Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Παλαιότερα » Corpus Αρχαίων Λατομείων

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Corpus Αρχαίων Λατομείων

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Γ. Κοκκορού-Αλευρά, καθηγ. κλασικής αρχαιολογίας

Συνεργάτες:

  • Ειρήνη Πουπάκη, αρχαιολόγος ΥΠΠΟ, διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  • Αλέξης Ευσταθόπουλος, αρχαιολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  • Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου, γεωλόγος, ΜSc, U.S.L 

Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Aπό το 2001 ερευνητική ομάδα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας με χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ίδιου πανεπιστημίου καταγράφει ηλεκτρονικά όλα τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα  και αδημοσίευτα αρχαία λατομεία του ελληνικού κυρίως χώρου. Στόχος είναι η δημιουργία  καταλόγου –corpus -, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα αρχαία λατομεία με τα στοιχεία που είναι γνωστά για αυτά: ακριβής γεωγραφική θέση, σωζόμενα ίχνη εξόρυξης, εποχή λειτουργίας και εκμετάλλευσης, είδος,  πιθανές χρήσεις και τόποι εξαγωγής του εξορυσσόμενου λίθου, αρχαία κατάλοιπα, βιβλιογραφία. Προγραμματίζεται επίσης η ολοκλήρωση  βάσης πληροφοριών /τράπεζας δεδομένων με τις σχετικές; Πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από την ομάδα 1050 θέσεις αρχαίας λατόμησης. Επίσης έχουν διεκπεραιωθεί πολλές ερευνητικές αποστολές, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε γεωγραφικός προσδιορισμός των θέσεων λατόμησης με τη βοήθεια του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GPS), φωτογράφηση, ακριβείς μετρήσεις των θέσεων, καταγραφή αρχαίων καταλοίπων και άλλες σχετικές εργασίες. Παρά την ανισότητα του όγκου των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες για κάθε θέση λατόμησης, η α΄ φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα εκτυπωθεί μία πρώτη μορφή του καταλόγου και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί σε ειδική ιστοσελίδα του διαδικτύου, ώστε να είναι άμεσα προσιτός σε όσους τον χρειάζονται.

 

Δημοσιεύσεις:

1) Γ. Κοκκορού-Αλευρά –Α. Ευσταθόπουλου –Κ. Κοπανιά –Ε. Πουπάκη –Α. Χατζηκωνσταντίνου, «Αρχαία Λατομεία στη «Γυναίκα»και στο Πλατυβούνι Ταϋγέτου» στο: Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, τόμ. Α΄ 2004 (Αθήνα 2006) 109-132.

2) Γ. Κοκκορού-Αλευρά – Ε. Πουπάκη - Α. Ευσταθόπουλος – Κ. Κοπανιάs –– Α. Χατζηκωνσταντίνου, «Tα Αρχαία Λατομεία της Προκοννήσου στην Προποντίδα» στο: « Αρχαιογνωσία» 13, 2005 (2006) 155-196.

3) Georgia Kokkorou-Alervras, A. Chadjikonstantinou, A. Eustathopoulos, E. Zavvou N. Themos, K. Kopanias, E. Poupaki, «Ancient quarries in Laconia», στο: W. Cavanagh (επιμ.), «Sparta and Laconia from Prehistory to Premodern». Proceedings of the International Conference organised at Sparta, 17-20 March 2005 by the Ε΄ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, 5th Ephorate of Byzantine Antiquities, British School Athens, University of Nottingham (2009)  169-179.

4) Georgia Kokkorou-Alevras, Alexis Efstathopoulos, Eirene Poupaki, Achilleas Chatziconstantinou, «Ancient Quarries of Kythera», στο: Ph. Jockey (ed.) Proccedings of theVIII International Conference of ASMOSIA (Association for the Study of Marble and Other Stones Used in the Antiquity), Aix- en- Provence, 12-18 of June 2006, (2009)   177-188.

5) G. Kokkorou-Alevras, A. Chatziconstantinou, A. Efstathopoulos,E. Poupaki, ”Corpus of Ancient Greek Quarries”, στο: Proceedings of the International Conference of ASMOSIA VII (Association of Marble and Other Stones Used in the Antiquity), Θάσος 15-18 Σεπτεμβρίου 2003 (2009) 709-718.

6) Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Α. Eυσταθόπουλος, Ε. Πουπάκη, «Αρχαία Ελληνικά Λατομεία» (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, Αθήνα 2010).