Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα - Συγγράμματα » Κατανομή μαθημάτων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 46 μαθημάτων, το καθένα από τα οποία διδάσκεται επί τρεις ώρες κάθε εβδομάδα.

Σημ:Ο αριθμός 46 αφορά τους φοιτητές/τριες που εισάγονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι φοιτητές/τριες προηγούμενων πρέπει να συμβουλευθούν τις αντίστοιχες σελίδες του Οδηγού Σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για τους/τις εισαχθέντες/εισαχθείσες παλαιότερων ετών ισχύει ο αριθμός των μαθημάτων και οι π.μ. του έτους κατά το οποίο εισήχθησαν.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (νόμος 3374/2-8-2005), το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS –π.μ.–. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν ποσοτικά την εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης και η οποία, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, αποτιμάται σε τριάντα (30) π.μ. Συνολικά, στη διάρκεια της φοίτησής τους οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 240 π.μ. (ECTS) τουλάχιστον.

Σημ: Στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ο αριθμός των τριάντα πιστωτικών μονάδων κατά εξάμηνο και των συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων ισχύει κατά προσέγγιση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πιστωτικές μονάδες για τους/τις φοιτητές/-τριες Erasmus

Οι π.μ. (ECTS) των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές/-τριες Erasmus του Τμήματος σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καθορίζονται από το πανεπιστήμιο από το οποίο προσφέρονται τα μαθήματα. Οι φοιτητές/-τριες πρέπει να προσέχουν ώστε τα μαθήματα που θα επιλέξουν θα τους επιτρέψουν να συμπληρώσουν τον κατ’ ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 240 π.μ.

Οι π.μ. (ECTS) των μαθημάτων που προσφέρει το Τμήμα σε ξένους/-νες φοιτητές/-τριες έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

    • Απλό μάθημα (διδασκαλία): 6 π.μ.
    • Απλό μάθημα (διδασκαλία και πρακτική άσκηση): 6 π.μ.
    • Απλό μάθημα επιλεγόμενο Κατεύθυνσης (μη σεμιναριακό): 6 π.μ.
    • Σεμιναριακό μάθημα: 7 π.μ.
    • Μεταπτυχιακό μάθημα: 15 π.μ.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισέρχονται στο Τμήμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν ή να καταθέσουν εργασία και στην αγγλική γλώσσα.

(Τελευταία ενημέρωση: 1/9/2022)