Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα - Συγγράμματα » Περιγραφή μαθημάτων » Ελεύθερα Σεμινάρια

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους/τις φοιτητές/-τριες, προπτυχιακούς/-κές και μεταπτυχιακούς/-κές, να παρακολουθήσουν πρακτικές ασκήσεις και φροντιστήρια που προσφέρονται από μέλη Ε.ΔΙ.Π. και βοηθητικό προσωπικό του Τμήματος. Οι ασκήσεις και τα φροντιστήρια γίνονται και στα δύο εξάμηνα, μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένο μάθημα μέλους ΔΕΠ, και έχουν δίωρη ή τρίωρη διάρκεια.

Α. Χεττιτικά
Εαρινό εξάμηνο:
Αντικείμενο του ελεύθερου φροντιστηρίου θα αποτελέσει η εισαγωγή στην Χεττιτική γλώσσα και γραφή. Θα διδαχθούν οι βασικές αρχές της γραμματικής και του συντακτικού. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαβάζουν απλά κείμενα γραμμένα στα Χεττιτικά.
η-Τάξη: ARCH642
Κ. Κοπανιάς, 2 ώρες

Β. Εφαρμογές σε τεχνικές και υλικά της γλυπτικής
Β.1. Χειμερινό Εξάμηνο:
Η λειτουργία των καλλιτεχνικών μορφών και η σχέση τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες - Μέσα της γλυπτικής - Τεχνικές: συμβατικές μέθοδοι και ιδίωμα - Οπτικά και απτικά φαινόμενα: επικοινωνία και απόκριση - Από τη σπουδή στο πρόπλασμα: θετικός και αρνητικός χώρος - Σχεδιαστική αντιμετώπιση των στοιχείων της σύνθεσης: γραμμή, σχήμα και φόρμα, αναλογίες, κλίμακα και μέγεθος, τονική και ποσοτική τάξη, ρυθμός και ποικιλία, υφή, χρώμα - Προσθετική και αφαιρετική μέθοδος - Ολόγλυφο/ανάγλυφο έργο: ειδικά προβλήματα και διαφορές - Ασκήσεις στα είδη του αναγλύφου.
η-Τάξη: ARCH233
Λ. Αραχωβίτης (Ε.ΔΙ.Π.)

Β.2. Εαρινό Εξάμηνο:
Κλίμακες και αναλογίες: πρακτικές γεωμετρικές μέθοδοι μεταφοράς σημείων, σμίκρυνσης και μεγέθυνσης - Κλασικοί, μεσαιωνικοί και αναγεννησιακοί κανόνες και παρατηρήσεις - Μήτρες και εκμαγεία - Οι αισθητές ιδιότητες των υλικών και οι εφαρμογές τους: Τερακότα – Χαλκοχυτική – Μαρμαρογλυπτική (με επισκέψεις σε εργαστήρια).
η-Τάξη: ARCH233
Λ. Αραχωβίτης (Ε.ΔΙ.Π.)

Γ. Τεχνικές συντήρησης στην ανασκαφή και στο εργαστήριο (σε σχέση με το μάθημα ΙΑ103: Ανασκαφική και Επεξεργασία Αρχαιολογικού Υλικού – Μουσειολογία)
Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο:
Εξετάζεται η σημασία της συντήρησης για την ανασκαφή, μελέτη, δημοσίευση, διατήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων. Εξετάζονται οι ‘πρώτες βοήθειες’ που απαιτούνται κατά την ανασκαφή για την ασφαλή απόσπαση αντικειμένων κατασκευασμένων από ευαίσθητα υλικά ή με μεγάλο βαθμό φθοράς. Παρουσιάζονται επίσης οι τεχνικές που εφαρμόζονται στο εργαστήριο για τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων από διαφορετικές πρώτες ύλες, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και με τη μορφή πρακτικών ασκήσεων στον εργαστηριακό χώρο της Μονάδας Συντήρησης του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.
Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με επισκέψεις σε ανασκαφές και σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή άλλες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο.
2 ώρες θεωρία/χειμερινό και 12 ώρες πρακτική άσκηση/χειμερινό & εαρινό.
η-Τάξη: ARCH196
Μ. Ρογκενμπούκε (Ε.ΔΙ.Π.)

Δ. Η Μεγάλη Ιδέα μεταξύ δύο εναλλακτικών προοπτικών: Η πολιτική της ενέργειας απέναντι σ' εκείνη της φιλικής προσέγγισης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (β΄ μισό 19ου αιώνα). Εξοικείωση με τις πηγές
Εαρινό εξάμηνο
Το φροντιστηριακό αυτό μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με την Μεγάλη Ιδέα που κυριάρχησε στο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του το 1830 μέχρι και τις αρχές της πρώτης δεκαετίας, τις διάφορες εκφάνσεις της
(Κωνσταντινουπολίτικος ελληνισμός), τον συσχετισμό της με τις πολιτικές, διπλωματικές και άλλες εξελίξεις της περιόδου, αλλά και την διασύνδεσή της με τα εκσυγχρονιστικά προτάγματα κορυφαίων πολιτικών μορφών της περιόδου, όπως ο Επ. Δεληγεώργης και ο Χ. Τρικούπης.
Στο πλαίσιο του ελεύθερου αυτού φροντιστηρίου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στο Αρχείο Τύπου της Βουλής των Ελλήνων (Καπνεργοστάσιο).
(Όριο συμμετοχών: 15-20 άτομα. Διάρκεια: 3 ώρες).
Α. Αντωνόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.)

Ε. Δοκιμιακός λόγος και συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Εαρινό εξάμηνο
Το φροντιστήριο στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις πειθαρχίες της συγγραφής επιστημονικής εργασίας, εξοικειώνοντάς τους ταυτόχρονα με το δοκιμιακό λόγο. Δίνεται, επίσης, βαρύτητα στη δομή των εργασιών (περιεχόμενα, πρόλογος, εισαγωγή, κυρίως θέμα - μέρη της εργασίας, συμπέρασμα, βιβλιογραφία) και τις παραπομπές/υποσημειώσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με τη βοήθεια της διδάσκουσας, θα αναλαμβάνουν την εκπόνηση ενδεικτικών ασκήσεων εντός της αίθουσας ή και ως εργασία για το σπίτι. Αυτές θα αποτελούν αφορμή για γόνιμη συζήτηση, έτσι ώστε, μετά από διορθωτικές υποδείξεις, να είναι σε θέση να συντάσσουν με μεγαλύτερη άνεση τις εργασίες, τις οποίες θα κληθούν να εκπονήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και φοιτήτριες της κατεύθυνσης Ιστορίας και των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Δεν αποκλείονται, όμως, όσοι/όσες από την κατεύθυνση Αρχαιολογίας θελήσουν να το παρακολουθήσουν.
η-Τάξη: ARCH554
Όριο συμμετοχών: 15 άτομα. Διάρκεια: 3 ώρες.
Χ. Μπαλή (Ε.ΔΙ.Π.)

ΣΤ. Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτική: Δουλεύοντας με τις αρχειακές πηγές. Το Αρχείο του καθηγητή Ιστορίας Νικολάου Βλάχου
Εαρινό εξάμηνο
Η σύνδεση του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδασκόντων και φοιτητών/-τριών, με την πολιτική ζωή της χώρας, από την εποχή του Όθωνα έως τη σύγχρονη εποχή, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του θεσμού. Με αφορμή τη μελέτη αυτής της σύνδεσης, το φροντιστήριο σκοπεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με την έρευνα και ερμηνεία των αρχειακών πηγών, μέσα από πρακτικές ασκήσεις. Θα χρησιμοποιήσει κυρίως ως υλικό για άσκηση έγγραφα από το Αρχείο του Νικολάου Βλάχου (1893 - 1956), καθηγητή Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είχε κληροδοτήσει στο Ιστορικό Σπουδαστήριο του Ιδρύματος και τώρα ανήκει στο Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και φοιτήτριες της κατεύθυνσης Ιστορίας, χωρίς να αποκλείονται όσοι/όσες από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών θελήσουν να συμμετέχουν.
Όριο συμμετοχών: 15 άτομα. Διάρκεια: 3 ώρες.
Χ. Μπαλή (Ε.ΔΙ.Π.)

ΣΤ. Αρχαιολογική Φωτογραφία: Τεχνική – Αισθητική - Δεοντολογία
Χειμερινό εξάμηνο
Γ. Σταθόπουλος, 3 ώρες

Ζ. Αρχαιολογία του πεδίου: Επιφανειακή έρευνα – Χαρτογραφία - Αρχαιομετρία.
Εαρινό εξάμηνο
Γ. Σταθόπουλος, 3 ώρες