edited vol., with 41 papers, is a critical contribution to the discussion about the names "Hellene, Romios (Romaios), Greek", their etymological and in particular their historical origin and evolution, the arguments about the collective identification in the long period. Recent research and theories enriched our knowledge, refined our historical approach, conduced to new critical contributions, widening our reflections concerning the historical routes of concepts, meanings and collective representations and identifications, such as nation, έθνος, nationality, εθνότητα, εθνικότητα, nationalism, εθνικισμός, identities, belonging etc. Scholars from Greece and abroad try to cover a large aspect of various 'schools' or trends on a calm more or less and thoughtful approach. It's a multilateral contribution from an aspect of historical, anthropological, social aspect, based on rich historical sources, from the antiquity until the 19th cent. and the formation of the first Greek Nation-State, covering areas under the ancient 'city-state', the Hellenistic period, the Byzantine, Ottoman Empires, the Venetian presence in the Eastern Mediterranean, the Diaspora, the Greek Revolution and the first years of the new Greek Nation-State.


Εκδόσεις του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΛΑΣΑΡΝΑ ΤΗΣ ΚΩ

Όψεις της ιστορικής διαδρομής ενός αρχαίου δήμου από την προϊστορική έως την πρώιμη βυζαντινή περίοδο.

Πρακτικά διημερίδας

Επιμέλεια:

Γ. Κοκκορού - Αλευρά * Σ.ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ * Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ

 

Κάντε κλικ στην εικόνα
για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

ΑΛΑΣΑΡΝΑ ΙV

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ - ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
από το Ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου/Πυθαέως και τον πρώιμο βυχαντινό οικισμό

Γ. Κοκκορού - Αλευρά

 

Κάντε κλικ στην εικόνα
για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Corpus Αρχαίων Λατομείων


Λατομεία του ελλαδικού χώρου
από τους προϊστορικούς έως τους μεσαιωνικούς χρόνους

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, Ειρήνη Πουπάκη,
Αλέξης Ευσταθόπουλος, Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου

 

Κάντε κλικ στην εικόνα
για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Εικόνες λατομείων

ΑΛΑΣΑΡΝΑ ΙΙ

 

ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΧΕΙΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΕΡΓΑ
από το Ιερό του Απόλλωνα και τον παλαιοχριστιανικό οικισμό

Ειρήνη Α. Πουπάκη

 

Κάντε κλικ στην εικόνα
για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Διδακτική Συλλογή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Κεραμικής.

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, επιστ. επιμ. Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Αθήνα 2003, 141 σελίδες, 72 εικόνες.

Συλλογική εργασία που προέκυψε από προπτυχιακό σεμινάριο για τη βυζαντινή κεραμική. Περιλαμβάνονται α) σύντομα εισαγωγικά κείμενα της επιμελήτριας της έκδοσης για τη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και εισηγμένη εφυαλωμένη κεραμική (εξέλιξη, διακόσμηση, κατηγορίες, τεχνικές), β) λήμματα για τα εκθέματα της Συλλογής γραμμένα από τους φοιτητές που είχαν λάβει μέρος στο σεμινάριο συνοδευόμενα από έγχρωμες φωτογραφίες και σχέδια, γ) παράρτημα για τα σχήματα των αγγείων της Συλλογής από την Ειρήνη Καστανά.

*Κάντε κλικ στην εικόνα για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.


Didactic Collection of Byzantine and Post-Byzantine Pottery. Museum of Archaeology and History of Art. University of Athens - Department of History and Archaeology, ed. by Sophia Kalopissi-Verti, Athens 2003, 141 pages, 72 figures.

The volume presents the collective work resulting from an undergraduate seminar on Byzantine pottery. Included are: a) brief introductory texts by the editor on Byzantine, post-Byzantine and imported glazed pottery (development, decoration, categories, techniques), b) explanatory texts for the exhibition items, written by students who had taken the seminar, accompanied by color photographs and drawings, c) an appendix on the shapes of the pots in the collection by Eirene Kastana.