Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση » Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης 19/04/2018

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

19/04/2018

Ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 25/04/2018, 12:00 – 14:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον 3ο όροφο, στην Αίθουσα Συνεδρίων της Κοσμητείας, με στόχο την πλήρη ενημέρωση ιδίως για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η όλη διαδικασία.

Επειδή παρατηρούνται προβλήματα και δυσκολίες κατά την συμπλήρωση των αιτήσεων, καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να προσέλθουν στη συνάντηση έχοντας μαζί τους τυπωμένο εις τριπλούν, αλλά όχι συμπληρωμένο, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου, για το οποίο θα λάβουν ακριβείς οδηγίες ορθής συμπλήρωσης,

Επισημαίνουμε ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν προσωπικό ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), όχι των γονέων τους, διαφορετικά δεν μπορούν να πληρωθούν. Όσοι δεν έχουν, χρειάζεται να αποταθούν στην Εφορία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκουν και να  ζητήσουν την έκδοση προσωπικού ΑΦΜ.

Επίσης, παρακαλούνται οι επιλαχόντες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις, διότι είναι πιθανόν μερικοί να κληθούν σε αντικατάσταση όσων επιλεγέντων δεν θα μπορέσουν για διάφορους λόγους να πραγματοποιήσουν την άσκηση.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πως το γραφείο Πρακτικής θα δέχεται φοιτητές κάθε Παρασκευή 10:00-13:00.

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης 2018

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκοπός και Γενικές πληροφορίες

Tο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών" (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία (Οδηγός Σπουδών,www.arch.uoa.gr).
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες Υπουργείων, όπως Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα, σχετικά με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης.
Είναι προαιρετική, με δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών μία φορά στη διάρκεια των σπουδών τους, έχει δίμηνη διάρκεια και προβλέπει αμοιβή για τους συμμετέχοντες.
Για το 2018 έχουν προκηρυχθεί 80 θέσεις και η προβλεπόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 500 ευρώ για το δίμηνο εργασίας. Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1/1/2018 έως 31/10/ 2018.
Tην επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το 2018 έχει η κα.Αφροδίτη Χασιακού.
Για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στην κα. Μ. Χαρίση, κυψέλη 409, Τρίτη και Παρασκευή ώρες 10:00 13:00.


Διαδικασία - Κριτήρια επιλογής – Αιτήσεις

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης υποβάλλουν αίτηση (βλ. κατωτέρω).
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι Ακαδημαϊκά (η βαθμολογία τους και το εξάμηνο φοίτησής τους) και Κοινωνικά, όπως αυτά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα μοριοδότησης, τον οποίο παρακαλούνται να συμβουλευθούν οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης.
Η επιλογή των φοιτητών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια και σε σχέση με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων.
Τα αποτελέσματα, με τον κατάλογο των ονομάτων των επιλεχθέντων και με τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.arch.uoa.gr και θεωρούνται προσωρινά, εφόσον υπάρχει δικαίωμα να υποβληθούν ενστάσεις μέχρι τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση.
Μετά την εξέταση και των ενστάσεων, ανακοινώνεται ο τελικός κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων. Τότε οι φοιτητές καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα/ πλατφόρμα ATLAS atlas.grnet.gr, όπου είναι ανηρτημένες οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Εγγράφονται, παίρνουν κωδικό και επιλέγουν τον φορέα, στον οποίο επιθυμούν να εργαστούν. Ενημερώνουν σχετικά τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία κάνει αντιστοίχιση για κατοχύρωση της θέσης.
Στη συνέχεια, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας του Προγράμματος, οι φοιτητές υπογράφουν σύμβαση με το ΕΚΠΑ (ΕΛΚΕ) και, αργότερα, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του φορέα απασχόλησης και του ΕΚΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης υποβάλλονται στη Γραμματεία: βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών και έκθεση επίδοσης από τον φορέα απασχόλησης, έκθεση πεπραγμένων από τον φοιτητή και συντάσσεται απογραφικό δελτίο και τελική αξιολόγηση.

Αίτηση συμμετοχής

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την ανηρτημένη αίτηση (αφού συμβουλευθούν τους πίνακες μοριοδότησης) και να την υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στην κα Χαρίση μεταξύ 8 και 20 Ιανουαρίου 2017.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τα ακαδημαϊκά κριτήρια: αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων από την Γραμματεία του Τμήματος. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά κριτήρια: βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς, που αποδεικνύουν την ένταξη των φοιτητών στις προβλεπόμενες κοινωνικές ομάδες.

 


31/3/2017

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 2017

Σας ενημερώνουμε πως επικαιροποιήθηκε η παρακάτω λίστα αποτελεσμάτων από την Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από την Καθ. Μαρία Ηλιοπούλου-Ντούρου, την Αναπλ. Καθ. Γεωργία Κουρτέση – Φιλιππάκη και τον Αναπλ.Καθ. Ελευθέριο Πλάτων .

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν στον Τομέα Ιστορίας , Κυψέλη 409, την Δευτέρα 3/4/2017 ώρα 11:30 έως 15:00 και την Πέμπτη 6/3/2017 ώρα 11:00 -14:00 για την υπογραφή των συμβάσεων. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα ΑΦΜ, ταυτότητας και Αρ. Μητρώου ΙΚΑ.

Επικαιροποιήμενη Λίστα Αποτελεσμάτων

 

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

       
A/A ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 Κουφομανωλη Μιχαλίτσα 11 9,282
2 Τσανέλη Ελένη - Άννα 9 8,93
3 Μαστοράκου Αντιγόνη Μαρία 9 8,666
4 Νεοφώτιστος Νικόλαος 9 8,469
5 Κατωπόδη Βασιλεία Βασιλική 9 8,137
6 Κοσοβίτσα Μαρία 9 7,976
7 Λιανού Δήμητρα 9 7,971
8 Κουτουβάκη Ιωάννα 9 7,864
9 Κονδύλη Χριστίνα 9 7,795
10 Θεοδώρου Ελευθερία 9 7,76
11 Σκούπας Ευάγγελος 9 7,755
12 Καραμπίνα Σταυρούλα Άρτεμις 9 7,727
13 Τζεβελέκου Σταυρούλα 9 7,682
14 Λυκούρης Μιχαήλ 7 9,15
15 Γιαννακοπούλου Μαγδαλινή 7 8,534
16 Γρηγοριάδη Μελίνα – Κατερίνα 7 8,315
17 Νικέλλη Μαρία Ραφέλ 7 8,131
18 Δημουλά Χρυσή Μαρία 7 8,1
19 Μητσιώνη Ναταλία 7 7,95
20 Μπιστούρα Γραικού Παναγιώτα 7 7,926
21 Μπαρπαλιά Δέσποινα 7 7,921
22 Μάλλιου Σοφία 7 7,523
23 Κανέλου Κωνσταντίνα 7 7,488
24 Λογαράς Νικόδημος 7 7,317
25 Ζιαβρά Ελένη 7 7,255
26 Θεοδώρου Ευαγγελία 5 8,117
27 Πεζός Ελευθέριος 5 8,107
       

Κατεύθυνση Ιστορίας

       
A/A ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 Ντινάς Θωμάς 9 8,111
2 Φίντζος -Βαβλής Αναστάσης 9 7,76
3 Λίτου Σταυρούλα 13 7,588
4 Βασιλείου Αρώνης Εμμανουήλ 11 7,54
5 Χαρωνίτη Πηνελόπη 9 7,487
6 Φλέγκας Αντωνιος 9 7,416
7 Λιαροπούλου Βασιλική 9 7,408
8 Μαργιωτούδη Αποστολία 7 9,078
9 Σπυροπούλου Μαρία 7 8,625
10 Μπογά Πηνελόπη 7 8,4375
11 Μιχαλέλλη Μαρία 7 8,357
12 Παπαχρήστου Μαρία 7 8,344
13 Λυμπερόπουλος Διομήδης 7 7,97
14 Κουρτίδου Γαβριέλλα 7 7,666

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 13/3/2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να αποστείλουν ηλεκτρονικά ,έως την Πέμπτη 16/2/2017, στο email: mrlharisi[at]gmail[dot]com , τον κωδικό θέσης του φορέα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (σύμφωνα με το σύστημα http://atlas.grnet.gr/ ) καθώς και το χρονικό διάστημα.

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

A/A

ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

Κουφομανωλη Μιχαλίτσα

11

9,282

2

Τσανέλη Ελένη - Άννα

9

8,93

3

Μαστοράκου Αντιγόνη Μαρία

9

8,666

4

Νεοφώτιστος Νικόλαος

9

8,469

5

Κατωπόδη Βασιλεία Βασιλική

9

8,137

6

Κοσοβίτσα Μαρία

9

7,976

7

Λιανού Δήμητρα

9

7,971

8

Κουτουβάκη Ιωάννα

9

7,864

9

Κονδύλη Χριστίνα

9

7,795

10

Θεοδώρου Ελευθερία

9

7,76

11

Σκούπας Ευάγγελος

9

7,755

12

Καραμπίνα Σταυρούλα Άρτεμις

9

7,727

13

Τζεβελέκου Σταυρούλα

9

7,682

1

Λυκούρης Μιχαήλ

7

9,15

2

Γιαννακοπούλου Μαγδαλινή

7

8,534

3

Γρηγοριάδη Μελίνα - Κατερίνα

7

8,315

4

Νικέλλη Μαρία Ραφέλ

7

8,131

5

Δημουλά Χρυσή Μαρία

7

8,1

6

Μητσιώνη Ναταλία

7

7,95

7

Μπιστούρα Γραικού Παναγιώτα

7

7,926

8

Μπαρπαλιά Δέσποινα

7

7,921

9

Μάλλιου Σοφία

7

7,523

10

Κανέλου Κωνσταντίνα

7

7,488

11

Λογαράς Νικόδημος

7

7,317

12

Ζιαβρά Ελένη

7

7,255

 

1

Θεοδώρου Ευαγγελία

5

8,117

2

Πεζός Ελευθέριος

5

8,107

Κατεύθυνση Ιστορίας

 

1

Βασιλείου Αρώνης Εμμανουήλ

11

9,34

2

Ντινάς Θωμάς

9

8,111

3

Φίντζος -Βαβλής Αναστάσης

9

7,76

4

Λίτου Σταυρούλα

13

7,588

5

Χαραμόπουλος Ιωάννης

9

7,49

6

Χαρωνίτη Πηνελόπη

9

7,487

7

Φλέγκας Αντωνιος

9

7,416

 

1

Μαργιωτούδη Αποστολία

7

9,078

2

Σπυροπούλου Μαρία

7

8,625

3

Μπογά Πηνελόπη

7

8,4375

4

Μιχαλέλλη Μαρία

7

8,357

5

Παπαχρήστου Μαρία

7

8,344

6

Λυμπερόπουλος Διομήδης

7

7,97

7

Κουρτίδου Γαβριέλλα

7

7,666


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 22/2/2017

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, για το διάστημα 1/3/2017 – 31/10/2017, να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία, μέχρι τις 3/3/2017 και ώρα 14:00, καθώς οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών ξεπέρασαν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων,
Ημέρες και ώρες υποδοχής: κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 11:00 έως 14:00.
Κυψέλη 409, 4ος όροφος, Τομέας Ιστορίας.
Τηλ. Επικοινωνίας 2107277693, email: mrlharisi[at]gmail[dot]com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 12/7/2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διάστημα Ιούλιος – Οκτώβριος 2016

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να δηλώσουν μέχρι αύριο 13/7/2016 την αποδοχή της πρακτικής τους άσκησης, στην κ. Χαρίση στο email: mrlharisi[at]gmail[dot]com

 1. Αρμακόλα – Χαριλάου Δανάη
 2. Βανικιώτη Αλεξάνδρα
 3. Βαρβεράκη Ελένη
 4. Βενταφρίντα Ελένη.
 5. Βλαχογιάννη Φωτεινή
 6. Γεωργίου Ευαγγελία
 7. Γιάννη Αφροδίτη
 8. Ζακολίκου Σοφία
 9. Ζήρου Θεοδώρα
 10. Καλύβα Σταματία
 11. Καμζέλας Ιωάννης
 12. Καραγιώργου Μαρία
 13. Καρβούνη Παναγιώτη
 14. Κασάπη Ειρήνη
 15. Κατσιγιάννης – Ιππικόγλου Χαρίλαος
 16. Κατσικάρη Αθανασία
 17. Κληρονόμου Αντωνία
 18. Κοιλιά Χρυσάνθη
 19. Κόκκας Αθανάσιος
 20. Κοκολογιάννη Εμμανουέλα
 21. Κολοβού Ιωάννα
 22. Κρίκωνα Ελένη
 23. Κυριαζάκου Χρυσούλα
 24. Λεγγετση Μαρία
 25. Λογιώτη Μαρία
 26. Μακρής Αλέξανδρος
 27. Μαυροειδή Γεωργία
 28. Μίχου Ανθούλα
 29. Μπίρμπα Μαρία – Νεφέλη
 30. Μποροβίλου Βασιλική
 31. Μπραντίτσα Παναγιώτα
 32. Μωραϊτου Μαρία – Αντιγόνη
 33. Νεοφύτου Ελένη
 34. Νομικού Ελένη – Αναστασία
 35. Ντζογάνη Μαρία – Έλλη
 36. Οικονομάκης Ευστάθιος
 37. Πανόπουλος Κωνσταντίνος
 38. Παπασαράντου Σταματίνα
 39. Πατούνη Παναγιώτα
 40. Πατρικαλάς Χρήστος – Ελευθέριος
 41. Πηλιχού Γιαννούλα
 42. Πιπέρη Αγγελική
 43. Προκόπου Αφροδίτη
 44. Ρόκα Αθηνά Ελβίρα
 45. Σακοράφας Αργύριος
 46. Στογιάννου Αικατερίνη – Μελπομένη
 47. Τσίγκου Σοφία
 48. Χαλιακόπουλος Αντώνιος
 49. Χειλάρη Αποστολία
 50. Χρονάκη Άλκηστη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 8/7/2016

Σας ενημερώνουμε πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την Πρακτική Άσκηση ορίζεται η 11/7/2016, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις από τις 11:00 έως τις 14:00, στον Τομέα Ιστορίας, κυψέλη 409, 4ος όροφος.

Τηλ. Επικοινωνίας 2107277693, email: mrlharisi[at]gmail[dot]com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/6/2016

Σας ενημερώνουμε οτι εγκρίθηκαν 50 θέσεις δίμηνης, αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για το διάστημα 1/7/2016 έως 30/10/2016. Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατα το παραπάνω διάστημα, να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να δηλώσουν το φορέα απασχόλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Τομέας Ιστορίας, κυψέλη 409, 4ος όροφος), έως τις 10/7/2016. Η Γραμματεια θα δεχεται τις αιτησεις Τρίτη, Τεταρτη και Πέμπτη, 10:00 – 13:00. Διευκρινίζεται οτι λογω του περιορισμενου αριθμου των θέσεων πρακτικής άσκησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους επι πτυχιω φοιτητές και ακολουθως σε οσους βρίσκονται στο τέταρτο και τριτο έτος των σπουδών τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2107277693 κ. Χαρίση και στο email mrlharisi[at]gmail[dot]com

Αίτηση: PDF, DOC


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 3/2/2014


Παρακαλούνται οι φοιτητές, με κατεύθυνση Αρχαιολογίας, που είχαν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση και επιθυμούν να την πραγματοποιήσουν μέχρι και τον Ιούλιο του 2015, να στείλουν email επιβεβαίωσης στην κ. Χαρίση, στο mrlharisi@gmail.com, από 4/2/2015 έως 15/2/2015.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται φοιτητές κάθε Τετάρτη 11:00 - 14:00.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 17/12/2014


Σας ενημερώνουμε πως το email επικοινωνίας σχετικά με θέματα της πρακτικής άσκησης άλλαξε και πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Χαρίση στο mrlharisi[at]gmail[dot]com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/10/2014

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπλ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την προσκομίσουν στην κυψέλη 409 από 2/10/2014 έως 24/10/2014 .

Προς διευκόλυνσή τους οι φοιτητές θα τοποθετούν την αίτηση στο ειδικό κουτάκι που θα υπάρχει έξω από τον Τομέα Ιστορίας.

Προσοχή όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί προηγουμένως στο σύστημα ATLAS atlas.grnet.gr

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Αίτηση: PDF, DOC


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 25/9/2014

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπλ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Οκτώβριος 2014- Ιανουάριος 2015, να κάνουν εγγραφή και να δηλώσουν φορέα απασχόλησης στο σύστημα ATLAS atlas.grnet.gr

Για υποβολή αιτήσεων θα ακολουθήσει σύντομα νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 3/7/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση στις 30/6/2013, να προσέρχονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης για να παραλαμβάνουν τα έντυπα συμπλήρωσης.

Ημέρες και ώρες υποδοχής Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 -14:00.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/6/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Καλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 27/6/2013 έως 1/7/2013 και ώρες 11:00-14:00 για να ενημερωθούν για τα κέντρα Πρακτικής Άσκησης. Υπενθυμίζουμε πως, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

 • αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
 • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου λογαριασμού Τραπέζης (Emporiki Bank),
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜKΑ),
 • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

 

1)Αγγελόπουλος –Ξανθόπουλος Φώτιος

2)Αισώπου Θεοδώρα

3)Βρατσίστα Μαρία

4)Γιώτη Θεοδώρα

5)Δούνιας Δημήτριος

6)Ζερβάκης Λευτέρης

7)Καλολιμνιώτη Κωνσταντίνα

8)Λίγκου Ανίσα

9)Παπασάβα Χριστίνα

10)Πιπέρη Αλεξία

11)Πίσσα Στεφανία

12)Πόγκας Βλάσης

13)Σύρμου Ευτυχία

14)Τσιαδής Σπύρος

15)Τσουτσουλίγα Αικατερίνη

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/6/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013 να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr, ή εκτυπωμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, από 12/06/2013 έως 21/6/2013. Λόγω των περιορισμένου αριθμού προσφερόμενων θέσεων οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

Διευκρινίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών καθώς και οι επί πτυχίω.

Επισυνάπτεται η αίτηση.

Για τα κέντρα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν την ενδεικτική λίστα.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 27/5/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση έως 30/6/2013, να προσέρχονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης για να παραλαμβάνουν τα έγγραφα συμπλήρωσης.

Ημέρες και ώρες υποδοχής Δευτέρα έως Πέμπτη, 10:00 -14:00.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 23/5/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Σας ενημερώνουμε πως το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013, ώρα 11:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΕΙΕ (ισόγειο) εκδήλωση – παρουσίαση με θέμα την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματός μας.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/4/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης το διάστημα Απρίλιος 2013-Ιούνιος 2013, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 2/4/2013 έως 4/4/2013 για να παραλάβουν τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα για την έναρξη.

Ώρες υποδοχής 10:00 έως 14:00.

Υπενθυμίζεται πως οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παρακάτω εγγράφων.

1)Ταυτότητας

2)ΑΦΜ

3)ΑΜΚΑ

4) Πρώτη σελίδα λογαριασμού Τραπέζης (στο όνομα του φοιτητή)

5) Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ (αν υπάρχει)

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/3/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Σας ενημερώνουμε πως υπάρχουν διαθέσιμες 15 θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές με κατεύθυνση Ιστορίας και 10 θέσεις για φοιτητές με κατεύθυνση Αρχαιολογίας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 30/3/2013 και να την αποστείλουν στο email mcharisi2002@yahoo.gr

Οι παραπάνω θέσεις αφορούν το διάστημα 1/4/2013 έως 30/6/2013.

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/2/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών να βρίσκονται όλοι εκεί την Παρασκευή 1/3/2013 και ώρα 11:00.

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 19/2/2013

Ονομαστική λίστα φοιτητών πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης το διάστημα Μάρτιος –Ιούνιος 2013.

1. Αγγελίδη Αικατερίνη Πορταϊτισσα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
2. Αλεξοπούλου Μαρία : Εθνική Βιβλιοθήκη
3. Αλιγιζάκη Μαρία : ΓΕΣ/ΔΙΣ
4. Αναγνωστοπούλου Άρτεμις : Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.
5. Αναστασόπουλος Διονύσιος: Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Ν. Ελλάδος
6. Αντωνοπούλου Γεωργία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
7. Αποστολόπουλος Πέτρος: Ίδρυμα εικαστικών Τεχνών και μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
8. Ασημακοπούλου Νικολίτσα: Εθνική βιβλιοθήκη
9. Βάκου Μάλαμα: Ά ΕΠΚΑ
10. Βαλσαμάκη Χρυσή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
11. Βασάλος Νικόλαος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
12. Βασιλάκη Ηλιάνα: Επιγραφικό Μουσείο
13. Βασιλοπούλου Γεωργία-Στυλιανή: Α' ΕΠΚΑ
14. Bεσκούκη Μαριαλένα: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών
15. Βλάσση Όλγα : Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Ν. Ελλάδος
16. Βλατάκη Ευτυχία-Μαρία: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.
17. Γιαννουλέλη Μαρία: Εθνική Βιβλιοθήκη
18. Γκόγκου Φιλισία: Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη
19. Γκοντίνιος Χαράλαμπος – Αναστάσιος : Εθνική Βιβλιοθήκη
20. Γρούμπα Μαρία: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
21. Δαμιανάκη Ματίνα: Α' ΕΠΚΑ
22. Δεναξά Ελένη: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
23. Δημητρακοπούλου Αγγελική: Νομός Αχαΐας
24. Δημοπούλου Ευφροσύνη: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
25. Δικέλα Μαρία: Αρχαιολογικός Χώρος Γιοκαλείου Πνευματικού Ιδρύματος
26. Δρακάτος Κοσμάς: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
27. Δρίβα Κυριακή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
28. Ευστρατίου Μαρία – Χριστίνα: Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
29. Θεοδοσίου Παναγιώτα: ΑΣΚΙ
30. Θεοφυλάκτου Βασιλική: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
31. Ιατρίδου Σταυρούλα: Εθνική Βιβλιοθήκη
32. Ιντζιρτζί Θεοδώρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
33. Ιωαννίδης Χρήστος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
34. Ιωσηφίδη Μαρία-Ελένη: Ίδρυμα εικαστικών Τεχνών και μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
35. Καλοκαιρινός Ανδρέας: ΑΣΚΙ
36. Καμπουρόλια Μαρία: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Κρήτης
37. Καναρά Μαριάννα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
38. Καρανάσιου Νικολέττα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
39. Καραολή Άντρια: Επιγραφικό Μουσείο
40. Κομνηνού Ελένη: Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
41. Κορεντίνη Δέσποινα: Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής.
42. Κουκίδης Αθανάσιος: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
43. Κουντούρη Σταυρούλα: Εθνική Βιβλιοθήκη
44. Κουτσιούκη Χρυσάνθη: Εθνική Βιβλιοθήκη
45. Κωνσταντέλλου Αθανασία: Επιγραφικό Μουσείο
46. Λαμπράκη Μαρία: Βικελαία Βιβλιοθήκη Κρήτης
47. Λιακοπούλου Αικατερίνη: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
48. Λυμπέρη Παναγιώτα: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλ. Σούτζου/Παράρτημα Ναυπλίου.
49. Μαλιχούδη Κυριακή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
50. Μάλλιου Ελένη – Καλλιόπη: Α' ΕΠΚΑ
51. Μαράκη Κυριακή: Επιγραφικό Μουσείο
52. Μαργαρίτη Δέσποινα: Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου
53. Μαργαρίτης Κυριάκος: Εθνική Βιβλιοθήκη
54. Μαρούλη Άννα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
55. Μαυραγάνη Στεφανία – Μαρία: Εθνική Βιβλιοθήκη
56. Μαυραγάνης Νικόλαος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
57. Μεγαγιάννη Ευαγγελία: Εθνική Βιβλιοθήκη
58. Μενούνου Θεοδώρα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
59. Μήτσης-Αναγνώστου Δημήτρης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
60. Μούχο Κλεμεντίνα: Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής
61. Μπακατσέλου Άννα: Εθνική Βιβλιοθήκη
62. Μπαλαμπάνη Δανάη: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών
63. Μπασουράκου Σταυρούλα: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
64. Μωραιτίνη Ιωάννα: : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
65. Νεάρχου Χαρίκλεια: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
66. Ντούμου Δήμητρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
67. Ξένου Δήμητρα: Εθνική Βιβλιοθήκη
68. Πανταζής Ηλίας: ΑΣΚΙ
69. Παπαδάτου Σεργίνα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
70. Παπαλεξίου Ειρήνη: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
71. Παπαναστασίου Παναγιώτα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
72. Παπανικολάου Μαριάνθη: Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής.
73. Πατεράκη Νικολέττα: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
74. Περαματζή Μαρία: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ.
75. Πετράκη Χάρις: ΓΕΣ/ΔΙΣ
76. Πετρίδη Αθηνά: Εθνική Βιβλιοθήκη
77. Πολυχρονάκου |Φωτεινή : Επιγραφικό Μουσείο
78. Πολυχρόνη Παρασκευή Ασημίνα: Εθνική Βιβλιοθήκη
79. Ραδαίου Ελένη: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
80. Ρασούλης Κων/νος: Ίδρυμα εικαστικών Τεχνών και μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
81. Ρόρρη Αδαμαντία: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
82. Ρύζου Λυδία: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
83. Σαρρή Τζαμτζή Άρτεμις: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών.
84. Σιδηροπούλου Τζούλια: Α' ΕΠΚΑ
85. Σίμου Φωτεινή: Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου.
86. Σκαφίδας Κων/νος:Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
87. Σκοπελίτη Θεοφανώ: Μουσείο Μπενάκη.
88. Σμπόνια Ηλέκτρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
89. Σουλούλη Δήμητρα: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας
90. Σταυριανού Ειρήνη: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
91. Στυλιάρας Παναγιώτης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
92. Σωτηροπούλου Θεοδώρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
93. Τρανουδάκη Ζωή : Ενάλια Εφορεία Αρχαιοτήτων
94. Τριανταφύλλου Αναστασία: Εθνική Βιβλιοθήκη
95. Τσάκα Λαμπρινή: Εθνική Βιβλιοθήκη
96. Τσαμκοσόγλου Ελευθερία: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
97. Τσίγκλας Πέτρος: Εθνική Βιβλιοθήκη
98. Τσιλίκα Θεοδώρα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
99. Τσουράκη Ασπασία : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
100.Τσουτσουλίγα Αικατερίνη: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών
101.Φιλιπποπούλου Μαρία-Άννα: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
102.Φυρίππη Μαρία-Άννα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
103.Φώτου Έφη: Νομός Αχαϊας
104.Ψαρά Μαρία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Καλούνται οι παραπάνω φοιτητές να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να συμπληρώσουν τα προαπαιτούμενα έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής τους.
Πέμπτη 21/2/2013:
11:00 έως 12:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για την Εθνική Βιβλιοθήκη.
12:00 έως 14:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
14:00 έως 16:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Α' , ΚΣΤ' ΕΠΚΑ, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας και Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
16:00 έως 17:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, ΑΣΚΙ, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Παρασκευή 22/2/2013
12:00 έως 14:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Μουσείο Κοσμήματος Λαλαούνη.
14:00 έως 15:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί σε φορείς εκτός Αθηνών.

Διευκρινίζεται πως όλοι οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των εξής εγγράφων.
1)Ταυτότητας
2)ΑΦΜ
3)ΑΜΚΑ
4) Πρώτη σελίδα λογαριασμού Τραπέζης
5) Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ (αν υπάρχει)

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 7/2/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, στο πλαίσιο πραγματοποίησης της νέας του έκθεσης "Νεκρή Φύση: Αριστουργήματα από το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης" προσφέρει δύο θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει τον εν λόγω φορέα στην αίτησή τους να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κυψέλη 409, 4ος όροφος) Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00-14:00 η εναλλακτικά στο 2107277693 και στο email mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/1/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Φεβρουάριος -Μάιος 2013 να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002@yahoo.gr, ή εκτυπωμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, από 22/01/2013 έως 10/2/2013.

Επισυνάπτεται η αίτηση.

Για τα κέντρα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν την ενδεικτική λίστα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 18/1/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Πρακτική Άσκηση 2013-2014

Σας ενημερώνουμε πως το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης παρατείνεται έως τις 30/4/2014.

Η διάρκεια πρακτικής άσκησης στο τρέχον Πρόγραμμα θα είναι τρίμηνη και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο , 3ο ,4ο έτος σπουδών (καθώς και οι επί πτυχίω) και δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Για υποβολή αιτήσεων θα ακολουθήσει σύντομα νέα ανακοίνωση.

Για απορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Χαρίση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κυψέλη 409, 4ος όροφος) Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00-14:00 η εναλλακτικά στο 2107277693 και στο email mcharisi2002@yahoo.gr

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος

Επικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή


Ημερίδα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, 17/12/2012

"ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ"

Σας ενημερώνουμε πως τη Δευτέρα 17/12 θα πραγματοποιηθεί η 2η
ημερίδα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, με τίτλο
"ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ".


Αμφ. "Ιωάννης Δρακόπουλος.
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 10679 Αθήνα.

Πρόγραμμα

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 4/7/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Σας ενημερώνουμε ότι, η κλήρωση για τους φοιτητές του ΣΤ' εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί. Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση να προσέλθουν την Πέμπτη 5/7/2012 ώρες 10:00-13:00 και την Παρασκευή 6/7/2012 ώρες 11:00 – 15:00.

Διευκρινίζεται πως, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που το όνομά τους είχε αναρτηθεί στην προηγούμενη λίστα επιλεγόντων.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 22/6/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


Καλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 25/6/2012 έως 3/7/2012 και ώρες 10:00-14:00 για να ενημερωθούν για τα κέντρα Πρακτικής Άσκησης. Υπενθυμίζουμε πως, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

 • αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
 • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου λογαριασμού Τραπέζης (Emporiki Bank ),
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜKΑ),
 • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

Οι φοιτητές που είναι στο 6ο εξάμηνο θα τοποθετηθούν στα κέντρα πρακτικής άσκησης μετά από κλήρωση, ενώ οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου.

ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Αγαπητού Βαρβάρα
2. Αλεξοπούλου Μαρία
3. Αντύπας Μηνάς
4. Βαβυλουσάκη Σταματία
5. Βασιλοπούλου Χαρίκλεια
6. Βλάσση Νικολέττα
7. Γιαννιάδη Μαριλένα– Μεταξία
8. Γιαννίρης Κωνσταντίνος
9. Γώγος Χρήστος
10. Δελή Αντιγόνη
11. Δελής Παναγιώτης
12. Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
13. Διαμαντοπούλου Άννα
14. Δημητρίου Ουρανία
15. Δημητροπούλου Αντωνία
16. Δουλκέρης Αλέξανδρος
17. Δρακουλάκου Κυριακή
18. Ζαρκάδη Τράκα Αικατερίνη
19. Ζαφειρόπουλος Χρήστος
20. Ζενζεφύλλη Εμμανουέλα
21. Καλολιμνιώτη Κων/να
22. Καραίσκου Ευαγγελία
23. Καρβέλη Ναταλία
24. Κάντζου Μαρία
25. Καπούλα Φωτεινή
26. Καζαμιάκη Ειρήνη
27. Κεφαλή Αικατερίνη
28. Κλώπα Ιφιγένεια
29. Κουδέρη Γεωργία
30. Κοράκη Σοφία
31. Κostyuk Ganna
32. Λάμπρου Μαρία
33. Λάβδα Γεωργία
34. Λουκοπούλου Ελένη
35. Μακρυγιάννη Χρυσούλα
36. Μαρκάτου Ευαγγελία
37. Μαυρογιάννη-Ιγνατιάδου Σελεύκεια
38. Μούχο Κλεμεντίνα
39. Μπασαντή Δανάη
40. Μπεκρή Ραφαέλλα
41. Μυλωνάκου Μαρία
42. Νακαμούλη Αικατερίνη
43. Νικολάου Νικολέττα
44. Οικονόμου Κων/να
45. Παναγιωτοπούλου Κων/να
46. Παναγιώτου Παναγιώτα
47. Περιβολάρης Νικόλαος
48. Περπερίδου Άννα
49. Πετραδάκη Άρτεμις
50. Πετροδασκαλάκη Χαριτίνη
51. Πουμπουρίδου Παναγιώτα
52. Πραντή Στυλιανή
53. Ρόρρη Αδαμανία
54. Σανιδά Αργυρώ
55. Σιάμου Αμαλία
56. Σιώκου Γαλάτεια
57. Σκαλκώτου Πηνελόπη
58. Σκέντζου Ελένη
59. Σολωμού Όλγα
60. Στασινού Μαρία
61. Σταθόπουλος Βασίλης
62. Τσιάλιου Κατερίνα
63. Τσορτανίδη Αναστασία
64. Τσουκαλά Αρμένη Μαρία
65. Τσούτσικα Αγγελική
66. Ξένου Ευαγγελία
67. Φλώρου Γεωργία
68. Χαρμπέας Κων/νος
69. Χαλδαίου Ειρήνη
70. Χρηστάκης Ανδρέας
71. Ψύχας Αδριανός

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/6/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση μέχρι 30 Ιουνίου 2012, να προσκομίσουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου λογαριασμού Τραπέζης (Emporiki Bank ή άλλης Τράπεζας ), την Τρίτη 12/6/2012 ώρες 10:00-13:00 και την Τετάρτη 13/6/2012 ώρες 12:00 – 15:00.

Διευκρινίζεται πως, στους φοιτητές που δεν θα προσκομίσουν το παραπάνω έγγραφο θα υπάρξει πρόβλημα με την καταβολή της αμοιβής τους.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/6/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Ιούνιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης την Τρίτη 5/6/2012 και την Τετάρτη 6/6/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 14/5/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Ιούνιος-Σεπτεμβριος 2012 να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002@yahoo.gr, από 14/5/2012 έως 25/5/2012.

Επισυνάπτεται η αίτηση, ο οδηγός καθώς και ενδεικτική λίστα κέντρων πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/5/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Σας ενημερώνουμε πως υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το μήνα Μαίο, στην ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων καθώς και στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν να στείλουν άμεσα email στην κα. Χαρίση στο mcharisi2002@yahoo.gr.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 24/4/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Μάιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης από 25/04/2012 μέχρι 30/04/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 23/3/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Απρίλιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης από 26/03/2012 μέχρι 30/03/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 7/3/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τους μήνες Απρίλιος-Μάϊος να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002@yahoo.gr, μέχρι τις 15/03/2012.

Επισυνάπτεται η αίτηση, ο οδηγός καθώς και ενδεικτική λίστα κέντρων πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 16/2/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Μάρτιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης από 20/02/2012 μέχρι 27/02/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ

2) Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ

3) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4) Φωτοαντίγραφο ΑΜΑ (αν υπάρχει)

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 20/1/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποίησουν την πρακτική άσκηση τον Φεβρουάριο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης μέχρι 26/01/2012 για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 2/12/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές/τριες να προσκομίσουν μέχρι 7/12/2011 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας (Εmporiki Bank)

1. Ανδρεάκου Μαρία
2. Ανδρεοπούλου Ευγενία
3. Αρβανιτάκη Ευαγγελία
4. Βελιανίτη Βλάσια
5. Βλαστός Παναγιώτης
6. Γαρδίκα Θεοδώρα
7. Γεωργαντά Ανθή
8. Γκρόζου Κων/να
9. Δανιήλ Χρυσούλα – Δέσποινα
10. Ευθυμιοπούλου Χρυσοβαλάντου
11. Ζουλάκη Μαρία
12. Ζυγοβιστινού Αθανασία
13. Κακούρη Μαρία
14. Κοροβέση Μαρίνα
15. Λαζαρίδου Μαριάνθη
16. Λαμποβιτιάδη Σοφία
17. Λιανός Αθανάσιος
18. Λιώλη Ειρήνη
19. Μαρτάκου Νεφέλη
20. Μαστοκωστοπούλου Κων/να
21. Μαυρογονάτου Αφροδίτη
22. Μότσιου Παρασκευή
23. Μπάκα Γιόλα
24. Μπαρλιακού Ευθυμία
25. Μπατιστάκη Ιωάννα
26. Νικολάου Κων/νος
27. Οικονομόπουλος Ιωάννης
28. Πάνου Αικατερίνη
29. Παπαδήμα Ειρήνη
30. Παπαντωνίου Βασίλειος
31. Παπίγγης Θεόφιλος
32. Πιπέρη Μαρίνα
33. Πολίτη Ειρήνη
34. Ράμμος Κων/νος
35. Ριχάνη Σέρουα
36. Σιδερωμένου Καλλιόπη
37. Σκλήφα Μαρία
38. Στεργίου Αντωνία
39. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
40. Τζαννετάτου Ελπινίκη
41. Τσίπα Διονυσία Μαγδαληνή
42. Φαραός Διονύσιος
43. Χαμπιλού Μαρία Χριστίνα
44. Χρονοπούλου Χρόνη Αικατερίνη

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/11/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το μήνα Δεκέμβριο-Ιανουάριο, να προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι τις 25 /11/2011 για να αποδεχτούν τις θέσεις και να παραλάβουν τα παραστατικά έγγραφα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1)Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ

2)Φωτοαντίγραφό Ταυτότητας

3)Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ

4)Φωτοαντίγραφο ΑΜΑ (αν υπάρχει)

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 2/11/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Σας ενημερώνουμε πως η υποβολή αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση παρατείνεται μέχρι της 10/11/2011. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται για ενημέρωση στο γραφείο της κας Νικολέττας Γιαντσή, κάθε Τετάρτη στις 12:00.

Το γραφείο της κας. Γιαντσή βρίσκεται στον 6ο όροφο, στο Σουδαστήριο Ιστορίας

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα δέχεται φοιτητές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/10/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2011-Μάϊος 2012, να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr, μέχρι τις 4/11/2011.

Επισυνάπτεται η αίτηση καθώς και ενδεικτική λίστα κέντρων πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 3/10/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πρακτική άσκηση, τους μήνες Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι 10/10/2011, για να αποδεχτούν τις θέσεις και να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα έναρξης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 14/9/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 15/09/2011 έως 22/09/2011.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι:

1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2) Φωτοαντίγραφο Α.Φ.Μ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

3) Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α .(Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

4) Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Α (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ), αν υπάρχει.

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα δέχεται φοιτητές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Από τη Γραμματεία του ΠρογράμματοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/9/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που oλοκληρώνουν την πρακτική άσκηση να προσκομίζουν εντός 15 ημερών, τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα βεβαίωσης της πρακτικής τους.

1) Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από τον φορέα υλοποίησης

2) Αξιολόγηση από τον επόπτη της πρακτικής άσκησης

3) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού της Εμπορικής Τράπεζας (Emporiki Bank)

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα δέχεται φοιτητές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00.

Για αιτήσεις πρακτικής άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 θα ακολουθήσει νέα σχετική ανακοίνωση εντός του μήνα Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 7/7/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση στην Αθήνα, τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες θέσεις μέχρι 14/7/2011.

Διευκρινίζεται ότι, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2005-2008, δεν μπορούν να ξαναμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/7/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση στην Αθήνα, τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος, στα παρακάτω Ιδρύματα να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κα. Χαρίση μέχρι 6/7/2011.

Λίστα Ιδρύματων:

Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: Ιούλιος

ΓΕΣ/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού : Ιούλιος

Ά ΕΠΚΑ: Ιούλιος – Αύγουστος

Εθνικό οπτικοακουστικό Αρχείο: Ιούλιος-Αύγουστος

Ιστορικό Αρχείο της Αtebank: Ιούλιος – Αύγουστος

Ίδρυμα Κων/νος Μητσοτάκης: Ιούλιος – Αύγουστος

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Ιούλιος

Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής- Ίδρυμα Ψαροπούλου: Ιούλιος-Αύγουστος

Νομισματικό Μουσείο: Ιούλιος – Αύγουστος

Ίδρυμα Κων/νος Καραμανλής: Ιούλιος - Αύγουστος

Διευκρινίζεται ότι, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2005-2008, δεν μπορούν να ξαναμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/6/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση σε Μουσεία, Ιστορικά – Ερευνητικά Ιδρύματα, Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.λ.π, στους νομούς: Κορίνθου, Αχαίας, Εύβοιας, Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς, Καρδίτσας, Αρκαδίας, Ηλείας, την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κα. Χαρίση μέχρι 27/6/2011.

Διευκρινίζεται ότι, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2005-2008, δεν μπορούν να ξαναμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

 

31/3/2017

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 2017

 

Σας ενημερώνουμε πως επικαιροποιήθηκεη παρακάτω λίστα αποτελεσμάτων από την Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από την Καθ. Μαρία Ηλιοπούλου-Ντούρου, την Αναπλ. Καθ. Γεωργία Κουρτέση – Φιλιππάκη και τον Αναπλ.Καθ. Ελευθέριο Πλάτων .

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν στον Τομέα Ιστορίας , Κυψέλη 409, την Δευτέρα 3/4/2017 ώρα 11:30 έως 15:00 και την Πέμπτη 6/3/2017 ώρα 11:00 -14:00 για την υπογραφή των συμβάσεων. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα ΑΦΜ, ταυτότητας και Αρ. Μητρώου ΙΚΑ.

 

Επικαιροποιήμενη Λίστα Αποτελεσμάτων

 

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

 

A/A

ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

Κουφομανωλη Μιχαλίτσα

11

9,282

2

Τσανέλη Ελένη - Άννα

9

8,93

3

Μαστοράκου Αντιγόνη Μαρία

9

8,666

4

Νεοφώτιστος Νικόλαος

9

8,469

5

Κατωπόδη Βασιλεία Βασιλική

9

8,137

6

Κοσοβίτσα Μαρία

9

7,976

7

Λιανού Δήμητρα

9

7,971

8

Κουτουβάκη Ιωάννα

9

7,864

9

Κονδύλη Χριστίνα

9

7,795

10

Θεοδώρου Ελευθερία

9

7,76

11

Σκούπας Ευάγγελος

9

7,755

12

Καραμπίνα Σταυρούλα Άρτεμις

9

7,727

13

Τζεβελέκου Σταυρούλα

9

7,682

14

Λυκούρης Μιχαήλ

7

9,15

 

15

Γιαννακοπούλου Μαγδαλινή

7

8,534

 

16

Γρηγοριάδη Μελίνα – Κατερίνα

7

8,315

 

17

Νικέλλη Μαρία Ραφέλ

7

8,131

 

18

Δημουλά Χρυσή Μαρία

7

8,1

 

19

Μητσιώνη Ναταλία

7

7,95

 

20

Μπιστούρα Γραικού Παναγιώτα

7

7,926

 

21

Μπαρπαλιά Δέσποινα

7

7,921

 

22

Μάλλιου Σοφία

7

7,523

 

23

Κανέλου Κωνσταντίνα

7

7,488

 

24

Λογαράς Νικόδημος

7

7,317

 

25

Ζιαβρά Ελένη

7

7,255

 

26

Θεοδώρου Ευαγγελία

5

8,117

 

27

Πεζός Ελευθέριος

5

8,107

 
                       

 

Κατεύθυνση Ιστορίας

 

A/A

ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

1

Ντινάς Θωμάς

9

8,111

2

Φίντζος -Βαβλής Αναστάσης

9

7,76

3

Λίτου Σταυρούλα

13

7,588

4

Βασιλείου Αρώνης Εμμανουήλ

11

7,54

5

Χαρωνίτη Πηνελόπη

9

7,487

6

Φλέγκας Αντωνιος

9

7,416

7

Λιαροπούλου Βασιλική

9

7,408

 

8

Μαργιωτούδη Αποστολία

7

9,078

9

Σπυροπούλου Μαρία

7

8,625

10

Μπογά Πηνελόπη

7

8,4375

11

Μιχαλέλλη Μαρία

7

8,357

12

Παπαχρήστου Μαρία

7

8,344

13

Λυμπερόπουλος Διομήδης

7

7,97

14

Κουρτίδου Γαβριέλλα

7

7,666