Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ 2014-2020)

Tο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών" (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία (Οδηγός Σπουδών,www.arch.uoa.gr).
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες Υπουργείων, όπως Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα, σχετικά με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης.
Είναι προαιρετική, με δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών μία φορά στη διάρκεια των σπουδών τους, έχει δίμηνη διάρκεια και προβλέπει αμοιβή για τους συμμετέχοντες. 
Για το 2018 έχουν προκηρυχθεί 80 θέσεις και η προβλεπόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 500 ευρώ για το δίμηνο εργασίας. Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1/1/2018 έως 31/10/ 2018.
Tην επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το 2018 έχει η κ. Αφροδίτη Χασιακού.
Για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στην κα. Μ. Χαρίση, κυψέλη 409, Τρίτη και Παρασκευή ώρες 10:00 13:00.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του προγράμματος.

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Εθελοντική)

Στo πλαίσιo του Τοµέα Ιστορίας λειτουργεί πρόγραµµα εθελοντικής εργασίας των φοιτητών του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε Αρχεία και Ερευνητικά  Κέντρα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράµµατος: αναπλ. καθηγήτρια Μ. Ευθυµίου.

Στo πλαίσιo του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης προσφέρονται µαθήµατα και ελεύθερα φροντιστήρια.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στο εξωτερικό

Η δράση ERASMUS+ πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Μέσω της κινητικότητας για πρακτική άσκηση οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους
  • Συνδυάσουν τη γνώση με την εφαρμογή της σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας
  • Αναπτύξουν νέες δεξιότητες αναγκαίες στον κόσμο της εργασίας
  • Δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη
  • Βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους σε μία ξένη γλώσσα
  • Αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες
  • Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ζωή της χώρας υποδοχής

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία.

Συνεπώς, όσοι φοιτητές επιλέξουν ως φορέα πρακτικής άσκησης Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό/Ερευνητικό Ινστιτούτο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η συμμετοχή τους σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο ή σε διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου Καθηγητή θα αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και όχι παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής/διδακτορικής τους εργασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων