Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Κοροπλαστικά εργαστήρια της κλασικής και ελληνιστικής εποχής στην περιοχή της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών

Υπεύθυνος: Βασιλεία Δημητρακοπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Αρχαιολογίας

Έναρξη: 2017 Λήξη: Εν εξελίξει

Περιγραφή

Τα πήλινα ειδώλια συνιστούν ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο μέσο έκφρασης των λατρευτικών, ιδεολογικών και καλλιτεχνικών ανησυχιών της εκάστοτε εποχής. Ως εκ τούτου, η κοροπλαστική παραγωγή μιας πόλης μπορεί να ιδωθεί και ως μια μικρογραφική αντανάκλαση της κοινωνικοπολιτικής και καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, μέσα από τη μελέτη και δημοσίευση ενός νέου και ποικιλόμορφου υλικού, το οποίο προέρχεται από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ASCSA) στην περιοχή νοτιοδυτικά της αγοράς, εξετάζει την κοροπλαστική παραγωγή της ύστερης κλασικής και ελληνιστικής περιόδου στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών.  Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται επισταμένως οι προτιμώμενοι εικονογραφικοί τύποι, οι τεχνικές κατασκευής των ειδωλίων και η αλληλεπίδραση των αττικών κοροπλαστικών εργαστηρίων με τα υπόλοιπα γνωστά κέντρα της εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση της παρουσίας των κοροπλαστών σε μία από τις πιο γνωστές εργαστηριακές περιοχές της πόλης μέσα από τον εντοπισμό και προσδιορισμό της ταυτότητας των εργαστηριακών χώρων.

Φορέας χρηματοδότησης: ΙΚΥ, Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000432 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020)

Είδος έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα, Έρευνα πρωτογενούς και βιβλιογραφικού υλικού