Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4218/13, την απόφαση Φ1/192329/B3/13 (ΦΕΚ 3185 Β/16-12-2013) και του Ν. 4485/17, όπου ορίζεται η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατατακτήριες εξετάσεις) δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα ακόλουθα τρία μαθήματα: Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄ (ΙΙ12), Προϊστορική Αρχαιολογία (ΙΑ02), Αρχαία Ελληνικά Ι (ΦΑ03). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας (Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ) κατατάσσονται στο Ε´ εξάμηνο, ενώ οι υπόλοιποι στο Γ´ εξάμηνο.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, (ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, γραφείο 304, 3ος όροφος Φιλοσοφική Σχολή). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11 ή με courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Τ.Κ. 15703, Ζωγράφου)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.


Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-2020

ΙΙ12 – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ Α΄

Επισκόπηση της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως (5ος -15ος αι.).

Εξεταστέα ύλη:

D. NICHOLAS, Η εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου, ΜΙΕΤ 1999.

Σελ. 184-228, 267-312, 318-361, 385-413, 434-462, 491-520, 528-560, 631-665.

ΙΑ02 – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Προϊστορικό Αιγαίο. Σύντομη επισκόπηση των πολιτισμών του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική Εποχή και την Εποχή του Χαλκού.

Εξεταστέα ύλη:

R. Treuil, P. Darcque, J. CI. Poursat, G. Touchais, Οι πολιτισμοί του Αιγαίου (σε μετάφραση), Αθήνα 1996: Εισαγωγή: σελ. 89-122, Πρώτο Βιβλίο (Νεολιθική εποχή και Πρώιμη Χαλκοκρατία), σελ. 125-209, Δεύτερο Βιβλίο (Η περίοδος των κρητικών ανακτόρων), μόνον τα κεφάλαια ΙΙΙ, σελ. 268-302 και V, σελ. 345-383

ΦΑ03 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι

Εισαγωγή

Ποιητικά έργα της αρχαϊκής περιόδου˙ θεματική των ομηρικών επών και των ησιόδειων έργων˙ επικός κύκλος˙ ομηρικοί ύμνοι˙ λογότυποι και θεωρία της προφορικής παράδοσης˙ χαρακτηριστικά της επικής γλώσσας˙ δακτυλικό εξάμετρο˙ ελεγεία˙ λυρική ποίηση˙ Πίνδαρος και Βακχυλίδης.

Κείμενα

Μετάφραση, ερμηνευτικός και γλωσσικός σχολιασμός, μετατροπή τύπων στην αττική διάλεκτο, και (μόνο για στίχους σε δακτυλικό εξάμετρο) μετρική ανάλυση επιλεγμένων αποσπασμάτων από την αρχαϊκή επική και λυρική ποίηση:

 • Ησιόδου, Θεογ. 1-34, 116-138, 154-210
 • Ησιόδου Έργα 1-10, 42-105, 109-201,
 • Ομήρου, Ιλ. Α 1-7, Ζ 440-502, Ι 307-343, Π 2-19, 843-863, Φ 97-113, Χ 99-110, 153-166, 337-365, Ω 477-494, 525-542, 761-775
 • Ομήρου, Οδ. α 1-21, θ 487-534, ι 19-28, ψ 164-189,205-246
 • Σόλωνος απ. 5, 15 West
 • Μιμνέρμου απ. 1, 2 West
 • Σαπφούς απ. 31, 44 LP (=Voigt)
 • Πινδάρου 14ος Ολυμπιόνικος

Προτεινόμενες γραμματολογίες

- J. de Romilly, Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία (Αθήνα, 1988˙ ελλ. μετάφραση Θ. Χριστοπούλου-Μικρογιαννάκη, εκδ. Καρδαμίτσα), σελ. 13-81 [συνοπτική ανασκόπηση των ποιητικών έργων και των λογοτεχνικών ειδών υπό εξέταση]

- P. E. Easterling / B. M. W. Knox (επιμ.), Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (Αθήνα, 1994˙ ελλ. μετάφραση Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή˙ επιμ. Α. Στεφανή), σελ. 70-134 (Όμηρος), 135-152 (Ησίοδος), 153-166 (επικός κύκλος, ομηρικοί ύμνοι), 167-327 (Λυρική ποίηση) [πιο λεπτομερής ανάλυση των παραπάνω θεμάτων]

Προτεινόμενες εκδόσεις κειμένων

- Ησιόδου Θεογ. Και Έργα: F. Solmsen, Hesiodi Theogonia. Opera et Dies. Scutum (Oxford University Press, 19832)

- Ομήρου Ιλ.: M. L. West, Homeri Ilias vol. I-II (Teubner, 1998)

- Ομήρου Οδ.: P. von der Muehll, Homeri Odyssea (Teubner, 1984)

- Σόλων και Μίμνερμος: M. L. West, lambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantatι. Vol. II (Oxford University Press, 1972)

- Σαπφώ: E. Lobel / D. Page, Poetarum Lespiorum Fragmenta (Oxford University Press, 1955)˙ E.-M. Voigt, Sappho et Alcaeus (Athenaeum, 1971)

- Πίνδαρος: H. Maehler, Pindari Carmina cum Fragmentis. Pars I. Epinicia (Teubner, 1987)

 

Για διευκρινίσεις για την ύλη των μαθημάτων και τα βιβλία, απευθυνθείτε στα γραφεία των καθηγητών :

 • Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄ : κ.κ. αναπλ. καθηγ. Νικ. Γιαντσή (γραφείο 408) και αναπλ. καθηγ. Κων. Γαγανάκη (γραφείο 408).
 • Προϊστορική Αρχαιολογία: κ.κ. λέκτ. Αφρ. Χασιακού (γραφείο 405) και αναπλ. καθηγ. Ιωάν. Παπαδάτο (γραφείο 405).
 • Αρχαία Ελληνικά: κ.κ. επίκ. καθηγ. Ευγ. Μακρυγιάννη (γραφείο 706) και επίκ. καθηγ. Γραμ. Kάρλα.