Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Πλάσι, Μαραθώνας » Η ανασκαφή του 2014

Ανασκαφή στο Πλάσι Μαραθώνα - Η ανασκαφή του 2014

Η ανασκαφή του 2014, η οποία ήταν η πρώτη ανασκαφική περίοδος του προγράμματος, διήρκεσε 4 εβδομάδες, από τις 19/5/2014 έως τις 13/6/2014 και είχε καθαρά διερευνητικό χαρακτήρα. Σκοπός της φετινής ανασκαφής ήταν η αποκάλυψη των τομών των ανασκαφών του 1970, και η κατανόηση του χαρακτήρα των αποθέσεων και της στρωματογραφίας. Για το λόγο αυτό η ανασκαφή περιορίστηκε μόνο στον καθαρισμό των παλαιών τομών και όχι στη διάνοιξη νέων.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις δύο μεγαλύτερες από τις τομές που είχαν αποτυπωθεί στο σχέδιο του Ι. Τραυλού, οι οποίες ονομάστηκαν Τομές 1 και 2. Και στις δύο τομές η ανασκαφή είχε το χαρακτήρα του καθαρισμού των επιχώσεων και των μπάζων που είχαν πέσει στο εσωτερικό τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων. Αυτός ο καθαρισμός έφτασε μέχρι το επίπεδο των παλαιών ανασκαφών, και σε κανένα σημείο δεν προχώρησε στην αφαίρεση άσκαφων και αδιατάρακτων επιχώσεων. Τα αποτελέσματα των φετινών ανασκαφών σε άλλα σημεία επιβεβαίωσαν και σε άλλα έθεσαν σε αμφισβήτηση τις ερμηνείες των πρώτων ανασκαφέων.