Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα σπουδών » Οργάνωση του προγράμματος σπουδών

Οργάνωση του προγράμματος σπουδών

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας περιλαµβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών, που αντιστοιχούν σε δύο ειδικεύσεις: α) ειδίκευση Ιστορίας και β) ειδίκευση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Η επιλογή κατεύθυνσης δηλώνεται από τον φοιτητή στη Γραµµατεία µετά την ολοκλήρωση του Δ΄ εξαµήνου των σπουδών του. Με την ειδίκευση, ο φοιτητής εµβαθύνει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας, σε ορισµένες εποχές ή επιµέρους κλάδους και αποκοµίζει ειδικές γνώσεις, ερεθίσµατα και µεθόδους προσέγγισης της ιστορικής και αρχαιολογικής επιστήµης. Το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και των δύο κατευθύνσεων, εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του, ώστε να είναι δυνατή η απορρόφησή τους και από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για τους εισαχθέντες προ του 2013, η Παιδαγωγική Επάρκεια εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα το οποίο ήδη ακολουθούν. Για όσους έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και στο εξής, η Παιδαγωγική Επάρκεια εξασφαλίζεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σελ. 35–55 του παρόντος Οδηγού.

Ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν µπορεί να είναι κατώτερος των 8  εξαµήνων, κατά τα οποία οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώνουν οι ίδιοι το πρόγραµµά τους. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε µαθήµατα Βάσης, σε µαθήµατα Κορµού, σε µαθήµατα Ειδίκευσης και σε µαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής.

Τα µαθήµατα Βάσης περιλαµβάνουν µαθήµατα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής, τα οποία οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατός µας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν, προκειµένου να διαµορφώσουν τη βάση εκείνη των γνώσεων που θα τους επιτρέψει να προσεγγίσουν, µε την απαραίτητη ευρύτερη εποπτεία, τον επιστηµονικό κλάδο που θα επιλέξουν, αλλά και να ανταποκριθούν επιτυχέστερα στις απαιτήσεις της πιθανής µελλοντικής τους απορρόφησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα µαθήµατα Κορµού περιλαµβάνουν µαθήµατα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και είναι υποχρεωτικά για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες των δύο κατευθύνσεων. Με τα µαθήµατα αυτά, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατός µας αποκτούν έναν κοινό κορµό γνώσεων, µε αφετηρία τον οποίο µπορούν, στη συνέχεια, να εµβαθύνουν σε ειδικότερους κλάδους της επιστήµης τους µέσω των µαθηµάτων Ειδίκευσης. Η κατηγορία αυτή µαθηµάτων περιλαµβάνει Υποχρεωτικά και Επιλεγόµενα.

Από τα προσφερόµενα Επιλεγόµενα µαθήµατα Ειδίκευσης υποχρεούται ο φοιτητής να επιλέξει µέχρι το πέρας των σπουδών του τουλάχιστον δύο σεµιναριακά µαθήµατα, στα οποία η απόδοσή του θα ελέγχεται µε σεµιναριακή εργασία, που θα αποδεικνύει την ικανότητά του στον χειρισµό της επιστηµονικής µεθόδου, στον εντοπισµό θεµάτων µε ερευνητικό ενδιαφέρον και στην κριτική τοποθέτηση απέναντι στο θέµα που εξετάζεται.

Προσφέρονται επίσης µαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής, τα οποία ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει από δύο κατηγορίες µαθηµάτων (βλ. παρακάτω). Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι µαθήµατα, υποχρεωτικά ή επιλεγόµενα, που προσφέρονται από την άλλη κατεύθυνση.

Μαθήµατα του Τµήµατος προσφέρονται στα υπόλοιπα Τµήµατα της Σχολής είτε ως υποχρεωτικά είτε ως επιλεγόµενα (σε συνδιδασκαλία).

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

        

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι προαιρετική και πραγματοποιείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες των Υπουργείων, Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα, τα σχετικά με την Ιστορία της Τέχνης. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης έχει η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος με κάθε νέα προκήρυξη θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην κυρία Χασιακού, κυψέλη 405.

                   

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Εθελοντική)

Στo πλαίσιo του Τοµέα Ιστορίας λειτουργεί πρόγραµµα εθελοντικής εργασίας των φοιτητών/-τριών του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε Αρχεία και Ερευνητικά Κέντρα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράµµατος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μ. Ευθυµίου.

Το Τμήμα προσφέρει επίσης πρακτικές ασκήσεις και ελεύθερα φροντιστήρια (βλ. σελ. 103-108).

 

Βιβλιοθήκες

Οι δύο Βιβλιοθήκες του Τµήµατος (Σπουδαστήριο Ιστορίας και Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης) διαθέτουν περίπου 70.000 τόµους εξειδικευµένων βιβλίων και περιοδικών. Το µεγαλύτερο ποσοστό τους έχει ήδη καταγραφεί ηλεκτρονικά και το έργο αυτό συνεχίζεται. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει στη διεύθυνση: http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/

Ώρες λειτουργίας του Σπουδαστηρίου Ιστορίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ.-6 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας του Σπουδαστηρίου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ.-6 μ. μ.

Κατά τις εξεταστικές περιόδους και κατά την περίοδο ισχύος του εαρινού ωραρίου το Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ.-7 μ.μ.

 

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας βρίσκεται στη διεύθυνση: www.arch.uoa.gr. Οι φοιτητές/φοιτήτριες µπορούν να συµβουλεύονται την ιστοσελίδα για το περιεχόµενο και την εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων και για ανακοινώσεις που τους αφορούν. Επιπλέον, σε µεγάλο αριθµό µαθηµάτων προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική τάξη (http://eclass.uoa.gr).

 

 

 (Τελευταία ενημέρωση: 6/9/2018)