Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Καρδάμαινα, Κως » Το Ιερό του Απόλλωνα - Η ανασκαφική έρευνα » Δημοσιεύσεις

Το Ιερό του Απόλλωνα - Δημοσιεύσεις (ανασκαφή αρχαίου ιερού και επιφανειακή έρευνα)

Αλευρά, Γ., Καλοπίση, Σ., Κούρου, Ν., Λαιμού, Α., Παναγιωτίδη, Μ., «Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (Αρχαία Αλασάρνα) της Κω», Αρχαιολογική Εφημερίς 1985, Χρονικά, 1-18

Αλευρά, Γ., Καλοπίση-Βέρτη, Σ., Λαιμού, Α., Παναγιωτίδη, Μ., «Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (Αρχαία Αλασάρνα) της Κω», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1986 (1990) 298-330.

Αλευρά, Γ., Καλοπίση-Βέρτη, Σ., Λαιμού, Α., Παναγιωτίδη, Μ., «Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (Αρχαία Αλασάρνα) της Κω», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1987 (1991) 325-355.

Αλευρά, Γ., Καλοπίση-Βέρτη, Σ., Λαιμού, Α., Παναγιωτίδη, Μ., «Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (Αρχαία Αλασάρνα) της Κω κατά τα έτη 1988-1990», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1990 (1993) 342-367 

Chatziconstantinou, Α., Poupaki, Eir. ,“The question of marble quarrying on the island of Kos during antiquity”, στο: Ç. Öz. Aygün (επιμ.), SOMA 2007, Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 24-29 April 2007, 61-67.

Georgiadis, M.,  The  Late  Neolithic  and  Early  Bronze  Age  material  from the Halasarna region, Kos: traditions and innovations, INSTAP Academic Press (υπό δημοσίευση)

Georgopoulou, V., «The Archaeological Evidence of Coan Amphorae from Kardamaina (ancient Halasarna)», στο: K. Höghammar, (επιμ.), The Hellenistic Polis of Kos. State, Economy and Culture, Proceedings of an International Seminar organized by the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala 2000, Boreas 28 (2004) 129-132

Γεωργοπούλου, Β., Κωακοί ελληνιστικοί εμπορικοί αμφορείς. Τυπολογία, χρονολόγηση, διασπορά, Διδακτορ. Διατριβή, Παν. Αθηνών (αδημοσίευτη)

Hein, Α., Georgopοulou, V., Nodarou E. and Kilikoglou, V. ,“Koan amphorae from Halasarna– Investigations in a Hellenistic amphorae production centre”, Journal of Archaeological Science 35, 4 (2008) 1049-1061

Καραλή, Λ. , «Αρχαιοζωολογικό υλικό από το ιερό του Απόλλωνα στην Καρδάμαινα της Κω», στο: «Χάρις Χαίρε». Μελέτες στη μνήμη της Χάρης Κάντζια. Α΄( 2004) 99-110

Kokkorou-Alevras, G., Kalopissi-Verti, S., Panayotidi, M., «Excavations at Kardamaina (Ancient Halasarna) in Kos», Αρχαιογνωσία 9 (1995-1996),  1998, 313-334

Κοκκορού-Αλευρά, Γ., Καλοπίση-Βέρτη, Σ., Λαιμού, Α., Παναγιωτίδη, Μ., «Ανασκαφή στην Καρδάμαινα (Αρχαία Αλασάρνα) της Κω», Κωακά 5 (1995) 141-184

Κοκκορού-Αλευρά, Γ., «Το Ιερό του Απόλλων,α στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω. Έντεκα Χρόνια ανασκαφικής ‘Ερευνας», στο: Γ. Κοκκορού-Αλευρά – Α. Λαιμού – Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά (επιμ.), Ιστορία –Τέχνη - Αρχαιολογία της Κω,  Αρχαιογνωσία 1 (Αθήνα 2001) 11-25

Kokkorou-Alevras, G. , «Eine Ehreninschrift der römischen Kaiserzeit aus dem Apolloheiligtum in Halasarna (Alt Kardamaina) auf Kos», στο: Τιμητικός τόμος I.A. Ostrowski, Studia Archaeologica, Κρακοβία 2001, 177-188

Κοκκορού-Αλευρά, Γ., Δεληγιαννάκης, Γ. «Μια ενδιαφέρουσα λατρευτική εγκατάσταση μπροστά από το κτίριο Γ στο Ιερό του Απόλλωνα στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) Κω», στο: «Χάρις Χαίρε». Μελέτες στη μνήμη της Χάρης Κάντζια. Α΄( 2004) 83-98

Κοκκορού-Αλευρά,  Γ., Αρχαία Αλάσαρνα Ι. Οι Επιγραφές, 2004

Kokkorou-Alevras, G., «New Epigraphical Evidence on the Cults of Ancient Halasarna in Cos», στο: K. Höghammar, (επιμ.), The Hellenistic Polis of Kos. State, Economy and Culture, Proceedings of an International Seminar organized by the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala 2000, Boreas 28 ( 2004), 119-127

Κοκκορού-Αλευρά, Γ. , «Ο Ludwig Ross και οι Αρχαιότητες της Κω», στο: Ό. Παλαγγιά – H. R. Goette (επιμ.), Ludwig Ross και η Ελλάδα, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 2-3 Οκτωβρίου 2002 (2005) 189-203

Kokkorou-Alevras, G., Kalopissi-Verti, S., Panagiotidi-Kesisoglou, M., Kardamaina. Ancient Halasarna on the Island of Kos. A Guide, 2006

Κοκκορού-Αλευρά, Γ., „Συστηματική ανασκαφική έρευνα και έρευνα επιφανείας στην αρχαία Αλάσαρνα της Κω. Απολογισμός εικοσαετούς δραστηριότητας” in: Χρ. Λούκος – Ν. Ξιφαράς – Κλ. Πατεράκη (επιμ.), Ubi Dubium ibi Libertas. Tιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Νικόλα Φαράκλα» (2009) 135-155

Kokkorou-Alevras, G., «Der antike Demos von Ηalasarna auf Kos.Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen und des Surveys», στο: Cl. Reinholdt- P. Scherrer-W. Wohlmayr (επιμ.), ΑΙΑΚΕΙΟΝ. Beiträge zur Klassischen Altertumswissenschaft zu Ehren von Florens Felten (2009) 59-66

Κοκκορού-Αλευρά, Γ., Καλοπίση-Βέρτη, Σ., Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Μ., Καρδάμαινα. Αρχαία Αλάσαρνα. Οδηγός (2010)

Κοκκορού-Αλευρά, Γ. –Κοπανιάς, Κ. (επιμ.), Ο αρχαίος Δήμος των Αλασαρνιτών στην Κω. Αποτελέσματα της Συστηματικής Επιφανειακής Έρευνας 2003-06 (υπό δημοσίευση)

Kopanias, K. , «Preliminary Report of the Halasarna Project of the University of Athens», στο: Ι. Galanakis κ.α. (επιμ.), Aegean Koinē. A diachronic approach to the Aegean World and its cultures: 3000 BC – AD 2000, 2005 (2009), 81-93

Πουπάκη, Ειρ.,  «Ο Μύλος στην Κλασική Αρχαιότητα. Συμβολή στη μελέτη της τυπολογίας και της χρήσης ενός σημαντικού λίθινου σκεύους για αγροτικές εργασίες», Διαχρονία 3-4 (1998) 132-174

Πουπάκη, Ειρ., Χατζηκωνσταντίνου, Α., Νεότερες έρευνες σε λατομεία της Κω, στο: Μπασιάκος, Ι., Αλούπη, Ε., Φακορέλλης. Γ. (επιμ.), Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα (2001) 541-56

Πουπάκη, Ειρ., «Πελεκητά: Το αρχαίο λατομείο του δήμου των Ισθμιωτών», στο: Κοκκορού-Αλευρά, Γ. –Λαιμού, Α. –Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ε. (επιμ.), Ιστορία –Τέχνη - Αρχαιολογία της Κω,  Αρχαιογνωσία 1, 2001, 59-76

Πουπάκη, Ειρ., Χατζηκωνσταντίνου, Α., “To αρχαίο λατομείο τραβερτίνη στο Πυλί της Ν. Κω”, στο: «Χάρις Χαίρε». Μελέτες στη μνήμη της Χάρης Κάντζια. Α΄( 2004), 111-124

Πουπάκη, Ειρ. , “Quarries of the Hellenistic Age on the Island of Kos and possible uses of the stones extracted”, στο: K. Höghammar, (επιμ.) 2004, The Hellenistic Polis of Kos. State, Economy and Culture, Proceedings of an International Seminar organized by the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala 2000, Boreas 28 (2004), 165-79

Πουπάκη,  Ειρ., Αλάσαρνα ΙΙ. Λίθινα Αγγεία, Χειρόμυλοι και άλλα Τέχνεργα από το Ιερό του Απόλλωνα και τον Παλαιοχριστιανικό Οικισμό στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω (υπό δημοσίευση)