Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4218/13, την απόφαση Φ1/192329/B3/13 (ΦΕΚ 3185 Β/16-12-2013) και του Ν. 4485/17, όπου ορίζεται η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατατακτήριες εξετάσεις) δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα ακόλουθα τρία μαθήματα: Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄ (ΙΙ12), Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄ (ΙΑ02), Αρχαία Ελληνικά Ι (ΦΑ03). Με απόφαση της Συνέλευσης μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας (Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ) κατατάσσονται στο Ε´ εξάμηνο, ενώ οι υπόλοιποι στο Γ´ εξάμηνο.

Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr .

Δικαιολογητικά

-Αίτηση του ενδιαφερομένου

-Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους.

Προφορική εξέταση

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%,

β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση (πέραν της αίτησης για κατατακτήριες εξετάσεις) υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

ΙΙ12 – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ Α΄

Επισκόπηση της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως (5ος -15ος αι.).

 

Εξεταστέα ύλη:

D. NICHOLAS, Η εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου, ΜΙΕΤ 1999.

Σελ. 184-228, 267-312, 318-361, 385-413, 434-462, 491-520, 528-560, 631-665.

 

ΙΑ02 – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄

Εισαγωγή στην Αιγαιακή Προϊστορία

 

Εξεταστέα ύλη:

R. Treuil, P. Darcque, J. CI. Poursat, G. Touchais, Οι πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού (ελληνική μετάφραση) Ο. Πολυχορονοπούλου, Α. Φίλιππα-Touchais), Αθήνα 1996: «Εισαγωγή»: σελ. 89-122· Πρώτο Βιβλίο (Νεολιθική εποχή και Πρώιμη Χαλκοκρατία), σελ. 125-209· Δεύτερο Βιβλίο (Η περίοδος των κρητικών ανακτόρων), μόνον τα κεφάλαια ΙΙΙ και V, σελ. 268-302 και σελ. 345-383· Τρίτο Βιβλίο (Ο μηκηναϊκός κόσμος και ο περίγυρός του), μόνον τα κεφάλαια Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, σελ. 403-555.

 

ΦΑ03 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι

 

Μετάφραση, ερμηνευτικός και γλωσσικός σχολιασμός στα κείμενα των βιβλίων:

1) A. Παπαθωμάς, Αρχαία ελληνικά κείμενα της κλασικής περιόδου. Α. Ρητορικά κείμενα, Αθήνα 2017.

2) Α. Παπαθωμάς, Αρχαία και μεσαιωνικά κείμενα σε παπύρους, όστρακα, πινακίδες και πρώιμες περγαμηνές (430/420 π.Χ. – αρχές 9ου αι. μ.Χ.), Αθήνα 2019.

3) Μ. Θωμά, Γυναίκες Επιστολογράφοι στους αρχαίους ελληνικούς παπύρους, Αθήνα, 2020.

3) και επιπροσθέτως στα εξής κείμενα:

Όμηρος (Ιλ. Α 1-7, Ζ 440-502, Χ 99-110 και 188-201, Ω 477-494, 525-542),

Ησίοδος (Θεογ. 1-34, 116-138, 154-210, Έργα 1-10, 42-105),

Σαπφώ (απ. 31, 44 LP = Voigt),

Αρχίλοχος (απ. 1, 2, 5, 16, 19, 30 + 31 + 48.5-6, 114, 118 , 120, 122, 126, 191, 193, 196, 201 West),

Μίμνερμος (απ. 1 και 4),

Ευριπίδης (Βάκχαι: Πρόλογος και στ. 912-944),

Μένανδρος (Δύσκολος 1-49),

Ηρώνδας (Μίμος: Διδάσκαλος).

 

Για το μάθημα ΙΙ12 – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ Α΄ μπορείτε να απευθυνθείτε στην καθηγήτρια Ν. Γιαντσή και καθηγητή Κ. Γαγανάκη.

Για το μάθημα ΙΑ02 – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ μπορείτε να απευθυνθείτε στον αναπλ. καθηγητή Ι. Παπαδάτο και επίκουρο καθηγητή Β. Πετράκη.

Για το μάθημα ΦΑ03 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή Α. Παπαθωμά και καθηγητή Β. Λεντάκη