Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Καρδάμαινα, Κως » Ο παλαιοχριστιανικός οικισμός » Δημοσιεύσεις

Ο παλαιοχριστιανικός οικισμός της Αλάσαρνας - Δημοσιεύσεις

Αλευρά Γ., Καλοπίση Σ., Κούρου Ν., Λαιμού Α., Παναγιωτίδη Μ., "Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω", Αρχαιολογική Εφημερίς 1985, Χρονικά 1-18

Αλευρά Γ., Καλοπίση Σ., Λαιμού Α., Παναγιωτίδη Μ., "Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω", Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1986 (1990) 298-330

Αλευρά Γ., Καλοπίση Σ., Λαιμού Α., Παναγιωτίδη Μ., "Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω", Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1987 (1991) 325-355

Αλευρά Γ., Καλοπίση Σ., Λαιμού Α., Παναγιωτίδη Μ., "Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω κατά τα έτη 1988-1990", Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1990 (1993) 342-367.

Διαμαντή Χ., Εντόπια Παραγωγή και Εισαγωγή Αμφορέων στην Αλάσαρνα της Κω (5ος -7ος αι.).  Συμβολή στην Έρευνα της Παραγωγής και Διακίνησης των Υστερορωμαϊκών / Πρωτοβυζαντινών Αμφορέων της Ανατολικής Μεσογείου (Σαριπόλειος Βιβλιοθήκη 115), Αθήνα 2010. 

Διαμαντή Χ., «Εντόπιοι Υστερορωμαϊκοί / Πρωτοβυζαντινοί Αμφορείς από την Αλάσαρνα της Κω», στο Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή ̶ Ν. Κουσουλάκου (επ.επιμ.)  Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας από τον Ελλαδικό χώρο (3ος-7ος αι. μ.Χ.), Επιστημονική Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 12-16 Νοεμβρίου 2006, Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών 8 (2010), 143-152. 

Diamanti Ch., “Stamped Late Roman/Proto-Byzantine Amphoras production from Halasarna of Kos”, Rei Cretariae Romanae  Fautorum Acta 41, 2010, 1-8.

Diamanti Ch., “Halasarnian Stamped Late Roman Amphoras-  New Light on the Mechanism of Production and Distribution of Koan Stamped Amphoras during Late Antiquity”, στο Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs, Colloque international sous le haut patronage de l'Académie  des Inscriptions et Belles-Lettres, École française d'Athènes, Université de Rennes 2 – Haute Bretagne, Athènes, 3 - 5 février 2010, Bull. Corr. Héllenique Suppl. (υπό δημοσίευση).  

Διαμαντή Χ., «Υστερορωμαϊκή/Πρωτοβυζαντινή Κεραμική» στο Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Κ. Κοπανιάς(επιμ.), Η επιφανειακή έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Αλασαρνητών της Κω (Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό δημοσίευση).

Καλοπίση-Βέρτη Σ., «Παλαιοχριστιανική λίθινη μήτρα κοσμημάτων από ανασκαφή στην Καρδάμαινα της Κω», Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 20 (1998), 245-252

Καλοπίση-Βέρτη Σ., Παναγιωτίδη Μ., «Ταφικό συγκρότημα στον παλαιοχριστιανικό οικισμό της Αλάσαρνας (σημ. Καρδάμαινα) στην Κω», Ιστορία – Τέχνη – Αρχαιολογία της Κω, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Κως 2-4 Μαΐου 1997, (Σειρά Δημοσιευμάτων περιοδικού «Αρχαιογνωσία», αρ.1), Αθήνα 2001, 243-254.

Κοκκορού-Αλευρά Γ., Καλοπίση-Βέρτη Σ., Παναγιωτίδη Μ., «Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω», Κωακά 5 (1995) 141-184.

Kokkorou-Alevras G., Kalopissi-Verti S., Panayotidi Μ. “Excavations at Kardamaina (Ancient Halasarna) in Kos”, Αρχαιογνωσία 9 (1995-1996), Athens 1998, 313-334

Kokkorou-Alevras G., Kalopissi-Verti S., Panayotidi-Kesisoglou Μ., Kardamaina – Ancient Halasarna on the island of Kos, a Guide, Athens 2006.

Κοκκορού-Αλευρά, Γ., Καλοπίση-Βέρτη, Σ., Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Μ., Καρδάμαινα. Αρχαία Αλάσαρνα. Οδηγός, Αθήνα 2010.

Μπρούσκαρη Ε., « Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Δωροθέου, Ευτυχίου και πρεσβυτέρου Φωτεινού στην Καρδάμαινα της Κω: πρώτη παρουσίαση», Δέκατο Τρίτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 1993,38-39.

Ρουμελιώτης Ν., "Παλαιοχριστιανικά λυχνάρια από την Αλάσαρνα (σημ. Καρδάμαινα) της Κω", Ιστορία - Τέχνη - Αρχαιολογία της Κω, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Κως 2-4 Μαΐου 1997, (Σειρά Δημοσιευμάτων περιοδικού "Αρχαιογνωσία", αρ.1), Αθήνα 2001, 255-276.

Roumeliotis N., La céramique commune de Kardamaina(Cos) et sa place dans la production et les échages dans le bassin égéen(IVe-VIIe s), Thèse de Doctorat, Paris 2003(αδημοσίευτη).

Χατζηβασιλείου Β.Χ., Ιστορία της Νήσου Κω,Κως  1990, 42-43, 77-78, 99-100, 274 (για την παλαιοχριστιανική Αλάσαρνα).