Ελληνική αρχική σελίδα » Συλλογές/Εργαστήρια » Αίθουσα Ψηφιακής Διδασκαλίας

Αίθουσα Ψηφιακής Διδασκαλίας

Υπέυθυνος: Καθ. Πλ. Πετρίδης

Αναπληρωτής Υπέυθυνος: Αναπλ. Καθ. Σπ. Πλουμίδης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 • Το εργαστήριο στεγάζεται στην παρούσα φάση στο Μουσείο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως εκ τούτου θα λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου (9:00-16:00).
 • Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παροχή υπηρεσιών σε διδάσκοντες μαθήματα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μαθήματα πληροφορικής.
 • Ο διευθυντής του εργαστηρίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται με διετή θητεία από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και φροντίζουν για την τήρηση του Κανονισμού και την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
 • Το εργαστήριο τηρεί βιβλίο προγράμματος χρήσης εξοπλισμού, φορητού και μη, καθώς και βιβλίο συντήρησης.

Β. ΧΡΗΣΗ

1. Δικαίωμα Χρήσης

 • Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (μέλη ΔΕΠ, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς των προγραμμάτων επιμόρφωσης) και σε διδάσκοντες μαθήματα στο πλαίσιο του Αναμορφωμένου Προπτυχιακού Προγράμματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μπορούν, σε συνεννόηση με τον διευθυντή του εργαστηρίου, να επιτρέπουν τη χρήση του και σε άλλα πρόσωπα, πάντα στο πλαίσιο της προετοιμασίας ή διδασκαλίας των μαθημάτων τους και με δική τους ευθύνη.
 • Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς ή για οτιδήποτε επιφέρει οικονομικό όφελος στον χρήστη.

2. Πρόσβαση στο σύστημα. Κωδικοί πρόσβασης

 • Κάθε χρήστης για την εισαγωγή του στο σύστημα χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που του εκχωρείται από τον υπεύθυνο του συστήματος.
 • Οι κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να είναι απλοί (πχ. ονόματα) γιατί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.
 • Προβλέπεται η χορήγηση κωδικού πρόσβασης με περιορισμένη διάρκεια σε φοιτητές του Τμήματος, που αναλαμβάνουν υποστηρικτική εργασία σε συγκεκριμένο μάθημα μετά από έγγραφη αιτιολόγηση του υπεύθυνου διδάσκοντα προς τον διευθυντή του εργαστηρίου και με ευθύνη του πρώτου.
 • Το όνομα χρήστη και ο κωδικός είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να γίνονται γνωστά σε τρίτους. Η γνωστοποίησή τους δίνει στον τρίτο τη δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα νόμιμου χρήστη και πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στο τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο. Η ζημιά στην περίπτωση αυτή χρεώνεται στο όνομα του χρήστη και όχι στο φυσικό πρόσωπο που την προκάλεσε.

3. Χρήση υπολογιστών

 • Για τη χρήση των υπολογιστών του δικτύου τηρείται με ευθύνη του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του συστήματος βιβλίο προγράμματος χρήσης, στο οποίο καταγράφεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων και οποιαδήποτε άλλη προγραμματισμένη εργασία (π.χ. συντήρηση συστήματος).
 • Εβδομαδιαίως το πρόγραμμα αναρτάται στην είσοδο του εργαστηρίου.
 • Για τον καταρτισμό του προγράμματος των μαθημάτων οι διδάσκοντες δηλώνουν τις ώρες τους στον διευθυντή του εργαστηρίου.
 • Προτεραιότητα στη χρήση των υπολογιστών του δικτύου έχουν οι προγραμματισμένες εργασίες (μαθήματα και συντήρηση).
 • Η διεξαγωγή των μαθημάτων πραγματοποιείται με ευθύνη του διδάσκοντος, ο οποίος έχει επίσης την ευθύνη να κλειδώνει την αίθουσα και να παραδίδει τα κλειδιά στο φύλακα του Μουσείου.
 • Μετά το πέρας της εργασίας του, κάθε χρήστης πρέπει να τερματίζει τη λειτουργία του υπολογιστή με κανονικό τρόπο (απενεργοποίηση).
 • Κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει να αφήνει τη θέση εργασίας καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείμενα και χαρτιά.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο χώρο του εργαστηρίου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων χωρίς επιτήρηση.
 • Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να εμποδίζουν την χρήση ενός τερματικού, θέτοντας κωδικό πρόσβασης («κλείδωμα» τερματικού).
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση του εξοπλισμού σε άλλο σημείο εντός του εργαστηρίου, πολύ δε περισσότερο εκτός του εργαστηρίου χωρίς τη συγκατάθεση του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή του εργαστηρίου.

4. Εγκατάσταση λογισμικού. Αλλαγές ρυθμίσεων υπολογιστών

 • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού (εφαρμογών, βοηθητικών προγραμμάτων, παιχνιδιών κτλ.) στους υπολογιστές του εργαστηρίου από τους χρήστες.
 • Δεν επιτρέπεται η απεγκατάσταση από τους χρήστες λογισμικού ή η διαγραφή - μετακίνηση αρχείων που υπάρχουν στους υπολογιστές.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή ρυθμίσεων στους υπολογιστές από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών στη θέση των εικονιδίων, στα χρώματα της οθόνης και στο φόντο της επιφάνειας εργασίας.
 • Μόνο ο υπεύθυνος του συστήματος έχει το δικαίωμα εγκατάστασης ή απεγκατάστασης λογισμικού και αλλαγής ρυθμίσεων, διαγραφής - μετακίνησης αρχείων και σε αυτόν πρέπει να απευθύνονται οι χρήστες, αν προκύψει ανάγκη για τα παραπάνω.

5. Χρήση Εκτυπωτή

 • Ο εκτυπωτής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, δηλαδή για την παραγωγή πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου αρχείου.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του εκτυπωτή για εργασίες που δεν έχουν σχέση με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος ή το ίδιο το εργαστήριο.

6. Χρήση δικτύου

 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή ομαδικής επιστολής (email) προς το σύνολο των χρηστών του Πανεπιστημίου ή προς το σύνολο των χρηστών κάποιου άλλου φορέα ή οργανισμού.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια για απόκτηση πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους του Πανεπιστημίου μας ή άλλου φορέα και οργανισμού, αν δεν υπάρχει η σχετική άδεια.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια παρακολούθησης της κίνησης δεδομένων και των παραμέτρων του δικτύου οποιουδήποτε συστήματος (φορέα ή χρήστη) καθώς και της διερεύνησης των τρωτών σημείων οποιουδήποτε συστήματος (φορέα ή χρήστη).
 • Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μέσω δικτύου λογισμικού που μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα του Πανεπιστημίου, άλλου φορέα, ή άλλου χρήστη.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού που προκαλεί τη υπερφόρτωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή άλλων συστημάτων.

7. Χρήση φορητού εξοπλισμού

 • Η χρήση του φορητού εξοπλισμού (φορητοί υπολογιστές και προβολείς) πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τον διευθυντή του εργαστηρίου. 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1. Κάπνισμα – Φαγητό – Ποτά

 • Στον χώρο του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα ούτε η κατανάλωση κάθε είδους ποτών και τροφίμων.

2. Θόρυβοι-Ακρόαση μουσικής

 • Η ακρόαση μουσικής ή άλλου ήχου που παράγεται είτε από ηχεία υπολογιστή είτε από άλλη συσκευή επιτρέπεται μόνο όταν σχετίζεται με διεξαγωγή μαθημάτων και η ένταση του ήχου δεν δημιουργεί όχληση στο εργαστήριο. Γενικά οι χρήστες δεν πρέπει να προκαλούν θόρυβο (κινητά τηλέφωνα, μουσική, δυνατή ομιλία) που δυσχεραίνει την εργασία των άλλων χρηστών του εργαστηρίου.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 • Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του εργαστηρίου επαφίεται στην ευσυνειδησία και την καλή διάθεση όλων όσων χρησιμοποιούν το εργαστήριο. Οι ίδιοι οι χρήστες πρέπει να περιφρουρούν το εργαστήριο και να απαιτούν την εφαρμογή των όρων του κανονισμού από όσους δεν συμμορφώνονται.
 • Σε περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών επιβάλλεται η ενημέρωση του διευθυντή του εργαστηρίου και προβλέπονται κυρώσεις, ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος (πχ. προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης).