Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4218/13, την απόφαση Φ1/192329/B3/13 (ΦΕΚ 3185 Β/16-12-2013) και του Ν. 4485/17, όπου ορίζεται η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατατακτήριες εξετάσεις) δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα ακόλουθα τρία μαθήματα: Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄ (ΙΙ12), Προϊστορική Αρχαιολογία (ΙΑ02), Αρχαία Ελληνικά Ι (ΦΑ03). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας (Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ) κατατάσσονται στο Ε´ εξάμηνο, ενώ οι υπόλοιποι στο Γ´ εξάμηνο.

Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (από 1 έως 15 Νοεμβρίου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021

  • ΙΙ12 – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ Α'

Επισκόπηση της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως (5ος -15ος αι.).

Εξεταστέα ύλη:

D. NICHOLAS, Η εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου, ΜΙΕΤ 1999.

Σελ. 184-228, 267-312, 318-361, 385-413, 434-462, 491-520, 528-560, 631-665.

 Εξεταστές:

κ.κ. αναπλ. καθηγ. Νικ. Γιαντσή και αναπλ. καθηγ. Κων. Γαγανάκης και αναβαθμολογήτρια  η αναπλ. καθηγ. Μαρ. Παπαθανασίου.

  • ΙΑ02 – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Προϊστορικό Αιγαίο. Σύντομη επισκόπηση των πολιτισμών του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική Εποχή και την Εποχή του Χαλκού.

Εξεταστέα ύλη:

R. Treuil, P. Darcque, J. CI. Poursat, G. Touchais, Οι πολιτισμοί του Αιγαίου (σε μετάφραση), Αθήνα 1996: Εισαγωγή: σελ. 89-122, Πρώτο Βιβλίο (Νεολιθική εποχή και Πρώιμη Χαλκοκρατία), σελ. 125-209, Δεύτερο Βιβλίο (Η περίοδος των κρητικών ανακτόρων), μόνον τα κεφάλαια ΙΙΙ, σελ. 268-302 και V, σελ. 345-383

Εξεταστές:

κ.κ. αναπλ. καθηγ. Ιωάν. Παπαδάτος και αναπλ. καθηγ. Γ. Βαβουρανάκης και αναβαθμολογητής ο αναπλ. καθηγ. Ε. Πλάτων.

  • ΦΑ03 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι

Μετάφραση, ερμηνευτικός και γλωσσικός σχολιασμός στα κείμενα των βιβλίων:

1)    Α. Παπαθωμάς, Αρχαία ελληνικά κείμενα της κλασικής περιόδου. Α. Ρητορικά κείμενα, Αθήνα 2017. ISBN 978-618-83358-0-6

2)   Α. Παπαθωμάς, Αρχαία και μεσαιωνικά κείμενα σε παπύρους, όστρακα, πινακίδες και πρώιμες περγαμηνές (430/420 π.Χ. –αρχές 9ου αι. μ.Χ.), Αθήνα 2019. ISBN:978-618-84454-1-3

3)   και επιπροσθέτως στα εξής κείμενα:  

Όμηρος (Ιλ. Α 1-7, Ζ 440-502, Χ 99-110 και 188-201, Ω 477-494, 525-542)

Ησίοδος (Θεογ. 1-34, 116-138, 154-210, Έργα 1-10, 42-105)

Σαπφώ (απ. 31, 44 LP (=Voigt)

Αρχίλοχος(απ. 1,2,5,16,19,30+31+48.5-6, 114,118,120,122,126,191,193,196,201 West),

Μίμνερμος (απ. 1 και 4),

Ευριπίδης (Βάκχαι: Πρόλογος και στ. 912-944),

Μένανδρος (Δύσκολος 1-49),

Ηρώνδας (Μίμος: Διδάσκαλος).

Εξεταστές:

κ.κ.. καθηγ. Α. Παπαθωμάς και επίκ. καθηγ.  Αικ. Ν. Καρβούνη και αναβαθμολογητής  ο αναπλ. καθηγ. Βασ. Λεντάκης.