Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ

24-5-2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

17.00-19.00

312,313

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

25-5-2021

ΤΡΙΤΗ

17.00-19.00

312,313

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

26-5-2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.00-19.00

312,313

Ο μέγιστος χρόνος εξέτασης, ανά μάθημα, ορίζεται σε δύο (2) ώρες. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα και να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1818/2021 τ.Β και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1Β στον α/α 9της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/21 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1682).

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου ( rapid ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4218/13, την απόφαση Φ1/192329/B3/13 (ΦΕΚ 3185 Β/16-12-2013) και του Ν. 4485/17, όπου ορίζεται η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατατακτήριες εξετάσεις) δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα ακόλουθα τρία μαθήματα: Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄ (ΙΙ12), Προϊστορική Αρχαιολογία (ΙΑ02), Αρχαία Ελληνικά Ι (ΦΑ03). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας (Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ) κατατάσσονται στο Ε´ εξάμηνο, ενώ οι υπόλοιποι στο Γ´ εξάμηνο.

Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται μόνο στη Γραμματεία του Τμήματος (από 1 έως 15 Νοεμβρίου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

  • ΙΙ12 – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ Α΄

Επισκόπηση της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως (5ος -15ος αι.).

Εξεταστέα ύλη:

D. NICHOLAS, Η εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου, ΜΙΕΤ 1999.

Σελ. 184-228, 267-312, 318-361, 385-413, 434-462, 491-520, 528-560, 631-665.

  •  ΙΑ02 – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Προϊστορικό Αιγαίο. Σύντομη επισκόπηση των πολιτισμών του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική Εποχή και την Εποχή του Χαλκού.

Εξεταστέα ύλη:

R. Treuil, P. Darcque, J. CI. Poursat, G. Touchais, Οι πολιτισμοί του Αιγαίου (σε μετάφραση), Αθήνα 1996: Εισαγωγή: σελ. 89-122, Πρώτο Βιβλίο (Νεολιθική εποχή και Πρώιμη Χαλκοκρατία), σελ. 125-209, Δεύτερο Βιβλίο (Η περίοδος των κρητικών ανακτόρων), μόνον τα κεφάλαια ΙΙΙ, σελ. 268-302 και V, σελ. 345-383 

  • ΦΑ03 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξεταστέα ύλη:

Μετάφραση, ερμηνευτικός και γλωσσικός σχολιασμός στα κείμενα των βιβλίων:

1) Α. Παπαθωμάς, Αρχαία ελληνικά κείμενα της κλασικής περιόδου. Α. Ρητορικά κείμενα, Αθήνα 2017.

2) Α. Παπαθωμάς, Αρχαία και μεσαιωνικά κείμενα σε παπύρους, όστρακα, πινακίδες και πρώιμες περγαμηνές (430/420 π.Χ. –αρχές 9ου αι. μ.Χ.), Αθήνα 2019.

3) και επιπροσθέτως στα εξής κείμενα:  

Όμηρος (Ιλ. Α 1-7, Ζ 440-502, Χ 99-110 και 188-201, Ω 477-494, 525-542),

Ησίοδος (Θεογ. 1-34, 116-138, 154-210, Έργα 1-10, 42-105),

Σαπφώ (απ. 31, 44 LP =Voigt),

Αρχίλοχος (απ. 1,2,5,16,19,30+31+48.5-6, 114,118,120,122,126,191,193,196,201 West),

Μίμνερμος (απ. 1 και 4),

Ευριπίδης (Βάκχαι: Πρόλογος και στ. 912-944),

Μένανδρος (Δύσκολος 1-49) και

Ηρώνδας (Μίμος: Διδάσκαλος).

  • Για το μάθημα ΙΙ12 – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ Α΄ μπορείτε να απευθυνθείτε στην καθηγήτρια Ν. Γιαντσή και αναπλ. καθηγητή Κ. Γαγανάκη.
  • Για το μάθημα ΙΑ02 – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ μπορείτε να απευθυνθείτε στον αναπλ. καθηγητή Ι. Παπαδάτο και αναπλ. καθηγητή Γ. Βαβουρανάκη.
  • Για το μάθημα ΦΑ03 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή Α. Παπαθωμά και στην επίκουρη καθηγήτρια Αικ.-Ν. Καρβούνη.