Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι προαιρετική και πραγματοποιείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες των Υπουργείων, Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα, τα σχετικά με την Ιστορία της Τέχνης. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/-τριών (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης έχει η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος με κάθε νέα προκήρυξη θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην κυρία Χασιακού, κυψέλη 405.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του προγράμματος.

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Εθελοντική)

Στo πλαίσιo του Τοµέα Ιστορίας λειτουργεί πρόγραµµα εθελοντικής εργασίας των φοιτητών/-τριών του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε Αρχεία και Ερευνητικά Κέντρα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράµµατος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μ. Ευθυµίου. Το Τμήμα προσφέρει επίσης πρακτικές ασκήσεις και ελεύθερα φροντιστήρια (βλ. σελ. 103-108).

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στο εξωτερικό

Η δράση ERASMUS+ πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Μέσω της κινητικότητας για πρακτική άσκηση οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους
  • Συνδυάσουν τη γνώση με την εφαρμογή της σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας
  • Αναπτύξουν νέες δεξιότητες αναγκαίες στον κόσμο της εργασίας
  • Δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη
  • Βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους σε μία ξένη γλώσσα
  • Αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες
  • Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ζωή της χώρας υποδοχής

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία.

Συνεπώς, όσοι φοιτητές επιλέξουν ως φορέα πρακτικής άσκησης Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό/Ερευνητικό Ινστιτούτο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η συμμετοχή τους σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο ή σε διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου Καθηγητή θα αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και όχι παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής/διδακτορικής τους εργασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων